Загальна інформація

ПОРЯДОК РОБОТИ З ВИКРИВАЧАМИ

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

І.  Загальні положення

 Порядок роботи з викривачами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Порядок) розроблений відповідно до розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції        (далі - Національне агентство) від 06.07.2017, Порядку роботи з викривачами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з метою забезпечити умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Служби) без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Служби або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник Служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи Служби у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби зобов’язані у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, наведений у додатку 1.

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, необхідно керуватися додатком 2, яким наведено перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, згідно із підпунктом 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706, має здійснювати уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону базується на засадах:

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

ІІІ. Організація роботи з повідомленнями

 1. Керівні принципи

Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду, визначена робота уповноваженої особи Служби з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями.

У Порядку передбачено етапи: отримання, реєстрація, розгляд та облік повідомлень, інформування викривача про прийняте рішення.

Для забезпечення ефективності розгляду повідомлень необхідно максимально зменшити етапи руху повідомлень, щоб вони безпосередньо потрапляли до уповноваженої особи.

Процес роботи з повідомленнями проводиться відповідно до Інструкції з діловодства в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Інструкція з діловодства) з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами.

 

 1. Оприлюднення інформації

Відповідно до засад організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону, з метою забезпечення довіри викривачів Служба оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію:

Уся інформація повинна бути надана в доступній формі, з посиланням на законодавчі положення.

 

 1. Канали для надання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

Усне повідомлення може надійти через спеціальні телефонні лінії.

Механізм надання повідомлень Служби:

Канали надання повідомлень Служби через веб-сайт, засоби електронного зв’язку, спеціальні телефонні лінії зв’язують з уповноваженою особою Служби.

В Службі надання повідомлень можливе через офіційний веб-сайт шляхом використання веб-інтерфейсу, який забезпечує послідовне надання вказівок викривачам.

Спеціальна телефонна лінія для повідомлень: виділений окремий номер телефону, мобільний телефон уповноваженої особи, виклики приймаються в робочий та неробочий час. Для ефективного прийому повідомлень застосовується опитувальний лист;

Особистий прийом проводиться уповноваженою особою щоденно, в робочий час, години прийому зазначено у відповідних інформаційних матеріалах/повідомленнях на офіційному веб-сайті Держлікслужби. Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень через спеціальну телефонну лінію.

 

 1. Процедури роботи із повідомленнями

Початком офіційного процесу роботи з повідомленням є реєстрація повідомлення про порушення вимог Закону. Посадові особи сектору документообігу та матеріально-технічного забезпечення Служби, відповідальні за ведення реєстрації кореспонденції, повинні бути попереджені про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях. Реєстрацію повідомлень здійснювати таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень, що може включати кількість повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

 Робота уповноваженої особи з повідомленнями здійснюється за процедурою, визначеною Інструкцією з діловодства в Службі з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення визначена Схема стандартної процедури розгляду повідомлень, яка складається з таких етапів:

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

 

 1. Повноваження посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

В Порядку щодо організації роботи із повідомленнями в частині визначення обов’язків уповноваженої особи враховано професійні стандарти державного службовця та правила етичної поведінки.

Найважливішими серед основних правил етичної поведінки державного службовця, які наведені в розділі VI «Правила етичної поведінки» Закону, є такі:

Вказані засади добросовісної поведінки мають бути обов’язковими для посадових осіб Служби на всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки.

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених законом.

Уповноважена особа відіграє ключову роль у забезпеченні швидкого реагування на повідомлення викривачів. Уповноважена особа наділена повноваженнями для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з конкретним повідомленням, а також на отримання від співробітників Служби необхідної у зв’язку з розглядом повідомлення інформації з метою сприяння у перевірці повідомлень та прийнятті рішень.

Для досягнення зазначених цілей посадові особи, залучені до процесу роботи із повідомленнями, проходять відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. Посадові особи, залучені до процесу роботи із повідомленнями, можуть проводити наради, щоб забезпечити постійний аналіз та подальше вдосконалення розгляду повідомлень.а

 1. Відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

З метою належної організації процесу роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону Порядком передбачена відповідальність осіб, залучених до процесу отримання, обробки та прийняття рішень за повідомленнями.

При визначенні міри відповідальності використовуються відповідні положення Законів України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про запобігання корупції» та ін.

 

 1. Контроль за додержанням встановлених вимог, оскарження рішень, дій, бездіяльності

Контроль за додержанням визначених Службою вимог щодо організації роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону є важливим для визначення відповідності механізму розгляду повідомлень встановленим принципам, а також оцінки рівня його ефективності та дієвості. Це постійний процес, який дає можливість своєчасно виявляти недоліки та, відповідно, виправляти їх. Елементами вказаного контролю можуть бути:

VІ.Проведення аналітичної та роз’яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики повідомлень

З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом, необхідно проводити постійний аналіз роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону.

Уповноважена особа Служби систематично проводить аналіз матеріалів розгляду повідомлень, узагальнює їх результати, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів, а начальник Служби здійснює контроль за забезпеченням аналізу.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на веб-сайті Держлікслужби.

Працівники Служби інформуються, що вони або члени їх сімей не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону іншою особою.

Відповідна інформація розміщується на веб-сайті Держлікслужби. Крім того, на інформаційних стендах працівники інформуються про їх права та обов’язки у разі підозри або виявлення порушень вимог Закону.

Порядок щодо організації роботи із повідомленнями доводиться до усіх працівників.

Уповноважена особа проходить фахові навчання щодо реалізації політики у сфері запобігання корупції, їх прав та обов’язків, вирішення складних випадків порушення вимог Закону. До навчання з вказаного питання залучаються всі працівників Служби.

Працівники Служби повинні усвідомлювати, що за невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі встановлення таких фактів уповноважена особа повідомляє про це Національне агентство.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                   

 

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до підпункту 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706, здійснює уповноважена (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та/ або її територіальних органів, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення:

на поштову адресу: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, просп. Перемоги, 120А, м. Київ, 03115; через Електронне звернення, яке розташоване сайті: https://www.dls.gov.ua; на електронні адреси Butrin_OA@dls.gov.ua, Chmyruk_MP@dls.gov.uaза телефоном: (044) 422-55-02.

У м. Дніпро: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за адресою: площа Соборна, буд. 4; 6-й поверх, кімн.601-605, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49027; на електронну адресуdls.dp@dls.gov.uaза телефоном: +380(066)3454171

Крім того, повідомлення про корупцію можна вкинути у скриньку «Для подання заяв та скарг на корупційні дії» безпосередньо біля входу до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, або передати на особистому прийомі.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Це Положення визначає основні завдання, функції та права Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Уповноважена особа).
  • У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»(далі - Закон).
  • Уповноважена особа визначається шляхом покладення на одного з працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Служба) функцій уповноваженої особи, шляхом видання відповідного Наказу.
  • Визначення працівника Служби уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв'язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.
  • У разі відсутності Уповноваженої особи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов'язки виконує інша особа (за її згодою), визначена Начальником Служби.
  • Начальник Служби забезпечує гарантії незалежності Уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
  • Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.
  • Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов'язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.
  • Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2021        за № 914/36536 іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
  • Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв'язку з виконанням службових обов'язків, крім випадків, установлених законом.  
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
  • Основними завданнями Уповноваженої особи є:
 1. СТРУКТУРА
  • Обов’язки Уповноваженої особи покладаються наказом Начальника Служби на працівника з числа працівників Служби. Уповноважена особа не має у своєму підпорядкування працівників.
  • На час тимчасової відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) Уповноваженої особи виконання її обов’язків покладається наказом Служби на іншого працівника Служби, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього завдань та обов’язків.
 1. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ СЛУЖБИ

Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

 1. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА СЛУЖБИ
  • Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна Начальнику Служби.
  • Уповноважена особа забезпечує своєчасність і повноту виконання завдань та обов'язків Уповноваженої особи.
  • Уповноважена особа підписує та направляє повідомлення до Уповноваженої особи Держлікслужби, спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками Служби, у тому числі Начальником Служби.
  • Уповноважена особа є особою, відповідальною за реалізацію повноважень із захисту викривачів, а у разі її тимчасової відсутності – визначається інша особа, яка виконуватиме такі повноваження.
 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Держлікслужба, Уповноважена особа Держлікслужби центральні органи виконавчої влади, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань державної служби, спеціально уповноважені органи з питань запобігання та виявлення корупції, Територіальні органи Держлікслужби, Державні підприємства, що належать до сфери управління Держлікслужби, Громадські спілки або об’єднання.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ