Інформація про структуру Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області із зазначенням функцій кожного структурного підрозділу, контактів

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

 

Керівництво

 Начальник служби

Колотуха Валентин Володимирович

 Заступник начальника служби

Вараніцька Ірина Павлівна

 

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 Завідувач сектору

Бойко Тетяна Олександрівна

 Головний спеціаліст

Юхимчук Володимир Михайлович

 Головний спеціаліст

Галюк Антоніна Василівна

 

 Головний спеціаліст-юрисконсульт

Макаренко Анастасія Юріївна

 Головний спеціаліст з питань персоналу

Овадюк Ірина Михайлівна

 

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

 Завідувач сектору – головний бухгалтер

Мазурчук Оксана Миколаївна

 Головний спеціаліст

Захарусь Василь Миколайович

 Оператор електронно – обчислювальних та обчислювальних машин

Вакансія

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

 Завідувач лабораторії

Кушпа Наталія Володимирівна

 Провідний фахівець

Корінець Світлана Петрівна

 Провідний фахівець

Крисюк Ірина Миколаївна

 

 

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до покладених завдань:

 

Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу;

– порядку відпуску лікарських засобів з аптечних закладів;

– виконання суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Здійснює державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують.

Здійснює в установленому порядку відбору зразків лікарських засобів для проведення лабораторного контролю їх якості.

Здійснює передліцензійні перевірки суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.

Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.

Забезпечує контроль якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, які закуповуються за державні кошти та кошти місцевого бюджету.

Надає в установленому порядку обов’язкові до виконання суб’єктами господарювання приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи про заборону обігу лікарських засобів та про усунення порушень, виявлених під час перевірок.

Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.

У межах компетенції складає протоколи; розглядає справи про адміністративні правопорушення; приймає рішення про накладення штрафів згідно з чинним законодавством України.

Контролює відповіді суб’єктів господарювання на приписи, розпорядження або інші розпорядчі документи щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведених перевірок.

Проводить позапланові перевірки суб’єктів господарювання у випадках, передбачених чинним законодавством.

Здійснює заходи у сфері обігу лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори відповідно до Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області.

 

Завідувач сектору – Бойко Тетяна Олександрівна, тел.: + 380 (332) 72-46-07, ds_vol@ukr.net

Головний спеціаліст з питань персоналу відповідно до покладених завдань:

 

Реалізовує державну політику з питань управління персоналом у Службі.

Забезпечує здійснення начальником Служби своїх повноважень з питань управління персоналом.

Забезпечує організаційний розвиток Служби.

Добирає персонал у Службі.

Прогнозує розвиток персоналу, заохочує працівників до службової кар’єри, підвищує рівень їх професійної компетентності.

Здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового менеджменту.

Документально оформлює вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Організовує роботу щодо розробки структури Служби.

Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.

Вносить пропозиції начальнику Служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.

Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Служби з питань управління персоналом.

Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Служби, які затверджує начальник Служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

Проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Службі та вносить відповідні пропозиції начальнику Служби.

Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» та «В».

Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.

За дорученням начальника Служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у Службі.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу – Овадюк Ірина Михайлівна , тел.: +380 (332) 72-46-07, ds_vol@ukr.net

 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт відповідно до покладених завдань: 

Організовує та бере участь у розробленні документів правового характеру та забезпеченні реалізації державної правової політики щодо організаційного забезпечення діяльності Служби, правильного застосування законодавства в Служби, у представленні інтересів Служби в судах.

Розробляє та бере участь у розробленні проектів документів з питань, що належать до компетенції Служби, у підготовці проектів внутрішніх нормативних актів, розглядає проекти нормативних актів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Служби, готує проекти письмових висновків чи зауважень до них.

Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Організовує та забезпечує правильне виконання актів законодавства, інших нормативних актів і документів, подає начальнику Служби пропозиції щодо вирішення правових питань виробничої, економічної та соціальної діяльності.

Переглядає разом із структурними підрозділами Службидокументи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Інформує начальника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів та інших документів, або їх скасування.

Разом із структурними підрозділами Служби узагальнює практику застосування законодавства у сфері контролю якості лікарських засобів, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд начальника Служби для вирішення питання щодо підготовки  проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

Доводить до структурних підрозділів Служби  інформацію про нові акти законодавства, зміни в ньому, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, накази і розпорядження Держлікслужби, тощо.

Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби, а також погоджує (візує) проекти договорів.

Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

Вивчає умови і причини порушення договірних зобов’язань.

Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Служби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт – Макаренко Анастасія Юріївна, тел.: +380 (332) 72-46-07, ds_vol@ukr.net

 

 

Основними завданнями та функціями сектору бухгалтерського обліку та  економіки є:

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності.

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів. Недопущення дій і вчинків, що можуть зашкодити інтересам держави та негативно вплинути на репутацію державного службовця, дотримання антикорупційного законодавства.

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

Здійснення поточного контролю за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи.

Своєчасне подання звітності.

Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробка та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення робіт з її списання відповідно до законодавства.

Забезпечення:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноти та достовірності даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

– відповідних структурних підрозділів бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

Розробка та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Завідувач сектору – головний бухгалтер – Мазурчук Оксана Миколаївна, тел.: +380 (332) 72-23-80, ds_vol@ukr.net

 

 

Основними завданнями та функціями лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції є:

– проведення випробовувань та аналізів лікарських засобів щодо відповідності їх вимогам аналітично-нормативної документації. Зразки надаються в Лабораторію державними інспекторами Служби відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.10 №260 «Деякі питання державного контролю якості лікарських засобів». На підставі висновків щодо якості зразків лікарських засобів, виданих Лабораторією, Служба приймає рішення про дозвіл, призупинення або заборону реалізації лікарських засобів.

– проведення лабораторних аналізів якості зразків лікарських засобів, зареєстрованих на території України;

– проведення лабораторних аналізів якості зразків лікарських засобів при їх ввезенні в Україну (митний контроль);

– видача висновків щодо якості зразків лікарських засобів;

– використання методів та методик, затверджених Державною Фармакопеєю України та специфікаціями, згідно яких проводяться випробування;

– узагальнення результатів контролю якості лікарських засобів на відповідність вимогам аналітично-нормативної документації, аналіз причин невідповідностей;

– надання методичних та інформаційно-консультативних послуг;

– участь у програмі міжлабораторного професійного тестування.

 

Завідувач лабораторії – Кушпа Наталія Володимирівна, тел.: +380 (332) 72-50-00, lab_vol@ukr.net

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку