Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Організаційна структура

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Всього

Державних службовців

Службовців

1

2

3

4

1.

Керівництво 

1.1.

Начальник служби

1

1

 

 

Всього

1

1

 

2.

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2.1.

Завідувач сектору

1

1

 

2.2.

Головний спеціаліст

3

3

 

 

Всього

4

4

 

3.

Головний спеціаліст з питань персоналу

1

1

 

 

Всього

1

1

 

4.

Головний спеціаліст –  бухгалтер

1

1

 

 

Всього

1

1

 

5.

Прибиральник службових приміщень

1

 

1

  Всього

1

 

1

6

Водій автотранспортних засобів

1

 

1

 

Всього

1

 

1

                                                                                            

Головний спеціаліст з питань персоналу (тел. +380 (532) 56-20-07 e-mail: dls.pl@dls.gov.ua)

Основні завдання

1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Службі;

2. Забезпечення здійснення начальником Служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Служби;

4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

5. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

6. Організовує роботу щодо розробки структури Служби;

7. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

8. Вносить пропозиції начальнику Служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

9. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Служби з питань управління персоналом;

10. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Служби, які затверджує начальником Служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

11. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Службі та вносить відповідні пропозиції начальнику Служби;

12. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

13. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

14. За дорученням начальника Служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у Службі;

15. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Служби;

16. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Служби;

17. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Служби;

18. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20. Обчислює стаж роботи та державної служби;

21. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

23. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Служби, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

24. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

25. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Служби;

26. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

27. Формує графік відпусток персоналу Служби, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

29. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Служби;

30. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу;

31. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьоюі четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

32. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

33. Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів.

34. Забезпечення роботи “Веб-сайту” Служби, наповнення та контроль за наповненням WEB – сторінки.

35. Здійснення разом з іншими підрозділами заходів щодо ведення комп’ютерного обліку електронних особових справ державних службовців четвертої – сьомої категорії, використання його даних у межах повноважень Служби, супроводження і зберігання відомостей для формування єдиної комп’ютерної системи «Кадри» та своєчасної підготовки і подання до Міжрегіонального управління Нацдержслужби України у Полтавській та Кіровоградській областях необхідної інформації у встановленому Нацдержслужбою України порядку.

37. Здійснення зв’язку із засобами масової інформації та громадськістю.

38. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

                

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (тел.: +380 (532) 56-20-07, e-mail: dls.pl@dls.gov.ua)

Основні завдання

1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу, медичної техніки і виробів медичного призначення (далі – медичні вироби);

– обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– дотримання вимог законодавства щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

–  порядку відпуску лікарських засобів.

2. Здійснення заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують

4. Приймання  участі у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Узагальнення результатів перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Полтавської області нормативно – правових актів та нормативних документів з питань забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі.

6. Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Здійснення в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

8. Організація в межах своїх повноважень розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

9. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію Полтавської області.

10. Приймання участі у виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

11. Надання пропозицій Держлікслужбі стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

12. Надання Держлікслужбі повідомлень про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів (розпоряджень) суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Сектор завдань.

13. У встановленому порядку подає Держлікслужбі звіти про діяльність Сектору.

14. Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.

15. Здійснення перевірок суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.

16. Здійснення в межах компетенції  аналітичну обробку інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню.

17. Реалізація державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням.

18. Визначення в межах своїх повноважень періодичності, порядку, форми та методів інспектування суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності.

19. Своєчасне подання звітів щодо діяльності Сектору.

20. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Сектору, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку