Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області за 2021 рік

Опубліковано 05.01.2022 о 15:29

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2021 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

1.

Проведення навчання, роз′яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Участь в навчальних семінарах, відео-конференціях Держлікслужби з питань запобігання та виявлення корупції

відповідно до планів (графіків) відповідних органів

та Держлікслужби

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Участь у навчальних заходах:

04.02.2021 – тренінг (вебінар) із роз’яснення особливостей поточної кампанії оцінювання результатів роботи уповноважених з питань запобігання та протидії корупції за 2020 рік (НАЗК);

09.02.2021 – тренінг (вебінар) із роз’яснення по заповненню форми звіту (Держлікслужба, уповноважена особа);

15.02.2021 – курс на платформі «Освіта Дія» «Викривач в законі»;

17.02.2021 – тренінг (вебінар) з навчання уповноважених організації роботи з забезпечення декларування в органі (НАЗК);

22.02-26.03.2021 – загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності (УШУ);

29.03-02.04.2021 – короткострокова програма підвищення кваліфікації «Запобігання та протидія проявам корупції у сфері публічного управління» (Вінницький регіональний центр);

12.05.2021 – короткострокова програма підвищення кваліфікації для керівників ТО ЦОВВ «Юридична відповідальність керівників державних органів за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

04.11.2021 – публічна презентація результатів оцінювальної кампанії діяльності уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції у 2020 році

1.2

Проведення семінарів з працівниками служби щодо роз′яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» та вивчення змін до антикорупційного законодавства

постійно

(відповідно до плану навчань)

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Семінари проводились щоквартально

1.3

Проведення тренінгів з працівниками служби щодо роз′яснення порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Тренінг проводився 26.02.2021р.

1.4

Надання індивідуальних консультацій працівникам служби з питань антикорупційного законодавства, з питань заповнення електронних декларацій

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Консультації надавались усно в індивідуальному порядку

1.5

Доведення до відома працівників служби інформації, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

упродовж

року

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби, доводилась до відома працівників служби на навчаннях з оформленням відповідних протоколів, або оформленням листа ознайомлення. Дана інформація також направлялась працівникам на електронну пошту

1.6

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання проявам корупції» офіційного суб-сайту Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Наповнення суб-сайту здійснювалось відповідно до порядку встановленого Держлікслужбою

2.

Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Здійснювалось візування наказів з основної діяльності, про відрядження працівників, з кадрових питань, надання відпусток. Під час візування наказів про направлення спеціалістів служби на планові/позапланові перевірки, дані наказів аналізувались на предмет наявності чи відсутності конфлікту інтересів

2.2

Ознайомлення державних службовців з вимогами та  обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки держаних службовців

При призначенні на посаду

сектор управління персоналом

Ознайомлення осіб, при прийняті на державну службу, із обмеженнями встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» здійснювалось відповідно до чинного законодавства

2.3

Організація проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

При проведенні конкурсів на посади державної служби категорії посад «Б»

сектор управління персоналом

Протягом 2021 року вакантних посад, які передбачають наявність відповідального або особливо відповідального становища не було, відповідно конкурси та перевірки не проводились

2.4

Участь у проведенні конкурсів на заняття посад державної служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у проведенні конкурсів, так як є членом конкурсної комісії. У 2021 році було оголошено 4 конкурси, в результаті яких було визначено переможця та призначено на посаду головного спеціаліста – юрисконсульта за строковим трудовим договором. За результатами конкурсу на  зайняття посади головного спеціаліста відділу державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів переможець відсутній. Два конкурси на зайняття даної посади не відбулись через відсутність кандидатів.    

2.5

Здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог СОП-18 «Кодекс етики»

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Контроль за дотримання законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів здійснювався у 2021 році за процедурою відповідно до СОП-18 «Кодекс етики»

2.6

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності служби, підготовка заходів щодо їх усунення, надання пропозицій щодо таких заходів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції;

керівництво

За результатами аналізу ідентифіковано основні можливі корупційні ризики, надано пропозиції  щодо їх усунення

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції на наступний рік

грудень

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

План на 2022 рік розроблений та затверджений 28.12.2021 року.

2.8

Оприлюднення звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області за минулий рік

15 січня

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Звіт за минулий рік підготовлено та опубліковано на сайті 12.01.2021р.

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Участь у засіданнях комісії з державних закупівель служби з метою запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Засідання комісії не проводились

3.2

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками служби щодо заповнення та подання декларацій, та перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій відповідно до чинного законодавства

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, перевірено своєчасність подання 15 електронних декларацій. Всі суб’єкти декларування подали декларації вчасно.

3.3

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

не пізніше наступного робочого дня після встановлення факту подачі декларації

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Перевірка проведена, наявність конфлікту інтересів не встановлена

3.4

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб′єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.5

Інформування у письмовій формі Голови Держлікслужби, начальника Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про наявність фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних  правопорушень посадовими особами служби

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень виявлено не було

3.6

Забезпечення проведення службових розслідувань в порядку, визначеному законодавством, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції (з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»)

постійно

комісія, визначена рішенням керівника щодо проведення службового розслідування

Службові розслідування не ініціювались

3.7

Ведення обліку працівників служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, подання даних до відповідних органів

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Вчинення корупційних правопорушень посадовими особами не виявлено

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Запитів від інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції не надходило

4.2

Перевірка повідомлень громадян та юридичних осіб, щодо можливої причетності спеціалістів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області до вчинення корупційних правопорушень, в тому числі робота з викривачами

постійно

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень не надходило

4.3

Здійснення особистого прийому громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області

постійно

начальник служби,

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Повідомлень не надходило

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Вінницькій області в 2022 році