Порядок подання звітів на атестацію

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Порядок подання звітів на атестацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області

Атестація  провізорів і фармацевтів проводиться  з  метою  підвищення професійної  майстерності,  відповідальності  за  ефективність  та якість  роботи;  є  важливою  формою  морального  та матеріального стимулювання,  спрямованою на  вдосконалення  діяльності  аптечних закладів   (підприємств)   усіх   форм  власності,  що  займаються фармацевтичною діяльністю.

Основним  завданням   атестації   є   визначення   рівня професійної підготовки провізорів і фармацевтів та підвищення їх кваліфікації.

Відповідно до вимог наказу МОЗ України від 12.12.2006 № 818 звіти та всі необхідні документи подаються до атестаційної комісії не пізніше ніж за два місяці до початку її роботи.

I. Розділи, які містить звіт відповідно до вимог наказу МОЗ України від 12.12.2006 № 818.

На початку звіту надається коротка автобіографічна довідка та трудовий шлях (зазначаються: навчальний заклад, рік закінчення, отримана кваліфікація, спеціальність; – до теперішнього місця роботи; коли були курси підвищення кваліфікації, які; дати присвоєння категорій).

Перша частина звіту повинна містити:

нормативно-правові акти, якими користувалися в роботі на протязі періоду, який висвітлюється в звіті (нормативні акти, які втратили чинність, не вказуються).

Друга частина звіту:

– загальна характеристика аптечного закладу, яка повинна включати: назву господарюючого суб’єкту, юридичний статус закладу (філія, структурний підрозділ тощо), йогомісцерозташування. Також в цьому розділі необхідно зазначати, на підставі яких дозвільних документів здійснюється діяльність, зокрема чітко вказати ліцензію, ким видана, на який вид діяльності, термін її дії. В цьому розділі також необхідно надати характеристику та набір приміщень аптечного закладу, їх облаштування. Звітувачам з аптечних закладів, які здійснюють обіг наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів звернуть увагу на наявність та облаштування відповідних приміщень та порядку допуску до них фахівців (наявність у них спеціального дозволу). Крім того, повинний бути описаний асортимент товарів, що реалізується з аптечного закладу та його характеристика. Керівники в цьому розділі також показують заповнення штату аптечного закладу чи мережі та відповідність кваліфікації фахівців діючим вимогам.

– в розділі контингент населення, що обслуговується потрібно вказати мешканців якого району міста, села територіально обслуговує аптечний заклад чи мережа, по можливості вказати чисельність населення та які пільгові категорії входять до його складу. Ці показники також потрібні для правильного формування асортименту аптечного закладу.

– в розділі наявність закладів охорони здоров’я необхідно зазначити, які лікувально-профілактичні заклади обслуговує аптека, при чому усіх ланок, наприклад: ЦРЛ, дільничні лікарні, амбулаторії, ФАПи, вказати профілі відділень та кількість ліжок. Вказуються з якими ФАПами укладені договори на реалізацію медикаментів.

– в розділі функціональні обов’язки – ці обов’язки повинні бути чітко виписані звітувачем з посадової інструкції. 

У третій частині звіту викладається аналіз професійної діяльності за звітний період:  необхідно показати та проаналізувати результати своєї роботи за звітний період та викласти у звіті інформацію про виконання кожної ділянки роботи. Наприклад:

– при висвітленні роботи уповноваженої особи слід зазначати: скільки нею було виявлено незареєстрованих, фальсифікованих сумнівних щодо якості та неякісних лікарських засобів, які вжито заходи при виконанні вимог розпоряджень Держлікслужби; які зауваження до порядку проведення вхідного контролю були з боку територіальної Служби та як вони були усунені, тощо.

– при висвітленні роботи по контролю за умовами та порядком зберігання лікарських засобів зазначається, як організована ця робота, результати її контролю, зокрема, чи виявлялися порушення умов зберігання та лікарські засоби, термін придатності яких минув, як самим звітувачем так і територіальною Службою, та які були вжиті заходи по усуненню цих порушень. Зазначайте, що порядок зберігання лікарських засобів регламентується Державною фармакопеєю України; аналітично-нормативною документацією або МКЯ та вимогами визначеними в інструкціях до медичного застосування лікарських засобів, що передбачено наказом МОЗ України від 14.05.2003 №211, Належною практикою зберігання.

– при висвітленні заходів щодо порядку дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в аптечному закладі, необхідно описати як організована ця робота та які виявлялись порушення, які були вжиті заходи по усуненню недоліків.

– звітувачам, в коло посадових обов’язків яких входить організація та контроль за якістю лікарських засобів, що виготовляються в аптеках, необхідно вказати асортимент та обсяг виготовленої продукції, порядок проведення контролю якості на всіх етапах виробництва, звернути увагу на випадки незадовільного виготовлення лікарських форм, метрологічного забезпечення, тощо;

– при висвітленні питань з охорони праці та пожежної безпеки вказати чи були встановлені випадки виробничого травматизму, аварійних ситуацій тощо;

– висвітлення питань щодо порядку відпуску лікарських засобів та порядку їх транспортування. Проведення інформаційної роботи з лікарями.

– в розділі про фінансово-господарську діяльність, можна обмежитись загальними показниками, вказати діяльність прибуткова чи ні, зазначити чинники які впливають на збільшення чи зменшення товарообігу (за рахунок збільшення націнки чи товарообігу та асортименту), описати порядок ціноутворення, особливо на лікарські засоби, ціни на які підлягають державному регулюванню, їх відпуску лікувально-профілактичним закладам за бюджетні кошти. Крім того, потрібно висвітлити критерії підбору постачальника (наявність відповідної діючої ліцензії, наявність у нього відповідно обладнаного транспортного засобу для забезпечення належних умов транспортування лікарських засобів тощо) та відповідності закуплених у них лікарських засобів вимогам діючого законодавства, тобто реєстраційного статусу, терміну придатності, сертифікату якості виробника та інше.

У четвертій частині звіту характеризується суспільна діяльність звітувача, яка включає в себе членство в асоціаціях, роботу в депутатських групах, участь в семінарах, санітарно-просвітницьку роботу з населенням, благодійна та інша допомога інвалідам та незахищеним верствам населення, участь в суспільному житті колективу.

Провізори, що атестуються на першу та вищу кваліфікаційні категорії акцентують свою увагу на питаннях розвитку виробничої діяльності, рекомендаціях з удосконалення медикаментозного обслуговування, інформаційного забезпечення тощо.

 Звіт має бути акуратно надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм.

Текст звіту викладається державною мовою на стандартних аркушах формату  А-4 (210 х 297).

Звіт друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання – «За шириною»; міжрядковий інтервал від 1,15 до 1,5; абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2,5-3 см, праве – 1,5 см.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п’яти знакам (1,25 см).

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють в центрі верхнього поля сторінки без крапки чи рисок. На титульній сторінці звіту нумерація не проставляється.

Весь звіт пишеться одним шрифтом, через однаковий інтервал з дотриманням вимог оформлення офіційних документів, без помилок.

 

Звіти не оформлені належним чином до атестації не приймаються!

 

перелік документів на атестацію

заява провізора

заява фармацевта

астестаційний листок провізор

атестаційний листок фармацевт

зразок титульна сторінка

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку