Розподіл функціональних обов’язків

Опубліковано 08.05.2020 о 12:11

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області (далі  – Служби):

 1. Здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.
 2. Організовує та забезпечує виконання Службою Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України організаційно-розпорядчого характеру, доручень Міністра охорони здоров’я України, його першого заступника та заступника, наказів та доручень Голови Держлікслужби, першого заступника та заступника Голови Держлікслужби.
 3. Вносить Голові Держлікслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Служби і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Служби (річні, піврічні), погоджені з головою Волинської обласної державної адміністрації.
 4. Попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Служби з головою Волинської обласної державної адміністрації вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей.
 5. Звітує перед Головою Держлікслужби про виконання покладених на територіальний орган завдань та планів роботи.
 6. Організовує планування роботи з персоналом.
 7. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
 8. Організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.
 9. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби в Службі.
 10. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Служби.
 11. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Службі.
 12. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).
 13. Порушує перед Головою Держлікслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своєму заступнику, а також щодо заохочення та притягнення його до дисциплінарної відповідальності.
 14. Підписує накази, документи фінансового та організаційно-розпорядчого характеру Служби.
 15. Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і посадові інструкції працівників.
 16. Координує та контролює роботу:

– сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– сектору бухгалтерського обліку та економіки;

– головного спеціаліста з питань персоналу;

– головного спеціаліста – юрисконсульта.

 1. Представляє Службу у відносинах з державними органами, установами, організаціями, а також координує взаємодію Служби з місцевими органами виконавчої влади, Управлінням служби безпеки України у Волинській області, Управлінням національної поліції України у Волинській області, Прокуратурою Волинської області.
 2. Укладає від імені служби господарські договори та інші угоди, необхідні для забезпечення її діяльності.
 3. 19. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Заступник начальника служби:

 1. Виконує доручення Голови Держлікслужби, першого заступника та заступника Голови Держлікслужби, начальника Служби.
 2. 2. Забезпечує розгляд листів, заяв і скарг громадян з питань, що відносяться до компетенції Служби.
 3. 3. Бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів та медичних виробів.
 4. 4. Узагальнює практику застосування законодавства та надає пропозиції начальнику Служби стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів на території Волинської області.
 5. Організовує роботу з розгляду працівниками Служби звернень громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
 6. 6. Організовує та контролює проведення в установленому порядку атестації провізорів і фармацевтів.
 7. 7. Організовує перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів з питань контролю та аналізу якості лікарських засобів.
 8. 8. Бере участь у виконанні програм діяльності Кабінету Міністрів України та державних цільових програм в межах своєї компетенції.
 9. 9. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Служби.
 10. 10. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Служби.
 11. 11. Забезпечує дотримання принципу законності в діяльності Служби.
 12. 12. Здійснює в межах компетенції аналітичну обробку інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню.
 13. 13. Взаємодіє в межах повноважень з правоохоронними органами, громадянами, громадськими та міжнародними організаціями у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
 14. 14. Здійснює профілактичну діяльність щодо попередження витоку у незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.
 15. 15. Контролює діяльність:

Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції;

інших структурних підрозділів Служби за рішенням начальника Служби.

 1. 16. За дорученням начальника служби здійснює інші повноваження передбачені Положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Волинській області та іншими нормативно – правовими актами з метою забезпечення виконання завдань покладених на Службу.
 2. У разі відсутності начальника служби виконує його обов’язки.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку