Головний спеціаліст з режимно-секретної роботи

Опубліковано 29.07.2019 о 09:33

ФУНКЦІЇ

 

Головний спеціаліст відповідно до покладених на нього завдань:

  • Для виконання заходів щодо проведення внутрішніх аудитів (фінансових аудитів, аудитів відповідності, аудитів ефективності) головний спеціаліст:
  • Проводить оцінку:
  • ефективності функціонування системи внутрішнього контролю (бюджетного та фінансового);
  • ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах;
  • ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання;
  • якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства;
  • стану збереження активів та інформації;
  • стану управління державним майном;
  • правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності;
  • ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань центрального органу виконавчої влади, його територіального органу та бюджетної установи;
  • Надає Голові Держлікслужби об`єктивні і незалежні висновки та рекомендації щодо: функціонування окремих елементів системи внутрішнього контролю (бюджетного та фінансового) та їх удосконалення; удосконалення елементів системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності;
  • Проводить за дорученням керівника Держлікслужби аналіз проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;
  • Подає пропозиції до Плану проведення внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності), бере участь у проведенні внутрішніх аудитів (фінансових аудитів, аудитів відповідності, аудитів ефективності) в Держлікслужбі, її територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби, документує їх результати, а також у проведенні моніторингу врахування рекомендацій;
  • Організовує та проводить внутрішні аудити (фінансові аудити, аудити відповідності, аудити ефективності) в Держлікслужбі, її територіальних органах та підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій;
  • Взаємодіє з іншими структурними підрозділами Держлікслужби, її територіальними органами та державними підприємствами з питань проведення внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності). За результатами проведених внутрішніх аудитів в Держлікслужбі, її територіальних органах та державних підприємствах, що належать до сфери управління Держлікслужби подає керівнику Держлікслужби рекомендації для прийняття ним відповідних управлінських рішень;
  • Дотримується вимог стандартів внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності) та інших нормативно-правових актів з відповідних питань;
  • Не розголошує інформацію, яка стала відома під час виконання завдань, крім випадків, передбачених законодавством;
  • Невідкладно інформує Голову Держлікслужби про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків;
  • Веде базу даних об`єктів внутрішнього аудиту (фінансового аудиту, аудиту відповідності, аудиту ефективності);
  • Уникає та не допускає виникнення конфлікту інтересів відповідно до чинного законодавства;
  • У разі виникнення обставин, які перешкоджають виконанню головним спеціалістом його посадових обов`язків, втручання у його діяльність посадових осіб або інших осіб Держлікслужби, головний спеціаліст письмово інформує про це Голову Держлікслужби для дослідження ним зазначених обставин та здійснення заходів відповідно до законодавства.
  • Забезпечує здійснення інших повноважень, передбачених нормативно-правовими актами, що забезпечують виконання завдань Держлікслужби.
  • Бере участь в межах своєї компетенції у розгляді листів, заяв і скарг громадян.
  • В межах компетенції бере участь у розробці проектів: законів, актів Президента України та КМУ, які погоджуються та вносяться на розгляд Міністром охорони здоров’я.
  • Зобов’язаний знати та виконувати вимоги з цивільного захисту, з охорони праці та пожежної безпеки, дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.
  • Зобов’язаний знати та виконувати вимоги системи управління якістю Держлікслужби.
  • Взаємодіє з Уповноваженою особою з якості з питань виконання вимог системи управління якістю Держлікслужби.
  • Виконує інші доручення керівництва. Готує доповідні записки, проекти наказів з питань, що стосуються компетенції головного спеціаліста.
  • Виконує інші обов’язки, необхідні для виконання покладених на головного спеціаліста завдань і функцій.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку