План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2024 рік

 

№ з/п

Назва заходу

Строк              виконання

Відповідальні за виконання

І. Організаційні заходи

1.1

Забезпечення гарантії незалежності уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції від впливу чи втручання у його роботу, під час здійснення ним своїх повноважень.

постійно

Начальник Служби

1.2

Складання Звіту про стан виконання Плану заходів Служби щодо запобігання корупції на 2023 рік та оприлюднення його на офіційному вебсайті Служби.

до 15 березня

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.3

Участь у навчальних заходах (професійні (сертифікатні) та короткострокові програми, онлайн курси, семінари, тренінги тощо) з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності.

 

постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.4

Сприяння престижності статусу державного службовця, прийняття на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, доброчесності, наявності управлінського досвіду, із дотриманням вимог законодавства щодо прийняття на посади державних службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.5

Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2025 рік та його оприлюднено на офіційному вебсайті Служби.

 

до 30 грудня        

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

1.6

Забезпечення організаційних заходів щодо:

-          роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень антикорупційного законодавства;

-          проведення особистого прийому громадян уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції .

Відповідно до затвердженого графіку

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

II. Проведення навчальної, методичної та консультаційної роботи

2.1

Проведення внутрішніх навчальних заходів з антикорупційної тематики з працівниками Служби.

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.2

Надання індивідуальних консультацій суб’єктам декларування Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

у разі потреби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.3

Розгляд питань щодо стану запобігання та протидії корупції на щоквартальних оперативних нарадах з працівниками Служби.

 

щоквартально

Керівництво Служби,   уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.4

Забезпечення ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями при прийнятті на посади державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції». 

не пізніше від              дня призначення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу

2.5

Ознайомлення працівника, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, з обов’язком подання декларації відповідно до статті 45 (з урахуванням змін внесених у законодавство під час дії воєнного стану) та з обмеженнями відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

не пізніше від             дня звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

2.6

Доведення до працівників Служби змін в антикорупційному законодавстві.

при внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

III. Виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню

3.1

Візування проєктів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проєктів наказів (розпоряджень) з кадрових питань (особового складу).

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт/ уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.2

Підготовка проєктів розпорядчих документів щодо врегулювання конфлікту інтересів                     

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

3.3

Прийняття рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, після отримання повідомлення про наявність у працівників Служби реального чи потенційного конфлікту інтересів.

протягом двох робочих днів після отримання повідомлення

Начальник  Служби

IV. Фінансовий контроль

4.1

Організація подання суб'єктами декларування електронних декларацій за минулий рік.

до 01.04.2024

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.2

Проведення перевірки факту подання суб'єктами декларування передбачених законодавством декларацій.

у строки, встановлені чинним законодавством

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.3

Повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб'єктами декларування декларацій у визначеному законодавством порядку.

протягом трьох робочих днів з дня виявлення такого факту

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

4.4.

Забезпечення моніторингу подання декларацій суб’єктами  декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

протягом 30 календарних днів з дня припинення діяльності

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

V. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

5.1

Участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у засіданнях комісій при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад у Службі.

під час роботи конкурсної комісії

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.2

Своєчасний розгляд інформації про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вжиття відповідних заходів.

за наявності інформації протягом року

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.3

Проведення перевірки (службового розслідування) щодо можливих порушень законодавства працівниками Служби у порядку встановленому законодавством.

за наявності підстав

протягом року

 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

у разі встановлення факту вчинення корупційного правопорушення 

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.5

Забезпечення ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

у разі притягнення до відповідальності 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

5.6

Забезпечення здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Головний спеціаліст з питань персоналу

5.7

Забезпечення виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Головний спеціаліст з питань персоналу

5.8

Забезпечення контролю за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, сектор бухгалтерського обліку та економіки,  уповноважена особа з публічних закупівель

VI. Здійснення розгляду повідомлень про корупцію та захисту викривачів

6.1

Отримання та організація розгляду повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

постійно

Керівництво Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.2

Забезпечення співпраці з викривачами, дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.

з моменту повідомлення інформації викривачем

Начальник Служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

6.3

Звернення до НАЗК щодо порушених прав викривача.

у разі встановлених фактів порушення таких прав

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

VII. Взаємодія з громадськістю з реалізації антикорупційної політики

7.1

Залучення представників профільних закладів освіти та громадських організації до участі в комісіях у сфері атестації провізорів та фармацевтів.

постійно

Керівництво Служби,  уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

7.2

Забезпечення інформаційного наповнення розділу "Запобігання корупції" вебсайту Служби, розміщення на інформаційному стенді Служби матеріалів антикорупційного законодавства.

протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

7.3

Здійснення моніторингу інформації в ЗМІ щодо можливих ознак порушення антикорупційного законодавства в роботі працівників Служби, забезпечення оперативного реагування на такі повідомлення та дієвий механізм зворотного зв’язку з представниками ЗМІ з цих питань.

протягом року, за наявності підстав

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

7.4

Надання фізичним та юридичним особам інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства із дотриманням принципів прозорості, своєчасності, достовірності та повноти.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт