Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області

Опубліковано 12.05.2020 о 17:36

Організаційна структура 

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Всього

Державних службовців

Службовців

1

Керівництво

1.1

Начальник служби

1

1

 

2

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2.1

Заступник начальника служби – завідувач відділу

1

1

 

2.2

Заступник начальника відділу

1

1

 

2.3

Головний спеціаліст

5

5

 

 

 

 

 

 

3

Головний спеціаліст з питань персоналу

1

1

 

 

4

Головний спеціаліст – юрисконсульт (вакансія)

1

1

 

5

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

5.1

Завідувач сектору – головний бухгалтер

1

1

 

5.2

Головний спеціаліст (вакансія)

1

1

 

6

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

6.1

Завідувач лабораторії

1

 

1

6.2

Провідний фахівець

1

 

1

6.3

Водій (вакансія)

1

 

1

 

Разом по службі:

15

12

3

 

 

Начальник cлужби

Контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Здійснює керівництво Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області (далі – Служба), несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.
 • Організовує та забезпечує виконання Службою Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України організаційно-розпорядчого характеру, наказів та доручень Голови Держлікслужби, першого заступника та заступника Голови Держлікслужби.
 • Вносить Голові Держлікслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Служби і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Служби (річні, піврічні), погоджені з Головою Запорізької обласної державної адміністрації.
 • Попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Служби з Головою Запорізької обласної державної адміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей.
 • Звітує перед Головою Держлікслужби про виконання покладених на територіальний орган завдань та планів роботи.
 • Організовує планування роботи з персоналом.
 • Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
 • Організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.
 • Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби в Службі.
 • Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Служби.
 • Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Службі.
 • Призначає на посади та звільняє з посад працівників Служби, присвоює ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).
 • Порушує перед Головою Держлікслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.
 • Підписує накази, документи фінансового та організаційно-розпорядчого характеру Служби.
 • Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
 • Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і посадові інструкції працівників.
 • Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

Заступник начальника служби – начальник відділу

Контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Виконує доручення начальника Служби, Голови Держлікслужби та його заступників.
 • Забезпечує ефективне виконання покладених на Службу завдань щодо:

–         контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах, зокрема під час забезпечення ними населення, закладів охорони здоров’я та інших установ, а також щодо їх обігу;

–          контролю якості лікарських засобів та безпеки медичних виробів, які закуповуються за державні кошти;

–          виконання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

–          відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

 • Виконує обов’язки з питань охорони праці та протипожежної безпеки.
 • Організовує проведення постійного моніторингу ситуації згідно затверджених Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками методичних рекомендацій.
 • Організовує та контролює проведення в установленому порядку атестації провізорів і фармацевтів.
 • Здійснює координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам.
 • Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення відповідно до законодавства.
 • Надає пропозиції начальнику Служби стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів на відповідній території (області).
 • Організовує роботу з розгляду працівниками Служби звернень громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
 • Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання начальнику Служби про преміювання та заохочення працівників Служби.
 • Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання начальнику Служби про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Служби.
 • Організовує виконання державних цільових програм.
 • Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Служби.
 • Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Служби.
 • Забезпечує дотримання принципу законності в діяльності Служби.
 • Приймає участь в оперативних нарадах, зборах, конференціях тощо з питань, що відносяться до компетенції Служби.
 • Контролює діяльність Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції; Сектору документообігу та матеріально-технічного забезпечення; інших структурних підрозділів Служби за рішенням начальника Служби.
 • Виконує інші завдання, передбачені Положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області та іншими нормативно – правовими актами з метою забезпечення виконання завдань Служби.
 • У разі відсутності заступника начальника служби- начальника відділу його повноваження здійснює начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів або особа, на яку покладаються обов’язки за наказом начальника Служби.

 

Заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів,

психотропних речовин та прекурсорів

 Контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.

Функції

 • Забезпечує ефективне виконання державного контролю у сфері якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини); медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу; порядку відпуску лікарських засобів; виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а також у сфері протидії незаконному обігу на відповідній території підконтрольних речовин.
 • Забезпечує ефективну діяльність Відділу.
 • Визначає функціональні обов’язки та рівень відповідальності працівників Відділу.
 • Виконує доручення начальника Служби, забезпечує підготовку проектів наказів, розпоряджень, та інших документів відповідно до Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області, готує доповідні записки з питань, що стосуються Служби.
 • Подає пропозиції начальнику Служби про заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності Відділу.
 • Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу.
 • Забезпечує захист державної таємниці відповідно до законодавства.
 • Вносить пропозиції начальнику Служби стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів та медичних виробів.
 • Забезпечує дотримання принципу законності в діяльності Відділу.
 • Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення відповідно до законодавства.
 • Організовує та здійснює державний контроль дотримання вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини); медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу.
 • Організовує та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 • Організовує та здійснює контроль за діяльністю суб’єктів незалежно від форм власності ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби).
 • Забезпечує узагальнення результатів перевірок дотримання суб’єктами господарювання нормативних актів з питань забезпечення якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дотримання вимог законодавства щодо контролю якості медичної техніки та медичних виробів.
 • Організовує та здійснює контроль виконання законодавства України щодо лікарських засобів, які ввозяться на територію України та контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів.
 • Забезпечує організацію роботи Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.
 • Організовує та здійснює контроль за відбором у суб’єктів господарської діяльності зразків лікарських засобів за правилами, визначеними Державними фармакопеями та окремими нормативними документами у кількості, достатній для проведення за всіма вимогами фармакопейних статей або окремих аналітичних документів лабораторного аналізу їх якості.
 • Контролює розгляд листів, заяв і скарг громадян з питань, що відносяться до компетенції Служби.
 • Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.
 • Здійснює контроль за виконанням розпорядчих актів Служби, наданих суб’єктам господарської діяльності, за результатами перевірок.
 • У встановленому порядку надає методичну, інформаційну і консультативну допомогу.
 • Приймає участь в оперативних нарадах, зборах, конференціях тощо з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
 • Виконує інші завдання, передбачені положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області області та іншими нормативно-правовими актами з метою забезпечення виконання завдань Служби.
 • У разі відсутності заступника начальника служби – начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів його повноваження здійснює заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів або особа, на яку покладаються обов’язки за наказом начальника Служби.

 

Відділ державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо:

 – якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини), медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу;

–  порядку відпуску лікарських засобів з аптечних закладів;

–   виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

 • Здійснює державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби).
 • Здійснює державний контроль якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну.
 • Здійснює в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю якості.
 • Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Запорізької області нормативно-правових документів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей / аналітичної нормативної документації (АНД) / методів контролю якості (МКЯ), технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення начальнику Служби.
 • Розглядає справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадках.
 • Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.
 • Надає Держлікслужбі повідомлення про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів (розпоряджень) суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Службу завдань.
 • Здійснює передліцензійну перевірку суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів
 • Погоджує перелік внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством.
 • Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.
 • Приймає участь у створенні, функціонуванні та вдосконаленні процесів системи управління якістю Служби.
 • Виявляє умови та причини, що призводять до порушень у сфері законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, а також до їх витоку із законного обігу. Здійснює прогнозування розвитку ситуації у сфері протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.
 • Проводить постійний моніторинг ситуації, пов’язаної з законним обігом лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, процесами витоку із законного обігу таких лікарських засобів та діяльністю правоохоронних органів щодо протидії витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, функціонування системи профілактики, лікування наркозалежних осіб.
 • Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.
 • Надає консультативну та методично-інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у межах своєї компетенції.
 • Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, готує та вносить в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.
 • Організовує проведення в установленому законодавством порядку атестацію провізорів і фармацевтів.
 • Виконує інші функції відповідно до покладених на відділ завдань.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу

контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 •  Забезпечує реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Державній службі з лікарських засобів у Запорізькій області і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить начальнику служби пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Розробляє разом з іншими структурними підрозділами Служби річні плани роботи з кадрами, визначає щорічну та перспективну (на 5 років) потребу в кадрах, формує замовлення на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації державних службовців та працівників (службовців), посади яких не віднесені до державної служби, забезпечує укладання відповідних угод із закладами освіти.
 • Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань, аналізує якісний склад державних службовців та працівників, посади яких не віднесені до державної служби.
 • Проводить роботу з резервом кадрів Служби, а також здійснює організаційно-методичне керівництво формуванням кадрового резерву, аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в відділах та секторах служби, вносить начальнику Служби пропозиції щодо її вдосконалення.
 • Готує методичні матеріали з питань кадрової роботи та державної служби.
 • Вивчає особисті, професійні, ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, попереджує їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби, ознайомлює із Загальними правилами поведінки державного службовця, контролює добір і розстановку кадрів в службі.
 • Приймає від претендентів на посади державних службовців відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи організації конкурсного відбору.
 • Розглядає та вносить керівнику Служби пропозиції щодо проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, готує разом з відділами та секторами служби документи для організації стажування, здійснює контроль за його проведенням.
 • Готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників Служби.
 • Планує з урахуванням індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результативності роботи державного службовця, періодичне переміщення його по службі.
 • Оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок.
 • Обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників Служби.
 • Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників, веде відповідний облік.
 • У межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.
 • Своєчасно готує документи щодо продовження терміну перебування на державній службі та призначення пенсій працівникам.
 • Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників.
 • Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника, проводить оформлення листків тимчасової непрацездатності.
 • Готує документи для відрядження працівників за кордон.
 • У межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури Державної служби з лікарських засобів у Запорізькій області та штатного розпису, контролює розроблення посадових інструкцій у відділах та секторах служби.
 • Здійснює організаційне забезпечення і бере участь у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків.
 • Забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, а також разом з іншими відділами та секторами Служби організує регулярне навчання працівників.
 • Здійснює контроль в Державній службі з лікарських засобів у Запорізькій області за дотриманням Закону України “Про державну службу”, «Про засади запобігання і протидії корупції» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та державної служби.
 • Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в службі.
 • Забезпечує планування службової кар’єри та аналізу ефективності роботи працівників.
 • Здійснює заходи щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців, використання його даних у межах повноважень Служби, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи “Кадри” та своєчасної підготовки і подання необхідної інформації у встановленому порядку.
 • Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання державними службовцями декларацій.
 • Розглядає пропозиції, заяви, скарги громадян, надає роз’яснення, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції кадрової Служби.
 • Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт

контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Забезпечує правильне застосування в Службі нормативно-правових актів та інших документів, подає керівникові пропозиції щодо вирішення правових питань, пов’язаних з діяльністю Служби.
 • Розробляє та бере участь у розробленні проектів актів та інших документів з питань діяльності Служби.
 • Проводить юридичну експертизу проектів актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. У разі виявлення невідповідності проекту акта чи іншого документа вимогам законодавства подає заінтересованому структурному підрозділу вмотивовані пропозиції щодо приведення його у відповідність із законодавством.
 • Проводить разом із структурними підрозділами Служби роботу з перегляду згідно з її компетенцією актів та інших документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 • Інформує начальника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 • Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні контролю за виконанням, дає правову оцінку проектам таких договорів.
 • Бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань.
 • Організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.
 • Сприяє своєчасному вжиттю заходів до усунення порушень, зазначених у документах прокурорського реагування, судових рішеннях, відповідних документах правоохоронних і контролюючих органів.
 • Подає начальнику пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Служби.
 • Надає правову допомогу працівникам Служби, які потребують соціального захисту.
 • Забезпечує правильне застосування норм трудового, та іншого законодавства, що стосуються прав і законних інтересів працівників Служби, подає пропозиції начальнику щодо поновлення порушених прав.
 • Організовує і проводить роботу, спрямовану на підвищення рівня правових знань працівників Служби, роз’яснює практику застосування законодавства, надає консультації з правових питань.

 

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
 •  Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.
 •  Здійснює поточний контроль за:

–          дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

–           правильністю зарахування та використання власних надходжень Служби;

–           веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

 • Своєчасно подає звітність.
 • Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.
 •  Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

–           використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

–           інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

 •  Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, , щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;
 •  Забезпечує:

–           дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

–           достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових обов’язань;

–           повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

–           зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності;

–           користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан Служби, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

–           відповідні структурні підрозділи Служби даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

 • Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 •  Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.
 •  Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

контактний телефон: +380(61) 289-00-33, dls.zp@dls.gov.ua

Функції

 • Забезпечує лабораторні дослідження якості зареєстрованих в Україні лікарських засобів та медичної продукції за направленням Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області при попередньому контролі лікарських засобів, що виробляються, зберігаються, транспортуються і реалізуються або застосовуються суб’єктами господарської діяльності незалежно від форм власності та підпорядкування.
 • Проводить лабораторну перевірку якості лікарських засобів та медичної продукції при розгляді скарг та заяв, інших звернень населення і суб’єктів господарської діяльності за завданням Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.
 • По результатам проведених лабораторних досліджень та перевірки контролю якості лікарських засобів лабораторія видає «Звіт з аналізу»(«Висновок щодо якості») на перевірену серію лікарського засобу підписаний керівником лабораторії.
 • Бере участь в цільових перевірках суб’єктів господарської діяльності, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, по забезпеченню ними якості лікарських засобів та медичної продукції, що виробляються і реалізуються, за завданнями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.
 • Призначає уповноважену особу з питань розробки, впровадження та підтримки СУЯ (уповноважену особу з якості). Завдання, обов’язки, повноваження та відповідальність уповноваженої особи зазначені в Положенні про уповноважену особу з питань розробки, впровадження та підтримки СУЯ Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.
 • Проводить роботу щодо розробки нових та удосконаленню існуючих методів аналізу лікарських засобів та медичної продукції, а також впровадження в практику роботи передових організаційних форм і методів.
 • Узагальнює результати досліджень та аналізує причини невідповідності якості лікарських засобів та медичної продукції вимогам аналітично-нормативної документації.
 •  Аналізує стан виконання правил технології виготовлення, сумісності інгредієнтів, можливості їх повного хімічного контролю в умовах аптечних закладів.
 • Здійснює лабораторну перевірку якості та експертизу аналітично-нормативної документації на лікарські засоби та медичну продукцію, а також методи досліджень (визначень), вимирювань.
 • Вивчає досвід закордонних країн з питань контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, бере участь у програмах, конференціях, семінарах по контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, які проводить Державна служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області.
 • Приймає участь у міжлабораторних дослідженнях в рамках програми професійного тестування лабораторій.
 • Готує аналітичні та інформаційні матеріали для начальника Служби про відповідність лікарських засобів та медичної продукції вимогам нормативно-аналітичної документації та експертні заключення по питаннях, які відносяться до компетенції лабораторії.
 • Аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходи до їх усунення і доповідає начальнику служби.
 • Проводить візуальний контроль якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну та видає «Протокол візуального контролю» підписаний керівником лабораторії.
 • Забезпечує своєчасну повірку засобів вимірювальної техніки та атестації випробувального і допоміжного обладнання.
 • Проводить внутрішньо-лабораторний контроль за якістю результатів досліджень, забезпечує достовірність даних.
 • Виконує інші функції, які випливають з покладених на лабораторію завдань.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку