Тест загрузки Docs-файлов

 

вававаыфа

вавава

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками на 2018 рік

Антикорупційна програма Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі - Антикорупційна програма Держлікслужби) розроблена на виконання положень статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками», з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агенства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затверджений рішенням НАЗК 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539.

Базовим документом в сфері антикорупційної політики повинна стати Антикорупційна стратегія на 2018-2020 роки, на основі якої здійснюється деталізація передбачених в ній заходів. Ефективній реалізації завдань Антикорупційної стратегії сприятиме збереження практики прийняття Кабінетом Міністрів України Державної програми з встановленням заходів реалізації завдань Антикорупційної стратегії, ступінь виконання яких має слугувати оцінкою її ефективності.

Протягом останніх трьох років необхідні видатки з державного бюджету України забезпечили створення і діяльність нової системи державних спеціалізованих антикорупційних органів. Наразі Національне агенства з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) розглядаються суспільством і міжнародними партнерами України в якості ключових елементів подолання корупції. Водночас зберігається необхідність зміцнення довіри населення до них і їх спроможності боротися з корупцією.

В Україні поки не подолані протиріччя та взаємна недовіра суспільства і органів державної влади. За цих умов для ефективного запобігання корупції необхідно зміцнювати взаємодію органів державної влади і місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства.

Метою Антикорупційної програми є створення ефективної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

 1. Визначення засад загальної відомчої політики Держлікслужби щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми
  1. Положенням про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647, визначено що, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров’я, який реалізує державну політику у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Держлікслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

Основними завданнями Держлікслужби є:

реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, а також внесення Міністрові охорони здоров’я пропозицій щодо формування державної політики у зазначених сферах;

ліцензування господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

технічне регулювання у визначених сферах;

здійснення державного регулювання і контролю у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному обігу.

- визначити засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;

- оцінити можливі корупційні ризики у діяльності Держлікслужби, її територіальних органів, державних підприємств сфери управління Держлікслужби, причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють;

- визначити заходи щодо запобігання та врегулювання виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строк та необхідні для цього ресурси;

- запланувати навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;

- визначити процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;

- тощо.

Досягнення мети Антикорупційної програми можливе шляхом імплементації Нових засад державної антикорупційної політики в Україні, належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, зокрема законів України «Про запобігання корупції» та «Про Національне антикорупційне бюро України».

Антикорупційна Програма визначає пріоритети антикорупційної політики Держлікслужби, дає можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

- проведення серед працівників Держлікслужби роз’яснювальної роботи із запобігання та виявлення корупції;

- організація і проведення навчальних заходів, індивідуального консультування з питань профілактики і протидії корупції;

- підбір та розстановка кадрів з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

- проведення ефективних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- здійснення ефективної роботи зі зверненнями громадян щодо зловживань службовим становищем, запобігання корупційним та економічним правопорушенням;

- здійснення вибору контрагентів для закупівлі товарів, робіт та послуг відповідно до вимог чинного законодавства України;

- планові та позапланові перевірки підрозділів, підпорядкованих органів Держлікслужби з метою виявлення корупційних правопорушень та ризиків;

- внесення антикорупційного застереження у договори, що укладаються органами, підприємствами Держлікслужби на закупівлю товарів, робіт та послуг;

- забезпечення відповідності системи внутрішнього контролю в Держлікслужбі вимогам антикорупційної політики;

- проведення нарад із заслуховуванням звітів керівників підрозділів, підпорядкованих органів і підприємств Держлікслужби про стан дотримання антикорупційного законодавства;

- регулярне здійснення моніторингу ефективності впроваджених антикорупційних стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи із запобігання та виявлення корупції, а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведену роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції.

- інформування працівників про випадки вчинення корупційних правопорушень в Держлікслужбі;

- інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи про відому їм інформацію щодо випадків вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками Держлікслужби, контрагентами або іншими особами та порядку розгляду таких повідомлень, включаючи створення доступних засобів передачі зазначеної інформації;

- інформування працівниками Голови Держлікслужби та уповноваженої особи щодо виникнення конфлікту інтересів та порядку його врегулювання.

Захист працівників Держлікслужби, які повідомили про корупційні правопорушення в діяльності підрозділів Держлікслужби.

1.5. Положення Антикорупційної програми поширюються на всіх працівників Держлікслужби, її територіальних органів та підпорядкованих державних підприємств, які обіймають посади, пов’язані з виконанням функцій держави, організаційно-розпорядчих або адміністративно- господарських обов’язків, а також інших працівників, які не є посадовими особами, та перебувають у трудових відносинах із Держлікслужбою та її підрозділами.

 1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби,

причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють

 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють проведена з урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів виконавчої влади (далі – Методологія), затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848, на підставі наказу Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 25.02.2017 № 208 «Про затвердження Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками».

Відповідно до Методології процес оцінки корупційних ризиків було розділено на етапи:

Головою Держлікслужби прийнято рішення про оцінку корупційних ризиків Держлікслужби для включення до Антикорупційної програми Держлікслужби на 2018 рік. 25.12.2017 було проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків, затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, визначено завдання щодо оцінки корупційних ризиків структурним підрозділам Держлікслужби, її територіальним органам та державним підприємствам.

Під час ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі були визначені вразливі до ризиків сфери діяльності, окремі функції та завдання, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів Держлікслужби, її територіальних органів та державних підприємств під час виконання ними функцій і завдань. Ідентифікація корупційних ризиків проведена шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища Держлікслужби на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності.

Джерела отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі:

Види корупційних ризиків:

За результатами ідентифікації корупційних ризиків в Держлікслужбі, територіальних органах та державних підприємствах, що входять до сфери управління Держлікслужби було здійснене їх формальне визначення, яке включає проаналізовані функції, завдання Держлікслужби, конкретні напрями діяльності структурних підрозділів, існуючі засоби контролю та описи корупційних ризиків (додаток 1 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

Оцінка корупційних ризиків здійснена за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення, чи правопорушення пов’язаного з корупцією, також визначені шляхи до їх мінімізації, усунення (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків).

 1. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків заплановані та здійснюються за результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності Держлікслужби та полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків (додаток 3):

В Держлікслужбі проводиться робота щодо підготовки змін до документів що регламентують діяльність Держлікслужби: Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Положення), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 року № 647 та інших нормативно-правових актів. Підготовка зазначених змін проводиться, в тому числі і з метою усунення корупціогенних факторів, мінімізації ймовірності вчинення посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, чіткого визначення адміністративних процедур, усунення колізій, прогалин, зменшення дискреційних повноважень або встановлення належного контролю за їх здійсненням, зменшення надмірних обтяжень (при отриманні дозвільних документів, довідок, ліцензій, сертифікатів), та поширеної практики безпосереднього контакту посадових осіб з третіми особами, відсутність вимог обґрунтованих рішень тощо.

В Держлікслужбі затверджено 32 інформаційних та технологічних картки адміністративних послуг, які надаються Держлікслужбою (додаток 4) та 75 стандартних операційних процедур (СОП), які підлягають оновленню у зв’язку зі змінами в законодавстві та організаційно-штатними змінами в Держлікслужбі (додаток 5).

 1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

4.1. Для забезпечення проведення серед посадових осіб Держлікслужби роз’яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції оцінки та усунення корупційних ризиків уповноваженою особою Держлікслужби будуть проводиться такі заходи:

- проведення профілактичних бесід при прийомі на роботу та звільненні з посади державних службовців Держлікслужби;

- проведення для працівників Держлікслужби навчання щодо запобігання конфлікту інтересів;

- проведення семінарів-нарад щодо запобігання корупції для керівників уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;

- проведення постійної роз’яснювальної роботи для працівників структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби.

4.2. Уповноважена особа до 30 грудня року, що передує плановому, затверджує у Голови Держлікслужби План проведення занять та перелік тем з антикорупційної тематики, надає до відділу з управління персоналом Держлікслужби пропозиції щодо включення до плану проведення підвищення кваліфікації працівників Держлікслужби з питань запобігання і протидії корупції.

Уповноважена особа, у разі виникнення потреби, має право ініціювати перед керівництвом Держлікслужби проведення семінарів, відеоконференцій, зустрічей та інших заходів з метою роз’яснення змісту антикорупційного законодавства працівникам Держлікслужби.

До проведення заходів з підвищення кваліфікації у сфері запобігання корупції можуть залучатись спеціалісти відповідних органів державної влади, громадські та міжнародні організації.

Перелік запланованих навчальних заходів наведено у додатку.

Поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування та діяльності Держлікслужби в цьому напрямі буде здійснюватися через офіційний веб-сайт Держлікслужби, розділ «Запобігання корупції».

 1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми
  1. Моніторинг стану виконання Антикорупційної програми Держлікслужби здійснює комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми шляхом розгляду узагальненої інформації про виконання заходів відповідальними особами, яка подається на розгляд комісії на підставі звітів виконавців, відповідно до Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками один раз на три місяці.
  2. Керівники самостійних структурних підрозділів Держлікслужби, територіальних органів, державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби щомісяця, до 10 числа наступного за звітним, надають Уповноваженій особі Держлікслужби інформацію про стан виконання закріплених за ними заходів.
  3. Механізм та критерії (показники) здійснення оцінки виконання антикорупційної програми Держлікслужби проводиться на підставі аналізу виконання конкретних завдань, заходів щодо усунення корупційних ризиків, відношення суспільства, громадських організацій, учасників фармацевтичного ринку та реальних показників (результатів) заходів щодо запобігання та виявлення корупції.
  4. З метою здійснення моніторингу уповноважена особа веде облік та аналіз отриманої інформації, її узагальнює, здійснює моніторинг змін законодавства у сфері запобігання та протидії корупції, щоквартально до 20 числа наступного місяця звітного кварталу здійснюй оцінку результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, та готує відповідний звіт.
  5. Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:

повнота виконання;

своєчасність виконання;

ефективність здійснення.

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:

ініціювання внесення змін до законодавства - з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

розробка та прийняття Положення про Держлікслужбу - з дати набрання ним чинності;

підготовка організаційно-розпорядчого документа - з дати підписання уповноваженою особою;

розробка документів методичного характеру - з дати підписання уповноваженою особою;

навчання - з дати проведення заходу;

Вважати захід виконаним своєчасно щодо:

ініціювання внесення змін до законодавства - у разі, якщо пропозиції внесені суб’єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

підготовка організаційно-розпорядчого документа - у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

розробка документів методичного характеру - у разі, якщо його підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного антикорупційною програмою;

навчання - у разі, якщо його проведено не пізніше останньою робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:

Під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з'ясовуються питання несвоєчасність або неповне виконання заходу пов’язано із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва, або з’ясовуються інші причини.

Додатки:

 1. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 2. Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 3. Таблиця оцінених корупційних ризиків Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та заходів щодо їх усунення;
 4. Перелік інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, затверджених наказом Держлікслужби від 27.03.2017 № 318 «Питання надання адміністративних послуг Держлікслужбою»;
 5. Перелік стандартних операційних процедур (СОП) Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 6. План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2018 році;
 7. План занять та перелік тем з питань запобігання корупції для проведення занять в Держлікслужбі на 2018 рік;
 8. План заходів з реалізації стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в 2018 році.

Уповноважена особа з питань

запобігання та виявлення корупції

Держлікслужби М.І. Савченко

28.09.2018