ЗВІТ до Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області за 2021 рік

Опубліковано 14.02.2022 о 09:45

з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАН

НЯ

ВИКОНАВЦІ

СТАН ВИКОНАННЯ

 

 1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Проведення зборів, навчань, тематичних нарад з питань роз’яснення норм антикорупційного законодавства  з працівниками Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, з метою забезпечення організації антикорупційної роботи.

Постійно

 

 

 

 

 

 

Начальник Служби

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року (двічі на місяць) проводились наради з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі -Служби) щодо роз’яснення норм антикорупційного законодавства. Усі державні службовці приймають участь у навчальних відеоконференціях які проводить Держлікслужба, НДС,НАЗК. Державні службовці Служби пройшли – базовий курс «Викривач в законі» на національній онлайн- платформі «Дія» та отримали сертифікати в обсязі 0.2кредиту ЄКТС)

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції взяла участь у підвищенні кваліфікації, які проводились НДС,НАЗК,УШУ:

– за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації, з 15.02.2021-26.03.2021р. за темою: «Організація роботи з декларування у державному органі» (в обсязі 30год.отримано 1кредит ЄКТС)

– за загальною професійною програмою, з 22.02.2021 до 24.03.2021, на тему «Загальна сертифікатна програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності» (в обсязі 60год.отримано 2кредити ЄКТС)

– за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації, з 22.06.2021-25.06.2021р. на тему «Організація роботи з викривачами корупції у державних органах та органах місцевого самоврядування» » (в обсязі 6год.отримано 0.2кредити ЄКТС)

– базовий курс «Викривач в законі» на національній онлайн- платформі «Дія» та отримано сертифікат в обсязі 0.2кредиту ЄКТС).

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Надання методично – консультаційної допомоги працівникам Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області  при заповненні ними електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2020 рік.

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Проведено роботу з надання інформаційно -правової та методологічної допомоги в заповненні е-декларацій суб’єктам декларування.

 

 

Працівниками вчасно (до 1 квітня 2021 року) подано електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік.

 

1.3.

 

Розгляд на загальних зборах працівників питань щодо боротьби з корупцією та попередження її проявів, доведення до відома працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області змін у антикорупційному законодавстві.

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року проводились збори/наради інформаційно-роз’яснювального характеру з працівниками Держаної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області (далі -Служби) стосовно питань щодо боротьби з корупцією та попередження її проявів, роз’яснення антикорупційного законодавства. У 2021 році проведено 23 наради (про що складені протоколи). Крім того, державними службовцями постійно опрацьовуються матеріали, які надходять від Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та містять роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції»

 

 

1.4.

Надання індивідуальних консультацій працівникам

щодо  норм антикорупційного законодавства, з метою з запобігання та протидії проявам корупції.

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021 року уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції, на звернення працівників здійснювались індивідуальні консультації з роз’яснення положень антикорупційного законодавства.

 

1.5

Розгляд повідомлень та звернень від громадян, що надходять до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, у яких вбачається  порушення посадовими особами чинного антикорупційного законодавства.

 

Постійно, у разі надходження

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021року не надходило звернень від громадян стосовно порушення норм антикорупційного законодавства.

 

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області з метою виявлення причин, що можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

Постійно

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року здійснювалась експертиза проектів актів, що розроблялись Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

 

2.2.

Попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців про спеціальні обмеження встановлені Закономи України «Про державну службу».

та «Про запобігання корупції»

Постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

За звітний період було попередженно 1 особу, яку було призначено на посаду заступника начальника Служби про спеціальні обмеження, встановленні законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

 

2.3.

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців та участь у проведені конкурсів на заміщення вакантних посад.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, Головний спеціаліст з  питань персоналу

За звітний період не здійснювалась спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, так як конкурс на заміщення вакантних посад не проводився.

 

2.4.

Забезпечення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, об’єктивної щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків, а також ужиття заходів щодо запобігання, виявлення та усунення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

Постійно, у разі проведення конкурсу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

2.5.

Контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

2.6.

Розробка та затвердження антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на наступний рік та оприлюднення його на офіційному веб – сайті

До 30 грудня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

2.7.

Оприлюднення Звіту про стан виконання антикорупційного плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Служби на офіційному веб – сайті Служби

До 15 березня

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.

Здійснення контролю за дотримання антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проведення у встановленому законодавством порядку перевірки

фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

Січень-березень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

Усі суб’єкти декларування вчасно (до 1 квітня 2021 року) подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2020рік.

 

3.2.

Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік посадовими особами

До 1 квітня 2021 року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Усі суб’єкти декларування вчасно (до 1 квітня 2021 року) подали електронні декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави, за 2020 рік.

 

3.3.

Перевірка електронних декларацій суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

10 робочих днів з дня, у яких така декларація повинна бути подана

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.4.

Контроль подання електронних декларацій особами, які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

У день прийняття чи звільнення працівника

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021 року одна особа подавала е-декларацію при звільненні з  посади.

 

 

 

3.5.

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення.

 

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом 2021 року фактів виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації  про вчинення такого правопорушення працівниками Служби не було.

 

 

 

 

 

 

3.6.

Проведення службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно, у разі виявлення

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період не проводились службові розслідування, інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

 

Корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією виявлено не було.

 

3.7

Повідомлення начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі виявлення ознак корупційних правопорушень.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період інформації про причетність працівників Служби щодо порушення чинного антикорупційного законодавства не надходило.

Корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією виявлено не було.

 

3.8

Проведення заходів щодо недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснюється контроль за заповненням працівниками Служби декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

 

3.9

Співпраця з викривачами та повідомленнями про корупційні чи пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

За звітний період інформації про причетність працівників Служби щодо порушення чинного антикорупційного законодавства не надходило.

Корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією виявлено не було.

 

3.10

Виявлення корупційних ризиків у зв’язку з укладенням (дією) договорів (угод).

 

 

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

 

3.11

Ведення обліку посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень .

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021 року фактів притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією не було.

 

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

Постійно

Начальник Служби,

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року здійснювалась співпраця з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

 

 

 

Уповноважена особа

з питань запобігання та виявлення корупції

 

 

 

                                                                  Ніна ГРИНКЕВИЧ

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2022 рік

Наступна

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо запобігання та виявлення корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Львівській області на 2023 рік