Порядок надання публічної інформації

Надання публічної інформації Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію може бути подано запитувачем особисто  відповідальній особі, яка організовує в установленому порядку доступ до отримання публічної інформації, розпорядником якої є Служба.

Запитувач має право звернутися до Служби із запитом на отримання інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним.

Запит на отримання публічної інформації подається до Служби в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом, або по телефону на вибір запитувача.

Письмовий запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

 Запит на інформацію повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування ) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

- підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

З метою спрощення процедури оформлення письмового запиту запитувач може використати Форму для подання запиту на публічну інформацію, яку можна отримати в приміщенні Служби та на офіційному сайті Служби.

У Формі запиту запитувачеві надається можливість вибрати форму надання відповіді – поштою, телефаксом, електронною поштою.

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) запитувач не може подати письмовий запит на інформацію, його оформлює відповідальна особа,  із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.

На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування Служби, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

 

 

Для оформлення інформаційного запиту

усно: телефон +380 (95) 531-39-63

письмово: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, 93011, Луганська область, м. Рубіжне, вул. 30 років Перемоги, буд. 6 прим. 5

електронна пошта: dls.lg@dls.gov.ua

 

 

ГРАНИЧНІ НОРМИ

витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію
в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

 

Послуга, що надається

Граничні норми витрат

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

 

_______________

Примітка. Розмір  мінімальної  заробітної  плати  за  виготовлення 

однієї сторінки встановлюється  на  дату  копіювання  та друку документів.