Порядок організації проведення особистих прийомів громадян

Опубліковано 01.12.2021 о 15:46

ПОРЯДОК
організації проведення особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області, а також з питань запобігання корупції

 І Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, законів України «Про звернення громадян», «Про безоплатну правову допомогу», «Про запобігання корупції» і визначає основні вимоги до організації проведення особистих прийомів громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області (далі – Служба), а також з питань запобігання корупції в Службі.

1.2. Прийоми громадян проводяться у відповідності до функціонального розподілу обов’язків між працівниками Служби, відповідальними за забезпечення прийомів, в порядку черговості громадян. Прийоми Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної праці, осіб з інвалідністю внаслідок війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводяться першочергово.

1.3. Облік та реєстрація звернень громадян проводиться службою діловодства відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

1.4. Особисті прийоми громадян та осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги проводяться в приміщенні Служби за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 8. Графік прийому затверджується начальником Служби, який опубліковується на офіційному веб-сайті та розміщується біля приміщення Служби. Контроль за його дотриманням здійснює головний спеціаліст з питань діловодства.

1.5. Прийом громадян у дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється головним спеціалістом з питань діловодства або особою, яка виконує його обов’язки, без попереднього запису в понеділок, вівторок, середу, четвер з 09:00 до 16:00 год. та у п’ятницю з 09:00 до 15:00 год. (за виключенням обідньої перерви з 12:00 до 12:45 год.) в приміщенні Служби за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 8.

1.6. Під час особистого прийому громадянина перевіряється документ, що посвідчує його особу та, за необхідністю, наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи.  

1.7. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому законодавством порядку, та/або особи, які перебувають у родинних стосунках з такими громадянами і мають документи, що підтверджують їхні особи та повноваження.

1.8. Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому не допускається.

1.9. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає обґрунтоване роз’яснення відповідно до чинного законодавства та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності).

1.10. Якщо питання, порушені в зверненні громадянина, не входять до компетенції Служби, таке звернення у строк не більше п’яти днів з дня реєстрації надсилається за належністю відповідному органові чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, у той самий строк воно повертається громадянину з відповідними роз’ясненнями.

1.11. У разі якщо вирішити порушені особами або громадянами в усному зверненні питання безпосередньо на прийомах неможливо через складність та/або необхідність додаткового вивчення, їм може бути запропоновано викласти суть питань у письмовому вигляді. Така заява розглядатиметься у тому ж порядку, що й письмове звернення.

 ІІ Порядок організації особистого прийому осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги

2.1. Особистий прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги здійснюється працівниками Служби в дні та години згідно із затвердженим графіком, без попереднього запису. Допускається проведення прийому громадян в інші дні та години (у робочий час). У разі звернення осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги в такому випадку можливість  залучення компетентного спеціаліста, який здійснюватиме особистий прийом, з’ясовується головним спеціалістом з питань діловодства Служби. В іншому випадку громадянам пропонується звернутись до Служби  в дні та часи проведення прийому, або викласти суть питань, що потребують роз’яснення, у письмовому вигляді. Таке звернення розглядатиметься в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України «Про безоплатну правову допомогу».  

2.2. Надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, допомоги у складанні документів правового характеру здійснюється по можливості під час прийому. При необхідності залучаються інші працівники Служби, до компетенції яких належить вирішення порушених питань.

2.3. Якщо під час особистого прийому  встановлено,  що  особа потребує   надання   безоплатної   вторинної   правової  допомоги, працівник,   який   проводить   особистий   прийом,   зобов’язаний роз’яснити  їй  порядок  подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.

2.4. Організацію проведення особистого прийому осіб, контроль за своєчасним та повним розглядом їх звернень здійснює головний спеціаліст з питань діловодства.

 III. Порядок організації проведення особистого прийому громадян уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі.

3.1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Службі  (далі Уповноважена особа) здійснюється особистий прийом громадян у визначені згідно затвердженого графіку дні та години та працівників Служби щоденно у робочі дні, без попереднього запису. У разі можливості прийняти громадян в інші, не визначені затвердженим графіком дні та години, такий прийом здійснюється обов’язково.3.2. Особистий прийом здійснюється в кабінеті № 11 Служби за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 8. 3.3. Перебування сторонніх осіб, а також співробітників Служби під час особистого прийому громадян не допускається.

3.4. Уповноважена особа вживає всі необхідні заходи щодо захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, дотримання умов конфіденційності та анонімності, в тому числі не розкриває інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

IV. Порядок організації проведення особистого прийому громадян керівництвом Служби

4.1. Прийом громадян керівництвом Служби (начальником або його заступником) здійснюється за попереднім записом, який проводить головний спеціаліст з питань діловодства Служби в понеділок, вівторок, середу, четвер з 09:00 до 16:00 год. та у п’ятницю з 09:00 до 15:00 год. (за виключенням обідньої перерви з 12:00 до 12:45 год.) в приміщенні Служби за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 8 або за телефоном (048) 786 90 40.

4.2. Запис громадян на прийом до керівництва Служби проводиться у разі, коли порушене громадянином питання залишилося не вирішеним по суті після особистого прийому посадовою особою Служби відповідно до компетенції.

4.3. Якщо громадянин звернувся на особистий прийом без попереднього запису, то особистий прийом громадянина здійснюватиметься працівником Служби, до компетенції якого належить розгляд питання. 

4.4. Під час попереднього запису на особистий прийом з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи державних органів він звертався і яке було прийнято рішення, визначається посадова особа чи державний орган, до компетенції яких належить вирішення питання, порушеного заявником, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином для обґрунтування своєї заяви (клопотання), скарги або пропозиції (зауваження).

4.5. У записі на особистий прийом може бути відмовлено з таких підстав:

1) повторне звернення одного й того самого громадянина з питання, що вже надавалося ним керівництву Служби для розгляду та опрацювання й було вирішено по суті;

2) звернення з приводу оскарження рішення, що було подане з порушенням строків, визначених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

4.6. Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак. Про відмову в записі та причини відмови громадянинові надаються відповідні роз’яснення.

4.7. У разі необхідності керівництвом Служби може бути встановлений регламент особистого прийому, про що громадянам до початку прийому усно повідомляється головним спеціалістом з питань діловодства.

4.8. У разі якщо особистий прийом громадян начальником Служби не може відбутися через поважні причини, він може бути або перенесений на інший день та час, або проведений заступником начальника Служби, на якого покладено виконання обов’язків начальника Служби.

4.9. Відповідь на звернення, що подано під час особистого прийому начальника Служби або його заступника надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, а у разі її відсутності – посадової особи, яка за наказом повноважного органу виконує її обов’язки.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку