План роботи щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області на 2021 рік

Опубліковано 28.12.2020 о 14:41

 

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

 І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня

1.1

Забезпечити реалізацію положень  Закону України “Про запобігання корупції», зокрема, в частині запобігання корупції у діяльності посадових осіб.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.2

Забезпечити здійснення заходів щодо виконання Закону України «Про очищення влади» та постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади».

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.3

Забезпечити виконання заходів щодо виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171.

після проведення конкурсу на зайняття вакантних посад

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.4

Забезпечити своєчасність заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”.

до 01.04.2021

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.5

Дотримуватись вимог фінансового контролю при  заповнення на офіційному сайті НАЗК декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави, відповідно до Закону України “Про  запобігання корупції ”, щодо себе та членів своєї сім’ї.

до 01.04.2021

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.6

Забезпечити контроль за цільовим використанням коштів Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області, чітким дотриманням державними службовцями фінансової дисципліни, своєчасним реагуванням на виявлені правопорушення.

постійно

Керівництво Служби, завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер

1.7

Сприяти престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, удосконалювати механізм відбору і призначення службовців.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

1.8

Забезпечити перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, на наявність конфлікту інтересів суб’єкта декларування у встановленому законодавством порядку

квітень

головний спеціаліст-юрисконсульт

1.9

Забезпечити моніторинг декларацій суб’єктів  декларування, як припинили діяльність

у разі потреби

Головний спеціаліст-юрисконсульт

1.10

Забезпечити надання Держлікслужбі звітності про проведені заходи щодо запобігання та протидії корупції.

за результатами роботи

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.11

Підготувати та затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків в Службі та заходів щодо їх усунення на 2020 рік

січень

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.12

Надати пропозиції для внесення змін до антикорупційної програми Держлікслужби

у разі потреби

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

1.13

Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції

до 30 грудня        

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

  ІІ. Проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції

2.1

Забезпечити проведення оперативних нарад з державними службовцями Служби з питань попередження причин і умов, що можуть сприяти корупційним проявам, дотримання вимог законодавчих та відомчих нормативних актів, дотримання антикорупційного законодавства в процесі здійснення державними службовцями Служби покладених на них завдань та обов’язків та з питань щодо стану запобігання та протидії корупції.

постійно протягом року

Керівництво Служби, головний спеціаліст-юрисконсульт

2.2

Забезпечити проведення систематичного навчання  з державними службовцями Служби з питань дотримання  вимог чинного законодавства про державну службу та положень антикорупційного законодавства.

протягом року

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.3

Організувати навчання з державними службовцями щодо правильності заповнення декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави.

січень-березень    

Головний спеціаліст-юрисконсульт

2.4

Забезпечити надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо положень антикорупційного законодавства.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

 ІІІ. Превентивні антикорупційні заходи

3.1

Забезпечити прозорість під час роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади державних службовців Служби.

постійно

Керівництво Служби, головний спеціаліст з питань персоналу

3.2

Забезпечити безпосередню участь уповноваженої особи з питань запобігання корупції у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

постійно

головний спеціаліст-юрисконсульт

3.3

Забезпечити ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції» 

постійно

головний спеціаліст з питань персоналу

3.4

Забезпечити інформування осіб, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, про обов’язок подання декларації відповідно до статті 45 та про обмеження відповідно до статті 26 Закону України «Про запобігання корупції»

у разі потреби

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.5

Не допускати можливості виникнення конфлікту інтересів серед підлеглих працівників та під час здійснення перевірок суб’єктів господарювання та лікувально – профілактичних закладів. Виключити випадки безпосереднього підпорядкування близьких осіб по службі.

постійно

Керівництво Служби

3.6

Забезпечити інформаційне наповнення розділу “Запобігання корупції” вебсайту Служби

постійно

Керівництво Служби

3.7

Забезпечити своєчасне внесення відповідних змін та доповнень до особових справ державних службовців та внесення відповідних доповнень до особових карток.

постійно протягом року

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.8

Забезпечити вивчення та виконання працівниками Служби Правил етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою КМУ від 11.02.2016 № 65.

постійно

Головний спеціаліст з питань персоналу

3.9

Забезпечити здійснення експертизи проектів розпорядчих документів Служби, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

3.10

Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення вебсторінки Служби, що містить інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

постійно

Керівництво Служби

3.11

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції

постійно 

Керівництво Служби,

головний спеціаліст-юрисконсульт 

 ІV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

4.1

Здійснювати особистий прийом громадян, які повідомляють про можливі корупційні дії посадових осіб Служби, співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законодавством.

протягом року

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

4.2

Невідкладно проводити перевірки (службові розслідування) щодо дотримання антикорупційного законодавства працівниками Служби.

при наявності порушень протягом року

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

4.3

Своєчасно розглядати інформацію про причетність працівників Служби до вчинення корупційного правопорушення та вживати відповідних заходів.

при наявності протягом року

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

4.4

Забезпечити вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

  V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної політики

5.1

Запровадити дієвий механізм зворотнього зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень.

постійно

Керівництво Служби,  головний спеціаліст-юрисконсульт

5.2

Забезпечити своєчасне надання фізичним та юридичним особам достовірної та повної інформації, яка підлягає наданню відповідно до законодавства.

постійно

Керівництво Служби,  Головний спеціаліст-юрисконсульт

5.3

Оприлюднити на вебсайті Служби в розділі «Запобігання проявам корупції» звіти про результати діяльності Служби та роботи у сфері протидії корупції

постійно

Керівництво Служби

5.4

Забезпечити ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень

постійно

Головний спеціаліст-юрисконсульт

         

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт                                                                      Наталя МАРЧЕНКО

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2019 рік

Наступна

Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання та виявлення корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Миколаївській області за 2020 рік