Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2020 рік

Опубліковано 01.02.2021 о 11:24

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітки про виконання

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня  

1.1

Забезпечити реалізацію положень Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності посадових осіб

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Протягом 2020 року в Службі забезпечено:

– дотримання та виконання вимог Антикорупційної програми Держлікслужби на 2019-2020 роки;

виконання функцій уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції;

організацію та проведення навчань відповідно до затвердженого Плану, з подальшим тестуванням;

-надання консультаційної допомоги з дотримання вимог антикорупційного законодавства;

– здійснення візування наказів Служби;

 – дотримання обмежень та заборон, визначених Законом України «Про запобігання корупції»;

– дотримання вимог фінансового контролю в Службі;

– організацію роботи з викривачами.

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання  Закону України “Про очищення влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади»

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт, головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом 2020 року конкурси на зайняття вакантних посад в Службі не проводились

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2020 року конкурси на зайняття вакантних посад не проводились

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»

до  01.04.2020

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Забезпечено своєчасне подання декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави. Остання декларація була подана до НАЗК 19.03.2020

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, щодо себе та членів своєї сім’ї

до 01.04.2020

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Перевірено 9 щорічних декларацій. Порушень не виявлено.

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

Керівництво служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

Виконано

В 2020 році забезпечено контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Забезпечено дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, подання їх на реєстрацію, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, відображення таких операцій у бухгалтерському обліку та звітності. Порушень щодо фінансової дисципліни не виявлено.  

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано

В 2020 році за контрактом про проходження державної служби призначено начальника служби.

В Службі всі спеціалісти мають вищу освіту та стаж роботи на державній службі не менше двох років

1.8

Забезпечення перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку 

квітень

2020 року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Перевірено 9 щорічних декларацій. Порушень не виявлено. Вжито заходів для недопущення виникнення конфлікту інтересів серед працівників Служби. 

1.9

Забезпечити моніторинг декларацій суб’єктів декларування, які припинили діяльність 

у разі потреби

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом звітного періоду відсутні особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

1.10

Забезпечити надання Держлікслужбі звітності про проведені заходів щодо запобігання та протидії корупції.

за результата-ми роботи

 

Виконано

В 2020 році вся необхідна звітність своєчасно надавалась до Держлікслужби:

 – звіт про декларування (24.03.2020  № 56-01.1.1/04/06-15-20);

 – інформація щодо діяльності уповноваженої особи за І півріччя 2020 року (електронна пошта 31.07.2020);

  – списку декларантів Служби на     2021 рік (електронна пошта від 22.12.2020)

1.11

Підготовка та затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення на 2020 рік

січень

 2020 року

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано.

Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена на період 2019-2020 роки. В 2019 році в Службі було підготовлено та затверджено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків та заходи щодо їх усунення на 2019 рік та надіслано до Держлікслужби для врахування при розробленні Антикорупційної програми (лист від 18.01.2019 № 46/01-31-17)

1.12

Надання пропозиції для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби

у разі потреби

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт 

Виконано.

Антикорупційна програма Держлікслужби розроблена на 2019-2020 роки. В 2020 році пропозиції щодо внесення змін Службою  не надавалися. 

1.13

Розроблення та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції

до 30 грудня

Керівництво служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

28.12.2020 в Службі розроблено та  затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік. Оприлюднено на сайті Служби 28.12.2020 року

 ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції

постійно протягом

року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Протягом року проводилися оперативні наради  з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам та надавались роз’яснення щодо вимог антикорупційного законодавства.  

В 2020 році здійснювалось оперативне опрацювання 7 розяснень уповноваженої особи Держлікслужби.  

Для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально-профілактичних закладів, осіб, які повідомили про наявність конфлікту інтересів усунуто від перевірок, від голосувань під час роботи  атестаційних комісій при Службі та  проведення лабораторних аналізів.

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання з державними службовцями Служби з питань дотримання вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства

протягом

2020 року

Головний спеціаліст-

юрисконсульт

 

Виконано

За 2020 рік для працівників Служби проведено 3 навчання з питань застосування положень законодавства про державну службу та 3 навчання з питань застосування положень антикорупційного законодавства. Додатково спеціалісти Служби успішно пройшли 4 онлайн навчання на інтернет-ресурсі ПРОМЕТЕУС та отримали відповідні сертифікати; начальник Служби та уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції пройшли підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції за короткостроковими програмами

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави

січень -березень

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

10.02.2020 проведено навчання з  працівниками Служби щодо правильності заповнення декла-рацій (8 осіб) та за необхідності надавались індивідуальні консуль-тації; Спеціалісти пройшли навчання за короткостроковою програмою «Е-декларування: вимоги та практика подання» в Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади 05.03.2020 та отримали 8 Сертифікатів.

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

Керівництво служби, 

головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

У 2020 році працівникам Служби   надано індивідуальні консультації,

щодо застосування положень антикорупційного законодавства 

   ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст з питань персоналу  

Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад в Службі не проводились.

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом звітного періоду конкурси на зайняття вакантних посад в Службі не проводились.

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції»

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

28.10.2020 начальника Служби ознайомлено  з обмеженнями встановленими Законом України «Про запобігання корупції»

3.4

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»  

у разі потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Протягом звітного періоду відсутні особи, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

3.5

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі

постійно

Керівництво служби

Виконано

Для недопущення виникнення конфлікту інтересів під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально-профілактичних закладів, осіб, які повідомили про наявність конфлікту інтересів усунуто від перевірок, від голосувань під час роботи  атестаційних комісій при Службі та проведення лабораторних аналізів.

В Службі відсутнє безпосереднє підпорядкування близьких осіб.

 

3.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби

постійно протягом 2020 року

Керівництво служби

Виконано

Забезпечено своєчасне інформа-ційне наповнення розділу “Запобі-гання проявам корупції” Служби (підрозділи: загальна інформація, плани, звіти)

3.7

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток

постійно протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Забезпечено своєчасне внесення змін та доповнень до особових справ державних службовців (інформації про навчання, підвищення кваліфікації, присвоєння рангів) та внесення відповідних доповнень до особових карток.

3.8

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

 

Виконано

Забезпечено чітке виконання та дотримання працівниками Служби «Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування»

3.9

Забезпечити здійснення експертизи проєктів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

Постійно, протягом року  проводилося здійснення експерти-зи проєктів розпорядчих доку-ментів Служби, договорів, які мають бути укладені, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

3.10

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Служби, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво служби

Виконано

В 2020 році забезпечено своєчасне оновлення вебсторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

 

 

    ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби

протягом року

Керівництво служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Виконано

Протягом 2020 року громадяни з повідомленнями про корупційні дії посадових осіб до Служби не зверталися.

В Службі затверджено графік прийому громадян посадовими особами в тому числі уповноваженою особою з питань запобігання корупції.

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби

при наявності порушень протягом 2020 року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2020 року корупційних правопорушень працівниками Служби не вчинено.

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідні заходи

при наявності протягом року

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2020 року інформація про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення до Служби не надходила.

4.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Протягом 2020 року не зафіксовано жодного випадку причетності працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення. 

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано

На вебсайті Служби розміщено інформацію про можливість повідомлення про корупційні дії посадових осіб на спеціальну скриньку Держлікслужби anticor@dls.gov.ua

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства

постійно

Керівництво служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт,

 

Виконано

Повідомлень про порушення термінів, недостовірність та неповноту наданої інформації фізичним та юридичним особам в Службі не зафіксовано.

5.3

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері запобігання корупції

постійно

Керівництво служби

 

Виконано

Звіт про виконання Плану заходів, щодо запобігання та виявлення корупції в Службі за 2019 рік оприлюднено 02.03.2020 року

5.4

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

Протягом 2020 року

корупційних правопорушень

працівниками Служби не вчинено.

           

                                                         

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2021 рік

Наступна

Індекс ефективності антикорупційного уповноваженого 2020