Відділ з управління персоналом

Опубліковано 15.02.2023 о 14:05

ФУНКЦІЇ:

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Організовує роботу щодо розробки структури Держлікслужби та її територіальних органів.
 • Вносить пропозиції Голові Держлікслужби з питань удосконалення управління персоналом.
 • Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи керівника державної служби з питань управління персоналом та надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Держлікслужби.
 • Організовує роботу щодо розроблення посадових інструкцій державних службовців Держлікслужби, які затверджує Голова Держлікслужби, їх перегляду на відповідність встановленим законодавством вимогам та з метою виявлення потреб у внесенні до них змін, а також надає консультативну допомогу щодо розроблення та внесення змін до посадових інструкцій.
 • Проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій.
 • Аналізує кількісний та якісний склад персоналу у державному органі, вивчає поточну потребу в такому персоналі, прогнозує перспективну потребу в персоналі з урахуванням довгострокових цілей Держлікслужби та вносить відповідні пропозиції Голові Держлікслужби.
 • Готує проєкт умов проведення конкурсу на відповідну посаду державної служби, включаючи спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «Б» і «В» з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 • Розміщує у встановленому порядку на Єдиному порталі вакансій державної служби наказ Голови Держлікслужби про оголошення конкурсу на зайняття посад категорії «Б» і «В» та умови його проведення, а також інформацію про переможця (переможців) конкурсу або їх відсутність.
 • Розглядає інформацію, подану кандидатами для участі у конкурсі на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В» у Держлікслужбі, повідомляє кандидатів про результати розгляду поданої ними інформації для участі у конкурсі, результати розв’язання ситуаційних завдань, проведення співбесіди, допущення (недопущення) до наступного етапу конкурсу, а також здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору відповідно до законодавства.
 • Здійснює заходи щодо організації та координації процедури адаптації новопризначених державних службовців у державному органі з урахуванням рекомендацій, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби.
 • Здійснює заходи щодо організації оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, узагальнює результати виконання завдань державними службовцями, надає консультативну допомогу з питань проведення оцінювання.
 • Складає разом з державними службовцями державного органу індивідуальні програми підвищення рівня професійної компетентності/індивідуальні програми професійного розвитку таких державних службовців; вивчає та узагальнює потреби державних службовців у професійному навчанні і вносить керівнику державної служби пропозиції щодо організації професійного навчання для створення сприятливих умов професійного розвитку державних службовців.
 • Здійснює моніторинг існуючих програм підвищення кваліфікації, що пропонуються суб’єктами надання освітніх послуг у сфері професійного навчання (провайдерами), зокрема на вебпорталі управління знаннями у сфері професійного навчання «Портал управління знаннями», та інформує про можливість навчання за такими програми персонал державного органу;
 • Здійснює нарахування та облік кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи за проходження професійного навчання; проводить за рішенням керівника державної служби оцінювання результативності професійного навчання державних службовців відповідно до законодавства;
 • Організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує звітність з кадрових питань.
 • Забезпечує підготовку документів щодо призначення, переведення та звільнення персоналу Держлікслужби.
 • Проводить роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів про проходження державної служби та контрактів з керівниками підпорядкованих організацій, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов таких контрактів у порядку, встановленому законодавством.
 • Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Держлікслужбі, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ;
 • Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ.
 • Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами.
 • Оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
 • Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення, якщо ці функції не покладено на інший підрозділ.
 • Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
 • Обчислює стаж роботи, досвід роботи у відповідній сфері, досвід роботи на керівних посадах, стаж державної служби для призначення на відповідну посаду державної служби та під час проходження служби.
 • Проводить моніторинг своєчасності встановлення надбавок за вислугу років.
 • Формує графік відпусток персоналу державного органу, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, веде облік відпусток.
 • У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу державного органу.
 • Здійснює роботу, пов’язану з обліком трудової діяльності, заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) працівників державного органу;
 • Веде військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час в державному органі.
 • Розглядає і готує відповіді на звернення та запити громадян, підприємств, установ та організацій, народних депутатів, посадових осіб, адвокатів, запити на інформацію, надає іншу інформацію з питань, віднесених до її компетенції.
 • Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю та державну службу в Держлікслужбі, зокрема контролює дотримання правил внутрішнього службового розпорядку.
 • За дорученням Голови Держлікслужби перевіряє дотримання законодавства про працю, державну службу та стан управління персоналом у територіальних органах, а також перевіряє дотримання законодавства про працю та стан управління персоналом у підпорядкованих організаціях.
 • Організовує проведення класифікації посад державної служби у державному органі відповідно до законодавства.
 • Разом з іншими структурними підрозділами державного органу:

          – організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;

          – подає пропозиції Голові Держлікслужби щодо планування службової кар’єри державних службовців,    планового заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності;

          – забезпечує внесення даних про персонал, у тому числі відомостей щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення, в інформаційну систему управління людськими ресурсами в державних органах (у разі її функціонування у державному органі).

 • Спільно з бухгалтерською службою державного органу опрацьовує штатний розпис державного органу і організовує роботу щодо матеріального стимулювання персоналу державного органу;
 • У межах компетенції оформляє і видає працівникам Держлікслужби довідки з місця роботи.
 • Проводить іншу роботу, розробляє і бере участь у розробленні проектів документів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
 • Взаємодія з керівником Сектору управління системою якості або Уповноваженою особою з якості, у разі призначення такої, з питань виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби. Забезпечення функціонування визначених процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку