Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 15.01.2024 №73

Про затвердження Порядку знищення та утилізації товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я України на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану

Відповідно до абзацу другого пункту 1-1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2000 року № 728 «Про затвердження Порядку вивезення за межі України або знищення неякісних та непридатних до споживання товарів (предметів) гуманітарної допомоги», пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок знищення та утилізації товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я України на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану, що додається.

2. Департаменту цифрових трансформацій в охороні здоров’я (Олексію Томашуку) забезпечити:

1) подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2) оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України після здійснення державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

В. Ляшко

ПОГОДЖЕНО:

Міністр соціальної політики України

Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю
за наркотиками

Міністр захисту довкілля
та природних ресурсів України

Перший заступник Міністра
цифрової трансформації УкраїниО. ЖолновичР. Ісаєнко


Р. Стрілець


О. Вискуб

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
15 січня 2024 року № 73

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 лютого 2024 р.
за № 190/41535

ПОРЯДОК
знищення та утилізації товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я України на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає загальні вимоги щодо видалення товарів (предметів) гуманітарної допомоги юридичними особами, уповноваженими Міністерством охорони здоров’я України на отримання лікарських засобів, медичних виробів, витратних матеріалів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту та інших товарів, необхідних для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану (далі - юридична особа, уповноважена на отримання товарів).

2. Цей Порядок поширюється на лікарські засоби, медичні вироби, витратні матеріали, медичне обладнання, засоби індивідуального захисту та інші товари, необхідні для належного забезпечення сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану, які надійшли як гуманітарна допомога (далі - товари).

Цей Порядок не поширюється на наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про гуманітарну допомогу», «Про управління відходами», «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції», «Про лікарські засоби» та інших нормативно-правових актах у сфері вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної або небезпечної продукції.

II. Порядок поводження з неякісними або непридатними до споживання товарами

1. Товари визнаються неякісними або непридатними до споживання у разі:

1) закінчення терміну придатності товару;

2) невідповідність товару вимогам нормативно-правових актів щодо його якості та безпечності;

3) якщо товари зазнали механічного, хімічного, біологічного або іншого впливу, що унеможливлює їх подальше використання;

4) наявності у товару недоліку, який робить неможливим використання товару відповідно до його цільового призначення та не може бути усунений або після його усунення проявляється знову;

5) пошкодження упаковки товару, що унеможливлює використання товару за його цільовим призначенням;

6) пошкодження товару, відновний ремонт якого неможливий або економічно недоцільний;

7) порушення умов зберігання товару, визначених виробником.

2. Для визначення неякісних або непридатних до споживання товарів, що потребують видалення, юридична особа, уповноважена на отримання товарів, утворює постійну або тимчасову робочу групу (далі - Робоча група).

Склад Робочої групи затверджується наказом юридичної особи, уповноваженої на отримання товарів.

3. Робоча група здійснює:

1) проведення в установленому законодавством порядку інвентаризації товарів, що пропонуються для видалення відповідно до пункту 1 цього розділу;

2) складання акта інвентаризації товарів, що є гуманітарною допомогою, що пропонуються до списання та видалення, за формою, визначеною у додатку 1 до цього Порядку (далі - акт інвентаризації);

3) проведення огляду товарів з використанням необхідної технічної документації, даних бухгалтерського обліку;

4) визначення економічної (технічної) доцільності відновлення та/або подальшого використання товарів, підготовку відповідних пропозицій для розгляду керівником юридичної особи, уповноваженої на отримання товарів;

5) визначення можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів товарів, що підлягають видаленню та здійснення контролю за їх вилученням;

6) складання акта, що містить відомості про товари, що є гуманітарною допомогою та пропонуються до списання, за формою, визначеною у додатку 2 до цього Порядку (далі - акт відомостей про товари).

4. Робоча група під час виконання своїх завдань має право залучати фахівців установ, підприємств та організацій за їх згодою відповідно до законодавства.

5. Рішення Робочої групи оформлюється протоколом.

До протоколу, що включає рішення Робочої групи щодо пропозицій про видалення та списання товарів, додаються:

акт відомостей про товари;

акт інвентаризації за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

техніко-економічного обґрунтування необхідності списання товарів;

копія акта про аварію, якщо видаленню підлягають товари, пошкоджені внаслідок аварії або стихійного лиха, складеного юридичною особою, уповноваженою на отримання товарів, у довільній формі.

6. Після затвердження протоколу засідання Робочої групи та доданих до нього документів керівником юридичної особи, уповноваженої на отримання товарів, з метою отримання згоди на списання товарів до МОЗ подаються належним чином завірені копії:

1) протоколу засідання Робочої групи;

2) акта відомостей про товари за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку;

3) акта інвентаризації за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку;

4) техніко-економічного обґрунтування необхідності списання товарів;

5) акта про аварію, якщо видаленню підлягають товари, пошкоджені внаслідок аварії або стихійного лиха, складеного юридичною особою, уповноваженою на отримання товарів, у довільній формі.

Документи, передбачені підпунктами 1-5 цього пункту, подаються до МОЗ у паперовій формі (нарочно або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з дотриманням вимог, встановлених Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг», протягом 5 робочих днів з дати затвердження протоколу засідання Робочої групи та доданих до нього документів керівником юридичної особи, уповноваженої на отримання товарів.

7. МОЗ повідомляє юридичну особу, уповноважену на отримання товарів, про надання згоди на списання товарів або про відмову у наданні такої згоди шляхом надсилання відповідного листа.

МОЗ відмовляє у наданні згоди на списання товарів у разі, коли документи, зазначені у підпунктах 1-5 пункту 6 цього розділу, подані не в повному обсязі або складені з порушенням вимог, визначених цим Порядком.

МОЗ повідомляє юридичну особу, уповноважену на отримання товарів, про надання згоди на списання товарів або про відмову у наданні такої згоди протягом 10 робочих днів з дати отримання документів, зазначених у підпунктах 1-5 пункту 6 цього розділу.

8. Списання товарів, що перебувають на балансі юридичної особи, уповноваженої на отримання товарів, здійснюється з дотриманням вимог, визначених законодавством з питань ведення бухгалтерського обліку та оформлюється актом списання товарів, що є гуманітарною допомогою, згідно з додатком 3 до цього Порядку.

III. Порядок видалення товарів

1. Юридична особа, уповноважена на отримання товарів, забезпечує видалення неякісних або непридатних до споживання товарів протягом 90 календарних днів з дня отримання згоди МОЗ на списання.

2. Видалення неякісних або непридатних до споживання товарів здійснюється з дотриманням норм, встановлених законодавством у сфері управління відходами, суб’єктами господарювання у сфері управління відходами, що мають на це відповідні дозволи, а за необхідності - відповідні ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами (далі - суб’єкти господарювання).

Видалення неякісних або непридатних до споживання товарів здійснюється на підставі договорів, укладених юридичною особою, уповноваженою на отримання товарів, з суб’єктами господарювання.

Видалення неякісних або непридатних до споживання товарів здійснюється з дотриманням вимог законодавство у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3. Юридична особа, уповноважена на отримання товарів, інформує МОЗ, у тому числі з використанням інформаційно-аналітичної системи «MedData» (за наявності технічної можливості), не пізніше 3 робочих днів після підписання акта виконаних робіт (наданих послуг) щодо видалених товарів.

4. Фінансування витрат, пов’язаних з видаленням неякісних або непридатних до споживання товарів, здійснюється за рахунок джерел, не заборонених законодавством.

В.о. директора Департаменту
цифрових трансформацій
в охороні здоров’яО. Томашук

 


 

 

Додаток 1
до Порядку знищення та утилізації товарів
(предметів) гуманітарної допомоги
юридичними особами, уповноваженими
Міністерством охорони здоров’я України
на отримання лікарських засобів,
медичних виробів, витратних матеріалів,
медичного обладнання, засобів
індивідуального захисту та інших товарів,
необхідних для належного забезпечення
сфери охорони здоров’я в умовах
воєнного стану
(підпункт 2 пункту 3 розділу ІІ)

АКТ
інвентаризації товарів, що є гуманітарною допомогою, що пропонуються до списання та видалення

 

Додаток 2
до Порядку знищення та утилізації товарів
(предметів) гуманітарної допомоги
юридичними особами, уповноваженими
Міністерством охорони здоров’я України
на отримання лікарських засобів,
медичних виробів, витратних матеріалів,
медичного обладнання, засобів
індивідуального захисту та інших товарів,
необхідних для належного забезпечення
сфери охорони здоров’я в умовах
воєнного стану
(підпункт 6 пункту 3 розділу II)

АКТ,
що містить відомості про товари, що є гуманітарною допомогою та пропонуються до списання

 

Додаток 3
до Порядку знищення та утилізації товарів
(предметів) гуманітарної допомоги
юридичними особами, уповноваженими
Міністерством охорони здоров’я України
на отримання лікарських засобів,
медичних виробів, витратних матеріалів,
медичного обладнання, засобів
індивідуального захисту та інших товарів,
необхідних для належного забезпечення
сфери охорони здоров’я в умовах
воєнного стану
(пункт 8 розділу II)

АКТ
списання товарів, що є гуманітарною допомогою