Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

Організаційна структура

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області

 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Всього

Державних службовців

Службовців

1

2

3

4

1.

Керівництво 

1.1.

Начальник служби

1

1

 

 

Всього

1

1

 

2.

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2.1.

Заступник начальника служби – завідувач сектору

1

1

 

2.2.

Головний спеціаліст

3

3

 

 

Всього

4

4

 

3.

Головний спеціаліст з питань персоналу

1

1

 

 

Всього

1

1

 

4.

Головний спеціаліст – юрисконсульт

1

1

 

 

Всього

1

1

 

5.

Головний спеціаліст –  бухгалтер

1

1

 

 

Всього

1

1

 

6.

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

6.1.

Завідувач лабораторії

1

 

1

6.2.

Провідний фахівець

3

 

3

6.3.

Прибиральник службових приміщень

1

 

1

6.4.

Водій

1

 

1

6.5.

Оператор електронно-обчислювальних та обчислювальних машин

1

 

1

 

Всього

7

 

7

 

Разом по службі:

15

8

7

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт (тел. +380(372)52-2260 e-mail: dls.cv@dls.gov.ua)

Головний спеціаліст-юрисконсульт керується Конституцією України, Законом України «Про державну службу», Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», наказом Головного управління державної служби України «Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця», та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Положенням «Про державну службу України з лікарських засобів», Положенням «Про Державну службу з лікарських засобів у Чернівецькій області», наказами і розпорядженнями голови Державної служби України з лікарських засобів, начальника Служби, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.     

Завдання та  обов’язки             

– організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів працівниками структурних підрозділів Служби під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення в установленому законодавством порядку інтересів Служби  в судах, державних і недержавних органах, установах і організаціях.

розробка та  участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби.

– перевірка на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проекти наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Служби, погоджує їх за наявності віз керівників заінтересованих підрозділів, працівників, на яких покладено відповідний напрямок роботи.

– проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених керівниками заінтересованих підрозділів, працівників, на яких покладено відповідний напрямок роботи, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін’юстом, погоджує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

– перегляд разом із працівниками структурних підрозділів Служби нормативно-правових актів та інших документів з питань, що належать до їх компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

– інформування начальника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або їх скасування.

– організація роботи, пов’язаної з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження відповідних працівників органу.

– організація претензійної та позовної роботи, здійснює контроль за її проведенням.

– аналіз матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності в роботі Служби, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

– подання пропозицій начальнику Служби про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода. Подає проект Подання Сектору запобігання корупційним і злочинним проявам Державної служби України з лікарських засобів аналітичної інформації щодо виконання Закону України «Про запобігання та протидії корупції».

– сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові Служби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

– здійснення методичного керівництва правової роботи в Службі, подає пропозиції на розгляд начальника органу щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Служби, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичної служби.

– ведення обліку актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

– збір інформації про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

– здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня правових знань працівників Служби.

– роз’яснення застосування законодавства, надання правової консультації з питань, що належать до компетенції Служби.

– за дорученням начальника Служби здійснює розгляд звернень громадян, звернень та запитів народних депутатів України.

– забезпечення в установленому порядку представлення інтересів Служби в судах та інших органах.

– здійснення організації та контролю виконання заходів з питань запобігання та протидії корупційним проявам

– внесення начальнику Служби пропозиції щодо подання нормативно – правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Головним управлінням юстиції у Чернівецькій області.

 

 

Головний спеціаліст з питань персоналу (тел. +380(372)52-22-60 e-mail: dls.cv@dls.gov.ua)

Основні завдання

1. Реалізація державної політики з питань управління персоналом у Службі;

2. Забезпечення здійснення начальником Служби своїх повноважень з питань управління персоналом;

3. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Служби;

4. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;

5. Документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

6. Організовує роботу щодо розробки структури Служби;

7. Розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;

8. Вносить пропозиції начальнику Служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту;

9. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Служби з питань управління персоналом;

10. Контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Служби, які затверджує начальником Служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;

11. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади у Службі та вносить відповідні пропозиції начальнику Служби;

12. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

13. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;

14. За дорученням начальника Служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку у Службі;

15. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Служби;

16. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Служби;

17. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Служби;

18. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

19. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців;

20. Обчислює стаж роботи та державної служби;

21. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

22. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

23. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Служби, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення;

24. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення;

25. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Служби;

26. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років;

27. Формує графік відпусток персоналу Служби, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік;

28. Оформляє і видає довідки з місця роботи працівника;

29. У межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Служби;

30. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу;

31. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьоюі четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

32. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом;

33. Здійснення організаційного забезпечення роботи атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів.

34. Здійснює інші функції, передбачені законодавством.

 

 

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (тел. +380(372)52-2260, e-mail: dls.cv@dls.gov.ua)

Основні завдання

1. Здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу, медичної техніки і виробів медичного призначення (далі – медичні вироби);

– обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– дотримання вимог законодавства щодо ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

–  порядку відпуску лікарських засобів.

2. Здійснення заходів щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3. Здійснення державного ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують.

4. Приймання  участі у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

5. Узагальнення результатів перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Чернівецької області нормативно – правових актів та нормативних документів з питань забезпечення якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі.

6. Здійснення контролю за виконанням правил утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

7. Здійснення в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

8. Організація в межах своїх повноважень розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень.

9. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію Чернівецької області.

10. Приймання участі у виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

11. Надання пропозицій Держлікслужбі стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

12. Надання Держлікслужбі повідомлень про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів (розпоряджень) суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Сектор завдань.

13. У встановленому порядку подає Держлікслужбі звіти про діяльність Сектору.

14. Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.

15. Здійснення перевірок суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.

16. Здійснення в межах компетенції  аналітичну обробку інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконному розповсюдженню.

17. Реалізація державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням.

18. Визначення в межах своїх повноважень періодичності, порядку, форми та методів інспектування суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності.

19. Своєчасне подання звітів щодо діяльності Сектору.

20. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Сектору, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

 

 

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції (тел. +380(372)52-2260, email: dls.cv@dls.gov.ua)

 Основні завдання

1. Проведення лабораторного аналізу якості лікарських засобів та медичної продукції згідно галузі атестації.

2. Видання результатів аналізів у встановлені законодавством терміни.

3. Здійснення в установленому порядку відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

4. Здійснення державного контролю якості лікарських засобів при ввезенні на територію Чернівецької області.

5. Бере участь у реалізації державної політики у сфері державного контролю якості та безпеки лікарських засобів і медичних виробів.

6. Бере участь у виконанні державних цільових програм, Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

7. Надання пропозицій Держлікслужбі стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів.

8. Подання звітів щодо діяльності Лабораторії.

9. Організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до компетенції Лабораторії, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг.

10. Оформлення рахунків по відшкодуванню витрат, пов’язаних з аналізом, в разі невідповідності зразка лікарського засобу вимогам аналітично – нормативної документації  та/або чинного законодавства.

11. Здійснення заходів державного ринкового нагляду перевірки характеристик медичних виробів у їх розповсюджувачів згідно із секторальними планами ринкового нагляду.

12. Забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами в системі «Мегаполіс. Документообіг» відповідно до діючих норм законодавства.

13. Удосконалення форм і методів роботи з документами.

14. Організація діловодства в Службі – встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із застосуванням автоматизованих систем, методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах Служби.

15. Організація роботи з дотриманням єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.

16. Забезпечення роботи „Веб-сайту” Служби, наповнення та контроль за наповненням WEB-сторінки.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку