Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2021 році

Опубліковано 14.01.2022 о 08:56

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної служби з
лікарських засобів та контролю
за наркотиками у Закарпатській області

Петро ЯЦУК

14 січня 2022 року

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2021 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАННЯ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання,  роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх  навчань, участь у відео/аудіо семінарах  щодо роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції», внесених змін, які проводяться Держлікслужбою

постійно (відповідно до плану навчань)

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Проведено  9  внутрішніх навчань

1.2

Забезпечити виконання  заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

Заходи щодо виконання  постанови Кабінету Міністрів України  від 25.03.2015  №171 «Порядок  проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком»  протягом 2021 року не здійснювались

1.3

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про  запобігання корупції»

до 01.04.2021

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

На офіційному сайті НАЗК  заповнено 10 декларацій  осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про  запобігання корупції»

1.4

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів  Служби, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу, завідувач  сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

Виконано.

Проведено експертизу  21 договорів щодо використання бюджетних коштів.

1.5

Забезпечити перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Проведено перевірку 10 декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

1.6

Забезпечити моніторинг декларацій суб’єктів  декларування, які припинили діяльність

у разі потреби

заступник начальника служби-начальник відділу, головний спеціаліст з питань персоналу

Виконано.

Проведено моніторинг  1 особи , яка припинила діяльність, пов’язану  з виконанням функцій держави

1.7

Підготувати та затвердити звіт  за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення  за  2021 рік

січень

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

1.8

Розробити та затвердити  План заходів щодо запобігання корупції  на 2022 рік

до 30 грудня

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції

Постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Проведено 12 оперативних нарад.

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства

Протягом  року

заступник начальника служби-начальник відділу головний  спеціаліст  з питань персоналу

 

Виконано.

Проведено 9 внутрішніх навчань.

2.3

Проведення навчань (надання роз’яснеь) з працівниками Служби, щодо  порядку заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (е-декларацій) та з інших питань фінансового контролю

січень-березень 

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Проведено 3 внутрішніх навчання  щодо порядку заповнення декларацій.

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства

постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Протягом  року надавались  індивідуальні консультації/роз’яснення  з питань антикорупційного законодавства

2.5

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Проводиться  постійно, (протягом  року випадків наявності конфлікту інтересів суб’єктів декларування не  виявлено

2.6

Розробка   та   затвердження   Плану   заходів   щодо   запобігання корупції в Службі.Оприлюднення Плану на офіційному веб-сайті Служби

30 грудня

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

2.7

Оприлюднення  звіту  про  стан  виконання  Плану  заходів  щодо запобігання  корупції Служби

до 15 березня

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби

Постійно

начальник служби, заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

 Під час проведення  конкурсів,  конкурсна  комісія  працювала у повному складі (5 осіб).

 

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

Прийнято участь в 11 конкурсах на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В».

3.3

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу,

Виконано.

Протягом року проведено 3  внутрішніх навчання  із зазначеної тематики.

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у  разі потреби

головний спеціаліст з питань персоналу,

Виконано.

Поінформовано 1 особу, яка звільнилась, про необхідність подання  декларації після звільнення.

3.5

Забезпечення  інформаційного наповнення  розділу «Запобігання корупції» вебсайту Служби

     Постійно

начальник служби заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

3.6

Забезпечення  вивчення та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу,

Виконано.

Протягом  року проведено 2  внутрішніх навчання із зазначеної тематики.

3.7

Забезпечення здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано.

Проведено експертизу 177  розпорядчих документів     з діяльності  Служби

4.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством

Протягом  року

начальник служби,

заступник начальника служби-начальник відділу

 

Виконано.

У приміщенні Служби, на інформаційному стенді, розміщено графік прийому громадян керівництвом Служби  з можливістю повідомити про корупційні правопорушення  працівників Служби.

4.2

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів

Протягом  року

начальник служби,

заступник начальника служби-начальник відділу

 

Протягом року працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

4.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції  та  головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення  працівниками    Служби

Постійно

працівники Служби,

заступник начальника служби-начальник відділу

 

Протягом року працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

5.

Взаємодія з державними та громадськими структурами  з реалізації державної антикорупційної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

Постійно

керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

Виконано.

На інформаційному стенді у приміщенні Служби, розміщена  скринька  з можливістю повідомлення  про корупційні діяння, графік прийому громадян керівництвом служби, моб. телефон уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції ,на веб-сайті Служби розміщена електронна пошта з можливістю надіслати повідомлення.

5.2

Оприлюднення на веб-сайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіту про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

Постійно

заступник начальника служби-начальник відділу

Виконано

5.3

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

Постійно

головний спеціаліст з питань персоналу, заступник начальника служби-начальник відділу

Протягом року працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, заступник начальника-начальник відділу                            Юрій  ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2022 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2023 році