Постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» затверджено новий Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (лист від 21.09.2023 №520-01.1/02/05.17-23)

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області інформує, що постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» (далі – Постанова № 953) затверджено новий Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану (далі — Порядок).

Даний порядок визначає на період воєнного стану механізм визнання товарів гуманітарною допомогою, пропуску через митний кордон України та митного оформлення, отримання, надання, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги, що ввозиться на митну територію України.

Вимоги цього Порядку поширюються також на отримувачів гуманітарної допомоги (далі — отримувач), яких на дату набрання чинності Постановою № 953 було зареєстровано в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги (далі — Єдиний реєстр) і які отримують гуманітарну допомогу, пропуск якої здійснюється з дня набрання чинності Постановою № 953.

Формування та/або подання декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, за формою згідно з додатком 1 даного Порядку (далі - декларація) здійснюється в електронній формі через єдиний державний інформаційний веб-портал “Єдине вікно для міжнародної торгівлі” або через автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги (далі - автоматизована система).

Особа набуває статусу отримувача з моменту автоматичної реєстрації в Єдиному реєстрі, яка здійснюється шляхом присвоєння отримувачу номера отримувача гуманітарної допомоги .

Перед початком декларування товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, отримувач вносить інформацію про такі товари до автоматизованої системи шляхом заповнення електронних форм в електронному кабінеті та/або завантаження в нього документів.

За результатами внесення в автоматизовану систему інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, такому переліку товарів автоматично присвоюється унікальний код гуманітарної допомоги.

Внесення інформації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, до автоматизованої системи та присвоєння унікального коду гуманітарної допомоги засвідчує факт визнання товарів, які зазначені в абзаці четвертому пункту 2 Постанови № 953, гуманітарною допомогою.

Лікарські засоби та медичні вироби повинні транспортуватися з урахуванням їх фізичних, фізико-хімічних властивостей в умовах, що забезпечують належне збереження, цілісність, якість і захист від дії факторів зовнішнього середовища (світла, вологи, пилу, температури). Відповідальність за якість і безпеку гуманітарної допомоги несе отримувач.

Ввезення гуманітарної допомоги на територію України за декларацією дозволено протягом 30 календарних днів з дати її створення (з дати створення відповідної декларації).

Товари, інформація про які вноситиметься до Автоматизованої системи під відповідним унікальним кодом гуманітарної допомоги та які не будуть ввезені на територію України протягом 90 календарних днів з дати присвоєння відповідного коду, автоматично втрачають статус товарів, визнаних гуманітарною допомогою.

Внесення змін до декларації дозволено лише до подання її митним органам у пункті пропуску через державний кордон.

Отримувач медичної гуманітарної допомоги не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією веде облік гуманітарної допомоги, яка фактично отримана, формує та подає в автоматизованій системі інвентаризаційний опис з використанням інформаційно-аналітичної системи “MedData” шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API).

За результатом виявлення невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі/об’єму, які зазначені в декларації, отримувач зобов’язаний сформувати та подати інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги в електронному кабінеті автоматизованої системи, який підтверджує фактичне отримання гуманітарної допомоги. Інвентаризаційний опис фактично отриманої гуманітарної допомоги у такому разі подається не пізніше ніж подання звіту. Подання інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги вважається інформуванням отримувачами правоохоронних органів про встановлений факт невідповідності фактично отриманої гуманітарної допомоги категоріям товарів та/або найменуванню товарів, та/або кількості місць, та/або кількості штук, та/або вазі, які зазначені в декларації.

Звіти отримувачів медичної гуманітарної допомоги формуються та подаються в автоматизовану систему з використанням інформаційно-аналітичної системи “MedData” шляхом автоматичного обміну даними через прикладний програмний інтерфейс (API). У разі подання отримувачем інвентаризаційного опису фактично отриманої гуманітарної допомоги звіт складається з урахуванням зазначеної в ньому інформації про фактично отриману гуманітарну допомогу. До звіту можуть додаватися копії первинних документів отримувача або набувача гуманітарної допомоги - юридичної особи.

Задекларована гуманітарна допомога, щодо якої вчасно не подано звіт, вважається такою, стосовно якої відсутній облік щодо отримання та цільового використання, та використаною не за цільовим призначенням.

Отримувач втрачає статус отримувача гуманітарної допомоги з моменту блокування його облікового запису в Єдиному реєстрі (крім підприємств, установ чи організацій, що утримуються за рахунок бюджетів, уповноважених ними державних установ та органів місцевого самоврядування). Повторна реєстрація в Єдиному реєстрі особи, яка втратила статус отримувача гуманітарної допомоги, здійснюється не раніше ніж через шість місяців після внесення запису про втрату статусу отримувача в автоматизованій системі

Сформовані в автоматизованій системі чи завантажені до неї декларація, звіт, інвентаризаційний опис та копії первинних документів розміщуються у вільному та безоплатному доступі. Інформація про гуманітарну допомогу для військових буде закрита для загалу з міркувань безпеки.

Особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законом

Моніторинг даних щодо гуманітарної допомоги та її розподілу проводить Нацсоцслужба. Одержувати інформацію з автоматизованої системи мають право правоохоронні органи, для яких згідно із законодавством визначено функції здійснення дізнання, досудового слідства та провадження оперативно-розшукової діяльності, органи прокуратури, центральні органи виконавчої влади та Держекспортконтроль.

Нові правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги наберуть чинності з 01 грудня 2023 року

Ознайомитися більш детально з постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2023 № 953 «Деякі питання пропуску Порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану» та новим Порядком можна за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/953-2023-%D0%BF#Text

Лист