ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2022 рік

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАН

НЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

 

 

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Участь в навчальних семінарах, відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» які проводяться Держлікслужбою, НАЗК Українською школою урядування

Протягом року (відповідно до плану навчань)

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року (двічі на місяць) проводились наради з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі -Служби) щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства. Усі державні службовці приймали участь у навчальних відеоконференціях які проводить Держлікслужба, НАЗК.

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції за звітний період взяла участь у підвищенні кваліфікації та отримала сертифікати:

- проходила навчання через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus на тему «Права людини для держслужбовців»;

- успішно закінчила курс наданий Центром протидії корупції на тему «Боротьба з корупціє»;

-закінчила навчальний курс за загальною короткостроковою програмою на тему «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності», який проводився Національним  університетом «Львівська політехніка» та отримала сертифікат 1 кредит ЄКТС.

-завершила базовий курс  НАДС «Держава без бар’єрів» та отримала сертифікат 0,1 кредит ЄКТС.

 

1.2.

Проведення внутрішніх зборів, тематичних нарад ,навчань з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства з працівниками Служби.

Протягом року (відповідно до плану навчань)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року проводились збори/наради інформаційно-роз’яснювального характеру з працівниками з питань дотримання  вимог чинного законодавства та положень антикорупційного законодавства. У 2022 році проведено 21 нарада.

 

1.3.

 

Проведення навчань (надання роз’яснень) з працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю.

Січень – березень 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду здійснювалась методично – консультаційна допомога працівникам Служби при заповненні ними електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; працівників було ознайомлено з переліком реєстрів, які можуть допомогти у пошуках інформації для декларування; з Порядком заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ознайомлено з роз’ясненнями НАЗК стосовно типових питань що виникають під час заповнення е-декларацій.

 

 

 

1.4.

Доведення до відома працівників Служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Державними службовцями постійно опрацьовуються матеріали, які надходять від Головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та містять роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції».

 

 

1.5

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, на звернення працівників здійснювались індивідуальні консультації з роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

 

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

1.7

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022року не надходило звернень від громадян стосовно порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Здійснення попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Начальник Служби

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період конкурсів на заміщення вакантних посад не проводилось.

 

2.2.

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до порушення антикорупційного законодавства.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно протягом року  уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції здійснювалась експертиза проектів актів, що розроблялись Службою, з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

Протягом року, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

Головний спеціаліст з  питань персоналу

За звітний період не здійснювалась спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився.

 

2.4.

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», з Загальними правилами етичної поведінки державних службовців, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Постійно

Начальник Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції ,

 

Головний спеціаліст з  питань персоналу

 

За звітний період конкурсів на заміщення вакантних посад не проводилось.

Здійснюється заходи щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

 

 

2.5.

Забезпечення  інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

За звітний період було попередженно 1 особу про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції», яка звільнялася з посади головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 

2.6.

Розробка та затвердження антикорупційного Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

2.7.

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Усі суб’єкти декларування вчасно (до 1 квітня 2022 року) подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2021рік.

 

3.2.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання е-декларацій за минулий рік посадовими особами, перевірка е-декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

До 1 квітня 2022 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.3.

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року одна особа подавала е-декларацію при звільненні з  посади.

 

3.4.

Розгляд інформації про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вжиття відповідних заходів щодо припинення корупційного правопорушення, повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

 

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби,

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року фактів виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення працівниками Служби не було.

 

3.5.

Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) згідно чинного законодавства, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника Служби, з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Керівництво Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період не проводились службові розслідування, інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходило та не було виявлено порушень вимог антикорупційного законодавства.

 

 

3.6.

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно, у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року фактів виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації від викривачів  про вчинення такого правопорушення працівниками Служби не надходило.

 

 

3.7

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснюється заходи щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

3.8

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період інформації про причетність працівників Служби щодо порушення чинного антикорупційного законодавства не надходило.

Корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією виявлено не було.

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з громадськими структурами, підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно здійснюється співпраця з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

4.2

Моніторинг ЗМІ на предмет опублікування (повідомлення) відомостей про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби, здійснення заходів щодо перевірки такої інформації та інформування з цього приводу спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року відомостей, повідомлень та інформації про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби не надходило.

 

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби та вжиття відповідних заходів щодо припинення таких дій, робота з викривачами.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року під час здійснення особистого прийому громадян, повідомлень та інформації про вчинення корупційних або пов’язаних із корупцією дій працівниками Служби не надходило.

 

 

 

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

                                                                  Ніна ГРИНКЕВИЧ