Розподіл функціональних обов’язків

Опубліковано 16.06.2020 о 11:53

 

ДЕРЖЛІКСЛУЖБА

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ

ЗА НАРКОТИКАМИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

01.06.2020

 Чернівці

  24

 

 

Про розподіл обов’язків між

начальником та заступником

начальника Державної служби

з лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Чернівецькій

області та затвердження графіку

особистого прийому громадян

 

{Із змінами внесеними згідно Наказу

Державної служби з лікарських засобів та

контролю за наркотиками у Чернівецькій

області від 02.03.2021 року №11-о}

            

Відповідно до Постанови КМУ від 01.06.2016 року № 355 «Про утворення територіальних органів Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками» та Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області, затвердженого наказом Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками від 01.09.2016 року №192,

 

НАКАЗУЮ:

І. Розподілити функціональні обов’язки між начальником служби та заступником начальника – завідувачем сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області наступним чином:

  1. Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області (далі – Служби) Фомічева Інна Василівна:

1.1. Здійснює керівництво Службою, несе персональну відповідальні-сть  за організацію та результати її діяльності.

1.2. Організовує та забезпечує виконання Службою Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень Голови Чернівецької обласної державної адміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України організаційно-розпорядчого характеру, наказів та доручень Голови Держлікслужби, першого заступника та заступника Голови Держлікслужби.

1.3. Вносить Голові Держлікслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Служби і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Служби, погоджені з Головою Чернівецької обласної державної адміністрації.

1.4. Представляє службу у відносинах з державними органами, установами, організаціями, а також координує взаємодію служби з місцевими органами виконавчої влади, Управлінням служби безпеки України, Головним Управлінням Національної Поліції у Чернівецькій області.

1.5. Укладає від імені служби цивільно-правові угоди та інші угоди, необхідні для забезпечення її діяльності.

1.6. Організовує виконання планів перевірок суб’єктів господарської діяльності з питань забезпечення ними якості лікарських засобів у процесі їх ввезення, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування, організовує Державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики «in vitro» та активних медичних виробів, що імплантують.

1.7. Здійснює державний контроль за роботою суб’єктів господарської діяльності незалежно від форм власності з питань забезпечення якості лікарських засобів у процесі їх ввезення, виробництва, зберігання, транспортування, реалізації та медичного застосування, відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

1.8. Узагальнює результати перевірок дотримання суб’єктами господарської діяльності правил та нормативних актів з питань забезпечення якості  та безпеки лікарських засобів, в тому числі тих, що містять підконтрольні речовини, та медичної продукції, аналізує причини виявлених порушень вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей, технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення  та доповідає про них до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.

1.9. Надає пропозиції Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками стосовно підвищення ефективності державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

1.10. Надає Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками повідомлення про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на службу завдань.

1.11. В установленому порядку надає Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками звіти про діяльність служби, звітує перед Головою Держлікслужби про виконання покладених на Службу завдань та планів роботи.

1.12. Організовує в межах своїх повноважень розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення.

1.13. Підписує накази, документи фінансового та організаційно – розпорядчого характеру Служби.

1.14. Організовує планування роботи з персоналом.

1.15. Координує та контролює роботу:

–        головного спеціаліста – бухгалтера;

–        головного спеціаліста з питань персоналу;

–        головного спеціаліста – юрисконсульта.

–        головних спеціалістів.

1.16. Організовує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.

1.17. Організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.

1.18. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби в Службі.

1.19. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Служби.

1.20. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Службі.

1.21. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів, інших державних службовців та працівників Служби, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім свого заступника).

1.22. Порушує перед Головою Держлікслужби питання про присвоєння рангів державного службовця своєму заступнику, а також щодо заохочення та притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

1.23. Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і посадові інструкції працівників.

1.24. Здійснює інші повноваження згідно законодавства.

  1. Заступник начальника– завідувач сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Державної служби з лікарських засобів у Чернівецькій області (далі – Служби) Блажієвська Олеся Михайлівна:

2.1. Координує та контролює роботу:

– сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

– лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.

2.2. Розглядає листи, заяви, скарги громадян щодо фактів порушення законодавства з питань якості, безпеки, обігу, в тому числі реалізації лікарських засобів та медичної продукції, вживає згідно із законодавством відповідних заходів для їх усунення, є відповідальним за ведення суб-сайту Служби на сайті Держлікслужби.

2.3. Бере участь у проведенні атестації спеціалістів (молодших спеціалістів) з фармацевтичною освітою у порядку, встановленому МОЗ.

2.4. Забезпечує ведення обліку, зберігання, розмноження та  використання документів з грифом «Для службового користування», а також контроль за дотриманням вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області.2.5. Несе відповідальність за забезпечення технічного захисту інформації  та контроль за його станом.

2.6. Забезпечує методичне керівництво і контроль за діяльністю закріпленого сектору та лабораторії, надання їм практичної допомоги в організації державного контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, координації роботи з органами влади та місцевого самоврядування, правоохоронними органами та іншими контролюючими органами.

2.7. На період відсутності начальника служби (хвороба, відрядження, відпустка) виконує його обов’язки.

2.8. Забезпечує ефективне виконання покладених на Службу завдань щодо контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять підконтрольні речовини, та медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах, зокрема під час забезпечення ними населення, закладів охорони здоров’я та інших установ, а також щодо їх обігу; контролю якості лікарських засобів та безпеки медичних виробів, які закуповуються за державні кошти; виконання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами; відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

2.09. Бере участь у здійсненні заходів щодо недопущення витоку із законного обігу ЛЗ, які містять підконтрольні речовини.

2.10. Бере участь у опрацюванні та аналізі матеріалів, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Чернівецькій області за результатами перевірок правоохоронних та контролюючих органів.

2.11. Веде листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями.

2.12. Підготовлює пропозиції щодо врегулювання питань створення, розвитку та використання інформаційних систем та електронних ресурсів на основі використання новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій.

2.13. Виконує інші покладені на нього начальником Служби обов’язки і завдання.

ІІ. Встановити взаємозаміну на період перебування у відпустках та відрядженнях:

Фомічева І.В. – Блажієвська О.М.

ІІІ. Затвердити графік особистого прийому громадян та представників суб’єктів господарювання (згідно додатку).

ІV. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о.начальника  служби                                                                                                                    Інна ФОМІЧЕВА

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку