Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у 2021 році

Опубліковано 12.01.2022 о 10:22

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

щодо запобігання та виявлення корупції в

Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області (далі – Служба)

у 2021 році

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Стан

виконання

 

1

2

3

4

5

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

1.1.

Забезпечити проведення навчальних семінарів для працівників Служби з питань запобігання та виявлення корупції, ознайомлення з нормативно-правовими документами, нормами Закону України “Про запобігання корупції” та практики застосування антикорупційного законодавства

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено 7    внутрішніх навчальних

семінари з працівниками Служби.

З метою забезпечення виконання норм та вимог антикорупційного законодавства було розроблено та впроваджено  нормативно-організаційні документи з питань запобігання та виявлення корупції:

-Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області;

-Інструкція із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України  «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області;

-Порядок організації електронного декларування, перевірки факту подання декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання, несвоєчасного подання таких декларацій в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області»;

-Порядок дій посадових осіб Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області у разі визнання працівників винними у вчиненні уорупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією

1.2.

Забезпечити участь спеціалістів Служби у відеоконференціях щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, які проводяться Держлікслужбою

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Інформація, що надходить від уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби доводиться до відома працівників служби

1.3.

Забезпечити направлення державних службовців для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства до Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центру післядипломної освіти Навчально-наукового інституту управління Національної академії внутрішніх справ

 

За окремим графіком

Головний спеціаліст з питань  персоналу

Головний спеціаліст–юрисконсульт пройшла

підвищення кваліфікації на базі Української школи урядування  за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та забезпечення доброчесності» з отриманням відповідного сертифікату.

В рамках навчання для підвищення кваліфікації з питань антикорупційного законодавства через платформу онлайн-курсу Prometheus 15 державних службовці пройшли онлайн-навчання на тему: «Викривач у законі», 17 державний службовець на тему «Просто про е-декларування», з отриманням відповідних  сертифікатів

1.4.

Доводити до працівників Служби зміни до антикорупційного законодавства

 

При внесенні змін до антикорупційного законодавства

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, проведено навчальний семінар стосовно внесення змін до антикорупційного законодавства

1.5.

Аналізувати скарги та звернення громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2021 року скарг та звернень громадян до Служби, в яких вбачається порушення державними службовцями антикорупційного законодавства не надходило

1.6.

Доводити до відома працівників Служби факти корупційних діянь, які оприлюднює НАЗК у звітах про результати проведення заходів щодо запобігання корупції

 

Протягом року

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, інформація яку оприлюднює  на своєму веб-сайті НАЗК доводиться до відома працівників Служби

1.7.

Проводити роз’яснювальну роботу з працівниками Служби щодо порядку заповнення електронних декларацій та інших питань фінансового контролю

 

Січень-квітень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Упродовж січня-березня було проведено 2 навчальних семінари щодо роз’яснення вимог антикорупційного законодавства, відповідності та порядку заповнення е-декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового  характеру працівниками Служби

1.8.

Забезпечувати інформаційне наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Служби

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

Виконано, розділ «Запобігання проявам корупції» Служби заповнено та забезпечується постійне  оновлення  

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 

2.1.

Здійснювати попередження осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

 

Постійно

Головний спеціаліст з питань  персоналу

Здійснено попередження 1 особи  призначеної на посаду державної служби про спеціальні обмеження, встановлені законами України “Про державну службу” та “Про запобігання корупції”

 

2.2.

Забезпечувати організацію проведення спеціальної перевірки відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, після проходження конкурсного відбору щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

За наявності

Головний спеціаліст з питань  персоналу

Забезпечено організацію проведення спеціальної перевірки 1 особи

2.3.

Приймати участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців у Службі

Постійно

Комісійно

Прийнято участь у засіданні конкурсної комісії. Конкурс проведено відповідно до вимог чинного законодавства.

2.4.

Забезпечувати контроль за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів, оновлення даних “відомості обліку конфлікту інтересів”

При прийнятті працівників на державну службу

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно здійснюється контроль щодо запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, працюючими державними службовцями подано та долучено до особових справ інформацію про близьких осіб, які працюють в лікувально-профілактичних та аптечних закладах.

Перевірено 18 декларацій щодо наявності конфлікту інтересів.

2.5.

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції у процесі виконання державними службовцями Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області покладених на них завдань та обов’язків та оприлюднити на офіційному веб-сайті Служби

Грудень

2021

Начальник служби, заступник начальника служби, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Розроблено, затверджено та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

2.6.

Оприлюднити звіт про стан виконання Плану заходів з питань запобігання корупції в Службі на офіційному веб-сайті Служби

Січень

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції,

сектор інформаційно-аналітичного забезпечення та

документообігу

Складено  звіт про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2021 рік та оприлюднено на офіційному веб-сайті Служби

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

 

3.1.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

До 01.04.2021

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано, всі декларанти Служби  вчасно подали        е-декларації за 2020 рік

 

3.2.

Проводити в установленому законодавством порядку перевірку електронних декларацій суб’єкта декларування

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подачі декларації

Посадові особи Служби

Забезпечено проведення перевірки електронних декларацій суб’єктів декларування  в установленому законодавством терміни

3.3.

Проводити контроль подання електронних декларацій особами, які звільняються або припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави

 

В день звільнення працівника

Головний спеціаліст з питань персоналу

Протягом року звільнено 1 особу, перевірено 1 декларація «після звільнення»

3.4.

Вживати заходи щодо припинення корупційного правопорушення та негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби

 

У разі виявлення

Посадові особи Служби

Фактів порушення  антикорупційного законодавства при виконанні працівниками Служби своїх посадових обов’язків не виявлено

3.5.

Письмово повідомляти начальника служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення та за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Негайно у разі виявлення

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року ознак корупційних  правопорушень (діянь) при виконанні працівниками Служби своїх посадових обов’язків не виявлено

3.6.

В установленому порядку приймати участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконанню вимог Закону України «Про запобігання корупції»

 

Постійно

Комісійно

Службові розслідування не проводилися у зв’язку з відсутністю фактів про вчинення працівниками Служби корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

3.7.

Вести облік працівників Служби притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж звітного періоду інформація про притягнення працівників Служби до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходила

3.8.

Участь у засіданнях Дисциплінарної комісії

Постійно

Комісійно

Засідання Дисциплінарної комісії не проводились

 

ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1.

Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

 

Постійно

Заступник начальника, уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції

Впродовж звітного періоду запитів з питань вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення не надходило.

Уповноважена  особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                                    Юлія  НЕМЕШКАЛОВА

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області на 2022 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Харківській області на 2023 рік