ПОЛОЖЕННЯ про порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок дій з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою, отриманими (виявленими) працівниками Державної служби з  лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області

 

 

1.Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та контролю за виконанням у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області (далі – Служба) заходів, спрямованих на запобігання одержанню неправомірної вигоди, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

1.2. Вимоги цього Положення поширюються на посадових осіб та працівників Служби, визначених Законом.

 1.3. З вимогами цього Положення повинні бути ознайомленні всі працівники Служби.

 1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо,  контролю за їх виконанням. Працівники прямо підпорядковуються своїм безпосереднім керівникам; близькі особи – члени сім’ї, а також чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри, рідний брат та сестра дружини (чоловіка), племінник, племінниця , рідний дядько, рідна тітка, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки), усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням; приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю у громадських, політичних, релігійних, чи інших організаціях; неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають, одержують безоплатно або за ціною,

 

  1. Обмеження щодо отримання подарунків посадовими особами Служби

2.1. На посадових осіб Служби поширюються обмеження щодо одержання подарунків, визначені у статті 23 Закону, яким забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб якщо особа, яка дарує, перебуває у підпорядкуванні такої особи.

 2.2. Посадовим особам Служби потрібно відмовитися від отримання

подарунку, якщо існує ймовірність того, що:

2.3. Посадові особи та працівники Служби можуть приймати подарунки,

які відповідають загальновизнаним уявленням гостинності, за умови одночасного виконання двох критеріїв:

працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка;

для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

2.3.1. Під загальновизнаними уявленнями про гостинність можна розуміти

отримання ділових подарунків (сувенірів), особистих подарунків від близьких,

давніх друзів та добрих знайомих з нагоди дня народження, ювілею, професійного, загальновизнаного свята, запрошення на каву або вечерю. При

цьому, прийняття подарунку та прояви гостинності не повинні мати постійний

та систематичний характер і не повинні впливати на об’єктивність чи

неупередженість прийняття особою рішень, або на вчинення або не вчинення дій під час виконання своїх повноважень.

2.3.2. Про кожний факт пропозиції подарунка або отримання подарунка в

рамках загальновизнаних уявлень про гостинність працівники, начальник Служби протягом одного робочого дня повідомляють уповноваженого з питань виявлення та запобігання  корупції  Служби.

2.6. Обмеження щодо вартості подарунків, які можуть приймати посадові особи Служби, не поширюються на подарунки, які:

2.7. Під критерієм загальнодоступності варто розуміти наявність інформації

про загальнодоступні знижки, виграші, призи, бонуси у відкритому доступі з

необмеженим доступом до участі у відповідних заходах для усіх зацікавлених

осіб.

  1. Порядок дій посадових осіб та інших працівників Товариства у разі отримання пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди

3.1. начальник  та працівники Служби  у разі надходження пропозиції щодо подарунка або неправомірної вигоди, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

Служби;

  1. Поводження з подарунками та майном, що може бути неправомірною вигодою.

4.1. Якщо начальник  або працівники Служби  виявили у своєму службовому кабінеті чи отримали подарунок або майно, що може бути неправомірною вигодою, вони зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного

робочого дня, письмово повідомити про цей факт уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції, безпосереднього керівника начальника.

4.2. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, уповноваженим із антикорупційної діяльності, безпосереднім керівником або начальником Служби.

4.3. У разі якщо подарунок або майно, що може бути неправомірною вигодою, виявляє начальник Служби, акт про виявлення подарунка або майна, що може бути неправомірною вигодою, підписує начальник Служби або, у разі його відсутності, особа, яка виконує обов’язки начальника, та уповноважений із антикорупційної діяльності.

  1. Передача подарунків, одержаних як подарунки Служби

5.1. Працівник Служби, який одержав подарунок, як подарунок Службі, зобов’язаний протягом місяця з дня отримання подарунка передати його матеріально-відповідальній особі, про що складається акт прийому-передачі, 5.1.1. Якщо подарунок Службі отриманий під час перебування у відрядженні, строк якого перевищує строк для передачі Товариству подарунку,працівник має передати такий подарунок протягом трьох робочих днів після повернення з відрядження.

5.2. Подарунок, одержаний як подарунок Службі, є власністю Служби

. Такий подарунок підлягає оцінці, обліку у Службі, зберіганню у визначеному місці, реєстрації в реєстрі фіксування отримання подарунків у Службі відповідно до законодавства України.

 5.3. З метою оцінки вартості подарунка Службі, вирішення питання щодо його використання, місця та строку зберігання в Службі створюється комісія у складі не менш як трьох осіб.

 5.3.1. Персональний склад комісії та порядок роботи затверджується начальником Служби.

  1. Вимоги до зберігання та передачі уповноваженим органам подарунків, одержаних працівниками Служби, та майна, що може бути неправомірною вигодою

6.1. Предмети неправомірної вигоди чи виявлені подарунки зберігаються в Товаристві до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

 6.2. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки, які зберігаються у Товаристві, структурним підрозділом, відповідальним за збереження майна, передаються уповноваженим органам на їх вимогу. Процедура передачі оформлюється актом передачі, в якому зазначається предмет передачі, його назва, зовнішній опис. Акт передачі оформлюється в довільній формі за підписом генерального директора.

  1. Відповідальність за порушення обмежень щодо одержання подарунків

7.1. За порушення встановлених обмежень щодо одержання подарунків для посадових осіб передбачено адміністративну відповідальність за частиною першою ст.172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі –КУпАП) передбачена адміністративна відповідальність, що тягне за собою, накладення штрафу від ста до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

 7.2. Вчинення правопорушення особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж саме порушення, є підставою для притягнення до відповідальності за частиною другою ст.172-5 КУпАП: накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

 

Уповноважена особа з питань

Запобігання та виявлення корупції                         Ірина ВАРАНІЦЬКА