Відділ з управління персоналом

Опубліковано 29.07.2019 о 14:05

ФУНКЦІЇ

 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 • Організовує роботу щодо розробки структури Держлікслужби та її територіальних органів;
 • Розробляє та бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
 • Вносить пропозиції Голові Держлікслужби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;
 • Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи Голови Держлікслужби з питань управління персоналом;
 • Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Держлікслужби, які затверджує Голова Держлікслужби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • Проводить роботи щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;
 • Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади та вносить відповідні пропозицій Голові Держлікслужби;
 • Здійснює заходи щодо організації конкурсного відбору;
 • Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», суб’єктом призначення яких є Голова Держлікслужби, проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає документи на розгляд конкурсної комісії Держлікслужби;
 • Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» і «В»;
 • Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу;
 • За дорученням Голови Держлікслужби проводить перевірку дотримання вимог законодавства та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Держлікслужбі та її територіальних органах;
 • Разом з іншими структурними підрозділами Держлікслужби:
 • організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи;
 • опрацьовує штатний розпис Держлікслужби;
 • організовує роботу щодо мотивації персоналу Держлікслужби;
 • забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулювання просування по службі, з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
 • організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді;
 • Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців апарату Держлікслужби;
 • Здійснює планування професійного навчання державних службовців Держлікслужби;
 • Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації та вносить відповідних пропозицій Голові Держлікслужби;
 • Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітності з кадрових питань;
 • Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців апарату Держлікслужби та її територіальних органів;
 • Здійснює ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців Держлікслужби;
 • Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Держлікслужби;
 • Обчислює стаж роботи та державної служби працівникам Держлікслужби;.
 • Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю та станом управління персоналом у територіальних органах Держлікслужби;
 • Здійснює контроль за додержанням законодавства про працю на державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби;
 • Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;
 • Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям Держлікслужби та керівникам її територіальних органів;
 • Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Держлікслужби, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;
 • Оформлює і видає працівникам Держлікслужби службове посвідчення;
 • Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Держлікслужби, керівників, заступників керівників її територіальних органів та керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби;
 • Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;
 • Формує графік відпусток персоналу Держлікслужби, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу та веде відповідний облік;
 • Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Держлікслужби;
 • Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням особових справ (особових карток) керівників та заступників керівників територіальних органів Держлікслужби;
 • Оформляє і видає довідки з місця роботи працівникам Держлікслужби;
 • Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності працівників Держлікслужби;
 • В межах компетенції Відділу, готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Держлікслужби;
 • В межах компетенції Відділу, готує документи щодо призначення пенсій персоналу Держлікслужби;
 • Забезпечує видачу, у встановленому порядку, звільненій особі копії акта про звільнення та належно оформленої трудової книжки;
 • У межах компетенції Відділу, проводить разом з іншими структурними підрозділами Держлікслужби роботу щодо укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Держлікслужби, а також бере участь у здійсненні заходів з перевірки виконання умов контрактів у порядку, встановленому законодавством;
 • Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції, призначення на які належить до повноважень Голови Держлікслужби;
 • Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьої і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;
 • Бере участь разом з іншими структурними підрозділами Держлікслужби в організаційно-методичному забезпеченні проведення атестації провізорів і фармацевтів;
 • Здійснює контроль обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Держлікслужбі;
 • Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;
 • Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
 • Забезпечує організацію заходів з охорони праці, цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, контролює їх дотримання працівниками Держлікслужби.
 • Забезпечує здійснення функціонування процесів системи управління якістю Держлікслужби та постійне поліпшення їх результативності, в межах компетенції Відділу.

Виконує інші доручення Голови Держлікслужби та завдання, з питань, що належать до компетенції Відділу.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку