Порядок надання публічної інформації

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

1. Відповіді на запити на інформацію надаються тими структурними підрозділами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області (далі – Служба), які володіють запитуваною інформацією та визначені резолюцією керівництва Служби до запиту.

2. У випадках, коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Служби, відповідальним за надання відповіді визначається підрозділ визначений у резолюції першим або окремо визначений.

У такому випадку співвиконавці зобов’язані не пізніше ніж за два робочих дні до настання терміну виконання запиту надати відповідальному виконавцю відповідні документи.

3. Розміщення публічної інформації на інформаційному стенді забезпечують керівники структурних підрозділів Служби за напрямами діяльності відповідно до компетенції.

4. Відповідь на запит надається за підписом Начальника Служби або його заступника, відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

5. Відповідь на запит повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

6. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання Службою запиту.

Якщо запит на інформацію стосується відомостей, необхідних для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надано не пізніше 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, Начальник служби або його заступник може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів, за поданням керівника структурного підрозділу, який визначено виконавцем даного запиту.

Про продовження строку надання публічної інформації запитувач повідомляється в письмові, усній або електронній формі (відповідно до форми звернення) не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту з обґрунтуванням такого продовження.

8. Якщо запитувана інформація належить до інформації з обмеженим доступом, у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежено. У разі коли частина запитуваних відомостей належить до інформації з обмеженим доступом, а інша є загальнодоступною, надається лише остання.

9. Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Адміністративному відділі.

10. Відповіді на електронні запити надаються електронною поштою на адресу, вказану запитувачем інформації.

11. Служба має право відмовити в задоволенні запиту, якщо:

1) вона не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої чинним законодавством України, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) дані, що запитуються, належать до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити:

– ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку за його наявності;

– загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

– підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

12. Всі документи по запиту в процесі створення нумеруються в хронологічному порядку. Після закінчення розгляду запиту всі документи по ньому прошиваються і зберігаються в структурних підрозділах Служби до моменту передачі їх в архів відповідно до законодавства. Строк архівного зберігання вказаних документів – 5 років з моменту передачі в архів.

13. Інформація на запит надається безкоштовно до встановлення Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів обсягом більш як 10 сторінок.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку