Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2019 році

ЗВІТ про виконання плану заходів

щодо запобігання та виявлення корупції в

Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області 

у 2019  році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Стан

виконання

 

1

2

3

4

5

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Забезпечити проведення навчальних семінарів для працівників Служби з питань запобігання та виявлення корупції, ознайомлення з нормативно-правовими документами, нормами Закону України “Про запобігання корупції” та практики застосування антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено 24 внутрішніх навчальних

семінари з працівниками Служби

1.2.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відеоконференціях щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, які проводяться Держлікслужбою

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби доводиться до відома працівників служби

1.3.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центру післядипломної освіти Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

 

За окремим графіком

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Головний спеціаліст –юрисконсульт пройшла навчання  на базі Української школи урядування  за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців «Запобігання корупції на державній службі» з отриманням відповідного сертифікату.

3 державних службовця пройшли підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою програмою на тему: «Запобігання та виявлення корупції – практика застосування, який проводився представниками Національного агентства з питань запобігання корупції у м. Харкові

1.4.

Доводити до працівників Служби зміни до антикорупційного законодавства

 

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено навчальні семінари стосовно внесення змін до антикорупційного законодавства

1.5.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2019 року скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства не надходило

1.6.

Доводити до відома працівників Служби факти корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, інформація яку оприлюднює  на своєму веб-сайті НАЗК доводиться до відома працівників Служби

1.7.

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

 

Січень-квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж січня-березня було проведено 5 навчальних семінари щодо вимог, відповідності та порядку заповнення е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  характеру працівниками Служби

1.8.

Забезпечувати інформаційне наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

Виконано, розділ «Запобігання проявам корупції» Служби заповнено та забезпечено постійне оновлення

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

 

Постійно

Заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Не проводилось у зв’язку з відсутністю кандидатур

2.2.

Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після проходження конкурсного відбору щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

За наявності

Заступник начальника служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Не проводилось у зв’язку з відсутністю кандидатур

2.3.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у Службі

Постійно

Начальник служби

Не проводилось у зв’язку з відсутністю конкурсу на заміщення вакантних посад

2.4.

Забезпечувати контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних “відомості обліку конфлікту інтересів”

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно здійснюється контроль щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, працюючими державними службовцями подано та долучено до особових справ інформацію про близьких осіб, які працюють в лікувально-профілактичних та аптечних закладах.

Перевірено 19 декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

2.5.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції у процесі виконання державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області покладених на них завдань та обов'язків та оприлюднити на офіційному веб-сайті Служби

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено, затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

2.6.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів з питань запобігання корупції в Службі на офіційному веб-сайті Служби

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

Складено  звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель Служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

 

У разі проведення процедури відкритих торгів

Комісійно

 

 

Придбання товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів здійснювалось без проведення процедури публічних закупівель вартість яких є менша ніж зазначена у ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VII

3.2.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім'ї

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, всі декларанти Служби  вчасно подали        е-декларації за 2018 рік

 

3.3.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку електронних декларацій суб’єкта декларування

10 робочих днів, з моменту подачі декларації

Посадові особи Служби

Забезпечено проведення перевірки електронних декларацій суб’єктів декларування  в установленому законодавством порядку

3.4.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом звітного періоду не звільнялися

3.5.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

У разі виявлення

Посадові особи Служби

Фактів порушення антикорупційного законодавства при виконанні працівниками Служби своїх посадових обов’язків не виявлено

3.6.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року ознак корупційних  правопорушень (діянь) при виконанні працівниками Служби своїх посадових обов’язків не виявлено

3.7.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Комісійно

Службові розслідування не проводилися у зв’язку з відсутністю фактів про вчинення працівниками Служби корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

3.8.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж звітного періоду інформація про притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходила

3.9.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії

Постійно

Комісійно

Засідання Дисциплінарної комісії не проводились

ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Заступник начальника, уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж звітного періоду запитів з питань вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходило.

 

 

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                    Юлія  НЕМЕШКАЛОВА