Баланс та звіт про фінансові результати за 2019 рік

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Примітки до річної фінансової звітності