Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Контакти:

E–mail: dls.uz@dls.gov.ua

тел./факс: +380 (312) 61-58-91 (приймальня)

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Основними завданнями відділу є:

забезпечення контролю якості та безпеки лікарських засобів у тому числі тих, що містять підконтрольні речовини, медичних виробів на всіх етапах обігу.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу, медичної техніки і виробів медичного призначення на (далі – медичні вироби);

– порядку відпуску лікарських засобів;

– якості та безпеки медичних виробів;

– обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів:

– виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 1. Здійснює, державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують, зокрема:

– приймає рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

– вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених законодавством вимог (складає протоколи та приймає рішення про накладення штрафів);

– узагальнює результати здійснення державного ринкового нагляду, аналізу причини виявлених порушень;

 1. Бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, та обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.
 2. Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Закарпатської області нормативно-правових документів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причині порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення.
 3. Надає Держлікслужбі повідомлення про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів (розпоряджень) суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області завдань.
 4. Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.
 5. Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.
 6. Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 7. Здійснює в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.
 8. Організовує в межах своїх повноважень розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення.
 9. Здійснює перевірку суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.
 10. Здійснює діяльність, пов’язану зі зберіганням, перевезенням, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для проведення лабораторного контролю якості лікарських засобів.
 11. Здійснює державний контроль якості лікарських засобів при ввезенні на територію Закарпатської області.
 12. Здійснює в межах компетенції аналітичну обробку інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконного розповсюдження.
 13. Готує інформаційно-аналітичні документи до Держлікслужби щодо:

– тенденцій розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пропозиції щодо адекватної протидії поширенню наркоманії та наркозалежності;

– додержання Україною вимог конвенцій ООН та міжнародних договорів з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– стану і проблемних питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконного розповсюдження;

– узагальнених даних про джерела та способи витоку в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, появу нових психоактивних речовин і компонентів для їх виготовлення.

 1. Вживає заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 2. Проводить постійний моніторинг ситуації, пов’язаної з:

– процесами поширення незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території Закарпатської області:

– діяльністю правоохоронних органів щодо протидії наркозлочинності  та відмиванню коштів, отриманих від незаконних операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами;

– заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, функціонуванням системи профілактики, лікування та медико-соціальної реабілітації хворих на наркоманію;

– легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 1. Виявляє умови та причини, що призводять до порушень у сфер легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також незаконного їх обігу, забезпечує в межах повноважень заходи щодо їх усунення.
 2. Отримує, аналізує та узагальнює інформацію про стан справ у сфері об наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та проти їх незаконному-обігу; у сфері протидії наркозлочинності, забезпечує збирання узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема шлях моніторингу ситуації.
 3. Здійснює прогнозування розвитку ситуації у сфері протидії незаконно обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
 4. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Основним завданням головного спеціаліста-юрисконсульта є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та беззастережне виконання вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов`язків.

В межах наданих повноважень головний спеціаліст-юрисконсульт:

– організовує і бере участь у розробленні документів правового характеру та забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, правильного застосування законодавства в Службі;

– перевіряє на відповідність законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівника Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників (уповноважених осіб) заінтересованих структурних підрозділів;

– здійснює і веде претензійно-позовну роботу, представляє у встановленому законодавством порядку інтереси Служби в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів; дає правову оцінку претензіям, що пред`явлені у зв`язку з порушенням майнових прав і законних інтересів;

– аналізує разом із заінтересованими структурними підрозділами (уповноваженими особами) результати господарської діяльності Служби, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

– бере участь в опрацюванні і аналізі матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результатів позовної роботи, а також матеріалів, отриманих за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій, даних статистичної звітності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень, бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

– подає пропозиції керівнику Служби про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода;

– інформує керівника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до наказів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

– бере участь у роботі, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (візи) керівників (уповноважених осіб) заінтересованих структурних підрозділів Служби;

– сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;

– подає пропозиції на розгляд керівнику Служби щодо поліпшення правової роботи, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Служби, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності.

– приймає участь у розгляді звернень громадян, юридичних осіб, звернень і запитів народних депутатів України та наданні відповідей на них.

– приймає участь у розробці планів роботи Служби.

– бере участь у підготовці заходів щодо зміцненні трудової дисципліни, забезпеченні охорони праці;

– виконує інші функції, визначені чинним законодавством та посадовою інструкцією.

Головний спеціаліст з питань персоналу

Головний спеціаліст з питань персоналу забезпечує:

– реалiзацiю державної полiтики з питань управління персоналом у сферi державної служби та з питань кадрової роботи;

– забезпечення здійснення керівником державної служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

– здiйснення аналiтичної та органiзацiйної роботи з кадрового менеджменту;

– задоволення потреби в квалiфiкованих кадрах та їх ефективне використання;

– прогнозування розвитку персоналу, заохочення працiвникiв до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

– документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

Основними завданнями  сектору бухгалтерського обліку та економіки є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Сектор бухгалтерського обліку та економіки  відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

– відповідні структурні підрозділи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Головним завданням лабораторії є здійснення, згідно чинного законодавства України, аналізу якості вітчизняних та імпортних лікарських засобів (крім радіофармацевтичних препаратів, препаратів крові), що реалізуються підприємствами, організаціями та установами незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

Лабораторія відповідно до покладених на неї завдань:

 1. Проводить роботи з аналізу якості лікарських засобів в системі державного контролю відповідно до галузі атестації.
 2. Проводить контроль якості лікарських засобів, що надходять на фармацевтичний ринок Закарпатської області в межах своєї компетенції та затвердженої галузі атестації.
 3. Проводить аналіз якості лікарських засобів за зверненнями та скаргами щодо їх якості від населення, установ, організацій, правоохоронних органів.
 4. Веде звітно-облікову документацію згідно встановленого в лабораторії порядку.
 5. Надає методичну допомогу з аналізу якості лікарських засобів закладам, що виготовляють лікарські засоби.
 6. Повідомляє службу про всі випадки невідповідності лікарських засобів вимогам АНД (МКЯ).
 7. Впроваджує заходи, які запобігають закінченню терміну дії свідоцтва про атестацію.
 8. Припиняє посилання на свідоцтво про атестацію у разі зупинення дії або визнання недійсним свідоцтва.
 9. Негайно інформує орган з атестації про будь-які обставини, що заважають виконанню робіт у галузі атестації.
 10. Виконує інші функції, визначені чинним законодавством.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку