Порядок організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, перевірки, факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій

Опубліковано 11.05.2021 о 08:43

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Луганській області

                                                                                    «11» травня 2021 року № 103

 

ПОРЯДОК

організації електронного декларування в Державній службі
з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області, перевірки, факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій

 

 1. Загальні положення
  • Порядок організації електронного декларування в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (далі – Служба), перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій (далі – Порядок) розроблений відповідно до розділу VII Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Порядку перевірки факту подання декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) від 06.09.2016, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.11.2016 за № 1479/29609, з метою забезпечення своєчасного подання електронних декларацій працівниками Служби, територіальних органів та державних підприємств, що належать до сфери її управління та встановлення процедури перевірки факту подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також визначення процедури повідомлення посадовими особами Служби Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій.
  • У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.
  • Дія даного Порядку відповідно до статті 3 Закону поширюється на всіх державних службовців Служби, територіальних органів та працівників державних підприємств, що належать до сфери її управління, в тому числі осіб, які не є державними службовцями, але для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно- господарських обов’язків (далі – декларанти).
  • Даний порядок доводиться до всіх декларантів під особистий підпис.

 

ІІ. Подання електронних декларацій працівникам Служби, контроль за подачею декларації

 • Декларанти зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
 • Декларанти, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, протягом 20 днів подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, є останній день виконання суб’єктом декларування зазначених функцій.

 • Перед призначенням на посаду державної служби переможець конкурсу подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, якщо така декларація не подавалася раніше.

У разі переведення державного службовця на іншу посаду державної служби, призначення на іншу посаду державної служби після звільнення протягом 20 днів, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не подається.

 • У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації упродовж семи днів після подання декларації, він має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.

 • Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.

Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації (крім області, району, населеного пункту, де знаходиться об’єкт), є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.

 • Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.
 • Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:
 1. щодо своєчасності подання;
 2. щодо правильності та повноти заповнення;
 3. логічний та арифметичний контроль.

Порядок проведення видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.

 • Уповноважена особа Служби, перевіряє факт подання декларацій у строки протягом десяти календарних днів з граничної дати подання таких декларацій, визначеної в абзаці другому частини третьої статті 45 Закону.
 • Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкт про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою стаття 45 Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику Служби та спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції.

 

ІІІ. Порядок взаємодії посадових осіб Служби щодо організації подання декларацій працівниками, перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій

 

3.1. Щорічно до 31 грудня за підписом начальника Служби, головного спеціаліста з питань персоналу Служби складаються списки декларантів (працівники, які станом на 31 грудня працюють та звільнені в поточному році відповідно до зразка в додатку 1 та направляються в електронному вигляді уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Служби.

В списку обов’язково вказується інформація та додатково додається підтвердження щодо нагадування звільненим особам про необхідність декларування.

3.2. Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер Служби, надає не пізніше 01 лютого декларанту інформацію про заробітну плату в попередньому році.

3.3. Після подачі декларації та отримання підтвердження НАЗК, працівник негайно повідомляє про цей факт уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції органу, в якому він працює.

3.4. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції зобов’язана у дводенний термін перевірити наявність декларації, відсутність технічних помилок та повідомити декларанта, у разі їх наявності, для внесення змін. Термін внесення змін до декларації складає 7 днів з дня її подання.

3.5. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Служби надає до Держлікслужби списки поданих декларацій із зазначенням технічних помилок, які не виправлені, станом на 1, 25, 30 березня та у разі закінчення етапу декларування.

3.6. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби веде облік поданих декларацій, технічних та логічних помилок допущених суб’єктом декларування та не пізніше 10 квітня доповідає Голові Держлікслужби про результати декларування.

3.7. Перевірка факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій покладаються на уповноважену осібу з питань запобігання та виявлення корупції Служби.

3.8. Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції Служби, перевіряють факт подання декларацій шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.

3.9. У випадку встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування відповідно до вимог Закону, Служба, повідомляє Національне агентство упродовж трьох робочих днів з дня виявлення такого факту. Повідомлення Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (додаток 2), надсилається засобами поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). Зазначене повідомлення надсилається окремо за кожним фактом такого неподання чи несвоєчасного подання.

3.10. Електронні копії повідомлень Національного агентства про встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій надсилаються супровідним листом Голові Держлікслужби та електронну адресу уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби.

Повідомлення про факт неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надсилається за формою, встановленою в додатку 2 до цього Порядку, з урахуванням положень.

 

Додаток 1

СПИСОК

Декларантів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області за 20___ рік

 

з/п

Посада (скорочено)

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

Примітка

1

Начальник служби

 

 

2.

Заступник начальника

 

 

3

Завідувач сектору

 

 

4

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

 

 

5

Головний спеціаліст

 

 

6

Головний  спеціаліст

 

 

7

Головний спеціаліст

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

Додаток 1
до Порядку перевірки факту подання
суб’єктами декларування декларацій
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань
запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій
(пункт 6)

Національне агентство з питань
запобігання корупції

___________ № ______________________

(дата і номер)

ПОВІДОМЛЕННЯ
Національного агентства про факт неподання чи несвоєчасного
подання декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляємо про встановлення факту ____________________________________________

                                                        (неподання чи несвоєчасного подання)

 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме  __________________  за 20___ рік ( _______________________ )

                                                              (тип декларації)                                                      (період)                  

 

____________________________________________________________________________ ,

(прізвище, ім’я, по батькові суб’єкта декларування)

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), ким і коли видано паспорт)

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

(адреса зареєстрованого та фактичного місця проживання суб’єкта декларування,
дата народження, контактні номери телефонів)

 

який(а) працює (працював(ла) або входить чи входив(ла) до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності) ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(найменування державного органу, органу місцевого самоврядування, іншої юридичної особи публічного права)

 

на посаді ____________________________________________________________________

(повна назва посади)

 

____________________________________________________________________________ ,

(дата припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
(у разі такого припинення)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(реквізити відповідального підрозділу (особи), прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідального підрозділу (особи), номер телефону та адреса електронної пошти такого працівника (особи))

 

____________________________________

(керівник відповідального підрозділу (відповідальна особа))

 

______________________

(підпис)

 

___________________________________

(власне ім’я та прізвище)

 

 

 

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку