Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2022 році

Опубліковано 13.02.2023 о 14:33

                                                  ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Державної  служби  з

лікарських засобів та контролю

за наркотиками у Закарпатській області

10  січня   2023    року                Петро  ЯЦУК

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції  в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області  у 2022 році

№ з/п

ЗМІСТ ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЦІ

ВИКОНАННЯ

 

ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

1.

Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

1.1

Проведення внутрішніх навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”, інформацією, яку висвітлює Національне агентство  з питань  запобігання корупції та інших нормативно-правових актів антикорупційного законодавства

Протягом  року

(відповідно до плану навчань)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проведено  7  внутрішніх навчань

1.2

Проведення навчальних тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

січень-березень

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом  2022 року заходи щодо виконання  постанови Кабінету Міністрів України  від 25.03.2015  №171 «Порядок  проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним  корупційним  ризиком» –  не здійснювались

1.3

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням»

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Проведено  3 внутрішні кавчання  щодо роз’яснення  НАЗК норм ЗУ «Про запобігання  корупції», На офіційному сайті НАЗК  заповнено 10 декларацій  осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про  запобігання корупції»

1.4

Забезпечення інформаційного наповнення розділу «Запобігання корупції» веб-сайту Служби

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

.На сайті Служби та на інформаційному стенді офоромленому у приміщенні Служби  розміщувалась  інформація про порядок повідомлення про факти корупційних діянь, опубліковано План заходів щодо запобігання та виявлення  корупції на 2022 рік та Звіт за 2022 рік .  План на 2023 рік буде розміщено після затвердження, в термін визначений Планом.

1.5

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Протягом  року

головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом року проведено  3  внутрішніх навчання  із зазначеної тематики

1.6

Розгляд, аналіз скарг і звернень громадян щодо порушення антикорупційного законодавства

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

При вході до приміщення Служби розміщено Інформаційний стенд, де поряд з іншою інформацією знаходиться «Антикорупційна скринька» для звернень громадян про факти корупційних діянь.

Протягом 2022 року таких звернень чи скарг  до Служби  на надходило.

1.7

Участь у курсах підвищення кваліфікації, тренінгах, семінарах, що проводять організації, які забезпечують формування та реалізацію державної антикорупційної політики

Протягом  року

(відповідно до плану)

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Спеціалістами  Служби пройдено  3 зовнішніх сертифікатних навчання  з питань антикорупційного законодавства,  а  також приймалась участь у навчальних семінарах , які організовувались та проводились НАЗК.

2.

Превентивні антикорупційні заходи

2.1

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б»

Протягом  року

головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року претендентів на заміщення вакантних посад категорії «Б» в Службі – не було.

2.2

Участь у експертизі проектів документів, які розробляються Службою, з метою виявлення причин, що  можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Протягом  року  здійснювалась

 правова експертиза внутрішніх документів Служби: наказів з основної діяльності, договорів. У 2022 році перевірено на відповідність антикорупційному та іншому законодавству:

наказів з основної діяльності – 70,

наказів з кадрових питань – 173,

наказів з адміністративно-господарських   питань – 7.

При здійсненні процедур закупівель товарів та послуг за рахунок державних коштів та укладанні господарських договорів проводився   моніторинг на відповідність вимог законодавства, на протязі року перевірено та завізовано –  12  проектів договорів та угод.

2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників служби

Протягом  року

(при проведенні конкурсу

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом 2022 року конкурсів на заміщення вакантних посад  в Службі –  не проводилось

2.4

Інформування  уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2022 рік

До 31 грудня 2022 року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Головному спеціалісту з питань запобігання та протидії корупції Держлікслужби, у встановлені терміни, направлено Список працівників Служби, які зобов’язані подати е-декларації за 2022 рік.

2.5

Перевірка е-декларацій на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

В день подання декларації

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Перевірено  10  е-декларацій поданих  працівниками Служби, які зобов’язані подавати  е-декларації про доходи за 2021 рік

2.6

Забезпечення інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларацій та наявні обмеження відповідно до вимог законодавства

Протягом  року

головний спеціаліст з питань персоналу, уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Осіб, які звільнилися (протягом  року звільнилась 1 особа) письмово проінформовано про необхідність подання декларації  при звільненні та припиненні діяльності, пов’язаної з виконання функції держави.

2.7

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік

До 30 грудня 2022 року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Затверджений  План  заходів щодо запобігання корупції на 2023 рік розміщено на веб-сайті Служби.

2.8

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік та оприлюднення його на веб-сайті Служби

До 15 березня 2023  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

3.

Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру

В день подання декларації

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Проведено перевірку 10е- декларацій осіб, уповноважених на  виконання функцій держави, які своєчасно подано до НАЗК.

 

3.2

Контроль за поданням електронних декларацій особами які приймаються на посади чи звільняються або припиняють діяльність. пов’язану із виконанням функцій держави 

Протягом  року

уповноважена особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано

Протягом року прийом спеціалістів на вакантні посади не здійснювався. Письмово поінформовано 1 особу , яка звільнилась, про необхідність подання                             е-декларації  після звільнення

3.3

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та  спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення  чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками  Служби

Протягом  року

посадові особи Служби, уповноважена  особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року фактів правопорушень – не виявлено..

3.4

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що  сприяли вчиненню корупційного правопорушення

Протягом  року (у разі наявності)

уповноважена  особа  з питань запобігання та виявлення корупції

 Корупційних правопорушень не виявлено

3.5

Письмове повідомлення керівника  Служби, уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі встановлення  за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Протягом  року

уповноважена  особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Ознак  корупційних правопорушень не виявлено

3.6

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

Подання цих даних до відповідних органів

Протягом  року

(у разі наявності)

уповноважена  особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Корупційних правопорушень не виявлено

4.

Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

4.1

Взаємодія  з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

Протягом  року

уповноважена  особа  з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Налагоджено співпрацю із головним спеціалістом з питань запобігання та протидії корупції Держлікслужби.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  зареєстрована у мережі Facebook на онлайн платформі «Форум антикорупційних уповноважених»

 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  заступник начальника  служби- начальник відділу              Юрій  ЦИГАНІН

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2023 році

Наступна

План заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Закарпатській області у 2024 році