Розподіл функціональних обов’язків

Опубліковано 07.05.2020 о 14:14

РОЗПОДІЛ

функціональних обов’язків між Начальником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, Заступником начальника та Заступником начальника – начальником відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів

 

Начальник Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області:

 1. Здійснює керівництво Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Служба), несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності.
 2. Організовує та забезпечує виконання Службою Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, наказів Міністерства охорони здоров’я України організаційно-розпорядчого характеру, наказів та доручень Голови Держлікслужби, першого заступника та заступника Голови Держлікслужби.
 3. Вносить Голові Держлікслужби пропозиції щодо пріоритетів роботи Служби і шляхів виконання покладених на неї завдань, подає на затвердження плани роботи Служби (річні, піврічні), погоджені з Головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
 4. Попередньо письмово погоджує рішення про визначення пріоритетів та плани роботи Служби з Головою Дніпропетровською обласної державної адміністрації, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей.
 5. Звітує перед Головою Держлікслужби про виконання покладених на територіальний орган завдань та планів роботи.
 6. Організовує планування роботи з персоналом.
 7. Забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі.
 8. Організовує проведення конкурсів на зайняття посад державної служби, забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів.
 9. Забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби в Службі.
 10. Забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців Служби.
 11. Здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Службі.
 12. Призначає на посади та звільняє з посад працівників Служби, присвоює ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім своїх заступників).

13.Порушує перед Головою Держлікслужби питання про присвоєння рангів державних службовців своїм заступникам, а також щодо заохочення та притягнення їх до дисциплінарної відповідальності.

 1. Підписує накази, документи фінансового та організаційно-розпорядчого характеру Служби.
 2. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
 3. Затверджує положення про структурні підрозділи Служби і посадові інструкції працівників.
 4. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
 5. У разі відсутності начальника Служби його повноваження здійснює один із заступників начальника Служби за погодженням з Головою Держлікслужби.


Заступник начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області:

 1. Виконує доручення начальника Служби, Голови Держлікслужби та його заступників.
 2. Забезпечує ефективне виконання покладених на Службу завдань щодо:
 • контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, що перебувають в обігу та/або застосовуються у сфері охорони здоров’я, дозволені до реалізації в аптечних закладах і їх структурних підрозділах, зокрема під час забезпечення ними населення, закладів охорони здоров’я та інших установ, а також щодо їх обігу;
 • контролю якості лікарських засобів та безпеки медичних виробів, які закуповуються за державні кошти;
 • виконання суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
 • відбору зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.
  1. Виконує обов’язки з питань охорони праці та протипожежної безпеки.
  2. Організовує проведення постійного моніторингу ситуації згідно затверджених Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками методичних рекомендацій.
  3. Організовує та контролює проведення в установленому порядку атестації провізорів і фармацевтів.
  4. Здійснює координацію роботи з питань запобігання та протидії корупційним проявам.
  5. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення відповідно до законодавства.
  6. Надає пропозиції начальнику Служби стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів на відповідній території (області).
  7. Організовує роботу з розгляду працівниками Служби звернень громадян, громадських об’єднань, державних, недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування та приймає за ними відповідні рішення згідно з чинним законодавством і наданими йому повноваженнями.
  8. Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання начальнику Служби про преміювання та заохочення працівників Служби.
  9. Вносить в установленому порядку обґрунтовані подання начальнику Служби про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Служби.
  10. Організовує виконання державних цільових програм.
  11. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи Служби.
  12. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Служби.
  13. Забезпечує дотримання принципу законності в діяльності Служби.
  14. Приймає участь в оперативних нарадах, зборах, конференціях тощо з питань, що відносяться до компетенції Служби.
  15. Контролює діяльність Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції; Сектору документообігу та матеріально-технічного забезпечення; інших структурних підрозділів Служби за рішенням начальника Служби.
  16. Виконує інші завдання, передбачені Положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області та іншими нормативно – правовими актами з метою забезпечення виконання завдань Служби.
  17. У разі відсутності заступника начальника Служби його повноваження здійснює заступник начальника – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів або особа, на яку покладаються обов’язки за наказом начальника Служби.

Заступник начальника – начальник відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області:

 1. Забезпечує ефективне виконання державного контролю у сфері якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини); медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу; порядку відпуску лікарських засобів; виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а також у сфері протидії незаконному обігу на відповідній території підконтрольних речовин.
 2.    Забезпечує ефективну діяльність Відділу.
 1. Визначає функціональні обов’язки та рівень відповідальності працівників Відділу.
 2. Виконує доручення начальника Служби, забезпечує підготовку проектів наказів, розпоряджень, та інших документів відповідно до Положення про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, готує доповідні записки з питань, що стосуються Служби.
 3. Подає пропозиції начальнику Служби про заохочення, накладання стягнень та інші питання службової діяльності Відділу.
 4. Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу.
 5. Забезпечує захист державної таємниці відповідно до законодавства.
 6. Вносить пропозиції начальнику Служби стосовно підвищення ефективності державного контролю якості лікарських засобів та медичних виробів.
 7. Забезпечує дотримання принципу законності в діяльності Відділу.
 8. Складає протоколи та розглядає справи про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення відповідно до законодавства.
 9. Організовує та здійснює державний контроль дотримання вимог законодавства щодо якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини); медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу.
 10. Організовує та здійснює контроль за додержанням суб’єктами господарювання Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 11. Організовує та здійснює контроль за діяльністю суб’єктів незалежно від форм власності ринкового нагляду в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби).
 12. Забезпечує узагальнення результатів перевірок дотримання суб’єктами господарювання нормативних актів з питань забезпечення якості лікарських засобів, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, дотримання вимог законодавства щодо контролю якості медичної техніки та медичних виробів.
 13. Організовує та здійснює контроль виконання законодавства України щодо лікарських засобів, які ввозяться на територію України та контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних і міжнародних стандартів.
 14. Забезпечує організацію роботи Лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції.
 15. Організовує та здійснює контроль за відбором у суб’єктів господарської діяльності зразків лікарських засобів за правилами, визначеними Державними фармакопеями та окремими нормативними документами у кількості, достатній для проведення за всіма вимогами фармакопейних статей або окремих аналітичних документів лабораторного аналізу їх якості.
 16. Контролює розгляд листів, заяв і скарг громадян з питань, що відносяться до компетенції Служби.
 17. Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.
 18. Здійснює контроль за виконанням розпорядчих актів Служби, наданих суб’єктам господарської діяльності, за результатами перевірок.
 19. У встановленому порядку надає методичну, інформаційну і консультативну допомогу.
 20. Приймає участь в оперативних нарадах, зборах, конференціях тощо з питань, що відносяться до компетенції Відділу.
 21. Виконує інші завдання, передбачені положенням про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області та іншими нормативно-правовими актами з метою забезпечення виконання завдань Служби.

У разі відсутності заступника начальника – начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів його повноваження здійснює заступник начальника відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів або особа, на яку покладаються обов’язки за наказом начальника Служби.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку