Загальна інформація

Опубліковано 26.07.2018 о 17:36

ПОРЯДОК РОБОТИ З ВИКРИВАЧАМИ

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області

І.  Загальні положення

 Порядок роботи з викривачами Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Порядок) розроблений відповідно до розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції        (далі – Національне агентство) від 06.07.2017, Порядку роботи з викривачами Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками з метою забезпечити умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.

Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію».

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Служби) без зазначення авторства (анонімно).

Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Служби або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник Служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Посадові і службові особи Служби у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби зобов’язані у межах своїх повноважень вжити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов’язаним з корупцією, наведений у додатку 1.

Для визначення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, необхідно керуватися додатком 2, яким наведено перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну та, відповідно, адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також які посадові особи мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, згідно із підпунктом 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706, має здійснювати уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону базується на засадах:

 • знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження Служби щодо його розгляду;
 • доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;
 • довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів;
 • відповідальність: забезпечення керівництвом Служби роботи з повідомленнями;
 • ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;
 • прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;
 • аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

 • доброчесність: поведінка посадової особи Служби має відповідати вимогам закону та загальновизнаним етичним нормам;
 • захист прав викривачів: посадові особи Служби, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону;
 • конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи Служби повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;
 • зворотній зв’язок: необхідно підтримувати зв’язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надане анонімно;
 • неупередженість: повідомлення слід розглядати по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з органом;
 • об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об’єктивна оцінка;
 • рівність: слід забезпечити однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

ІІІ. Організація роботи з повідомленнями

 1. Керівні принципи

Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду, визначена робота уповноваженої особи Служби з описом того, що повинно відбуватись на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями.

У Порядку передбачено етапи: отримання, реєстрація, розгляд та облік повідомлень, інформування викривача про прийняте рішення.

Для забезпечення ефективності розгляду повідомлень необхідно максимально зменшити етапи руху повідомлень, щоб вони безпосередньо потрапляли до уповноваженої особи.

Процес роботи з повідомленнями проводиться відповідно до Інструкції з діловодства в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Інструкція з діловодства) з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами.

 

 1. Оприлюднення інформації

Відповідно до засад організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону, з метою забезпечення довіри викривачів Служба оприлюднює на офіційному веб-сайті інформацію:

 • хто може надати повідомлення;
 • коли і яким чином може бути надане повідомлення;
 • щодо чого може бути надане повідомлення;
 • правові підстави надання повідомлення;
 • результати, яких можна очікувати від розгляду повідомлення;
 • уповноважена особа, відповідальна за розгляд повідомлення;
 • інформація про терміни розгляду повідомлення;
 • перелік гарантованих прав на захист, включаючи конфіденційність та анонімність;
 • спосіб отримання інформації стосовно прийнятого рішення щодо розгляду повідомлення, процедура його оскарження;
 • статистика надання повідомлень та вирішення питань, пов’язаних з повідомленнями: кількість одержаних, розглянутих або відхилених повідомлень;
 • питання, які найчастіше є предметом повідомлень;
 • спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, до яких може звернутися громадянин;
 • контактна інформація Служби, уповноваженої особи.

Уся інформація повинна бути надана в доступній формі, з посиланням на законодавчі положення.

 

 1. Канали для надання повідомлень

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

Письмове повідомлення може надійти:

 • поштою;
 • від викривача особисто до канцелярії, у скриньку для кореспонденції Служби або на особистому прийомі;
 • через веб-сайт Служби;
 • засобами електронного зв’язку.

Усне повідомлення може надійти через спеціальні телефонні лінії.

Механізм надання повідомлень Служби:

 • безкоштовний;
 • легко доступний, орієнтованим на те, щоб зменшити бар’єри для викривачів, які побоюються, чи осіб з особливими потребами;
 • забезпечує широкий діапазон можливостей для контакту викривача з Службою;
 • забезпечує конфіденційність та можливість надання повідомлень анонімно.

Канали надання повідомлень Служби через веб-сайт, засоби електронного зв’язку, спеціальні телефонні лінії зв’язують з уповноваженою особою Служби.

В Службі надання повідомлень можливе через офіційний веб-сайт шляхом використання веб-інтерфейсу, який забезпечує послідовне надання вказівок викривачам.

Спеціальна телефонна лінія для повідомлень: виділений окремий номер телефону, мобільний телефон уповноваженої особи, виклики приймаються в робочий та неробочий час. Для ефективного прийому повідомлень застосовується опитувальний лист;

Особистий прийом проводиться уповноваженою особою щоденно, в робочий час, години прийому зазначено у відповідних інформаційних матеріалах/повідомленнях на офіційному веб-сайті Держлікслужби. Під час особистого прийому використовується опитувальний лист для прийому повідомлень через спеціальну телефонну лінію.

 

 1. Процедури роботи із повідомленнями

Початком офіційного процесу роботи з повідомленням є реєстрація повідомлення про порушення вимог Закону. Посадові особи сектору документообігу та матеріально-технічного забезпечення Служби, відповідальні за ведення реєстрації кореспонденції, повинні бути попереджені про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях. Реєстрацію повідомлень здійснювати таким чином, щоб забезпечити облік повідомлень, що може включати кількість повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

 Робота уповноваженої особи з повідомленнями здійснюється за процедурою, визначеною Інструкцією з діловодства в Службі з урахуванням Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, що вносяться викривачами. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення визначена Схема стандартної процедури розгляду повідомлень, яка складається з таких етапів:

 • з’ясувати, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати начальника служби, а за неанонімним повідомленням повідомити викривачу;
 • у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, необхідно:
 • з’ясувати, чи є наведені у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду Служби. Якщо це виходить за межі компетенції Служби, таке повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу;
 • з’ясувати, хто є суб’єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону. Якщо це керівництво Служби чи уповноважена особа, тоді зазначене повідомлення необхідно надіслати для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції. У разі, якщо це інший працівник Служби, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої необхідно інформувати начальника Служби. За неанонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник служби вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

У зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону викривач може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

 • наявність загрози життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб – необхідно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;
 • звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо викривача або члена його сім’ї – необхідно звернутися до Національного агентства.

 

 1. Повноваження посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

В Порядку щодо організації роботи із повідомленнями в частині визначення обов’язків уповноваженої особи враховано професійні стандарти державного службовця та правила етичної поведінки.

Найважливішими серед основних правил етичної поведінки державного службовця, які наведені в розділі VI «Правила етичної поведінки» Закону, є такі:

 • пріоритет державних інтересів,
 • політична нейтральність,
 • неупередженість,
 • компетентність і ефективність,
 • нерозголошення інформації,
 • утримання від виконання незаконних рішень чи доручень.

Вказані засади добросовісної поведінки мають бути обов’язковими для посадових осіб Служби на всіх етапах роботи з повідомленням від його отримання до прийняття рішення за результатами його перевірки.

Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов’язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених законом.

Уповноважена особа відіграє ключову роль у забезпеченні швидкого реагування на повідомлення викривачів. Уповноважена особа наділена повноваженнями для прийняття рішень з метою оперативного розгляду повідомлень для належного реагування на прояви порушення вимог Закону вже на ранніх етапах роботи з конкретним повідомленням, а також на отримання від співробітників Служби необхідної у зв’язку з розглядом повідомлення інформації з метою сприяння у перевірці повідомлень та прийнятті рішень.

Для досягнення зазначених цілей посадові особи, залучені до процесу роботи із повідомленнями, проходять відповідні навчання з усіх питань, які стосуються розгляду повідомлень. Посадові особи, залучені до процесу роботи із повідомленнями, можуть проводити наради, щоб забезпечити постійний аналіз та подальше вдосконалення розгляду повідомлень.а

 1. Відповідальність посадових осіб, залучених до роботи із повідомленнями

З метою належної організації процесу роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону Порядком передбачена відповідальність осіб, залучених до процесу отримання, обробки та прийняття рішень за повідомленнями.

При визначенні міри відповідальності використовуються відповідні положення Законів України «Про державну службу», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про запобігання корупції» та ін.

 

 1. Контроль за додержанням встановлених вимог, оскарження рішень, дій, бездіяльності

Контроль за додержанням визначених Службою вимог щодо організації роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону є важливим для визначення відповідності механізму розгляду повідомлень встановленим принципам, а також оцінки рівня його ефективності та дієвості. Це постійний процес, який дає можливість своєчасно виявляти недоліки та, відповідно, виправляти їх. Елементами вказаного контролю можуть бути:

 • впровадження моніторингу виконання в Службі вимог щодо організації роботи із повідомленнями;
 • впровадження звітності про кількість і види повідомлень, результатів їх розгляду;
 • періодичне розміщення на сайті Держлікслужби інформації про результати розгляду повідомлень.

VІ.Проведення аналітичної та роз’яснювально-профілактичної роботи щодо розширення практики повідомлень

З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері запобігання корупції, передбачених Законом, необхідно проводити постійний аналіз роботи із повідомленнями про порушення вимог Закону.

Уповноважена особа Служби систематично проводить аналіз матеріалів розгляду повідомлень, узагальнює їх результати, з’ясовує причини, що породжують повторні звернення викривачів, а начальник Служби здійснює контроль за забезпеченням аналізу.

Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на веб-сайті Держлікслужби.

Працівники Служби інформуються, що вони або члени їх сімей не можуть бути звільнені чи примушені до звільнення, притягнуті до дисциплінарної відповідальності чи піддані з боку керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням ними про порушення вимог Закону іншою особою.

Відповідна інформація розміщується на веб-сайті Держлікслужби. Крім того, на інформаційних стендах працівники інформуються про їх права та обов’язки у разі підозри або виявлення порушень вимог Закону.

Порядок щодо організації роботи із повідомленнями доводиться до усіх працівників.

Уповноважена особа проходить фахові навчання щодо реалізації політики у сфері запобігання корупції, їх прав та обов’язків, вирішення складних випадків порушення вимог Закону. До навчання з вказаного питання залучаються всі працівників Служби.

Працівники Служби повинні усвідомлювати, що за невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення передбачена адміністративна відповідальність відповідно до статті 1729 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі встановлення таких фактів уповноважена особа повідомляє про це Національне агентство.

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції                                                                   

 

Розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до підпункту 9 пункту 5 Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706, здійснює уповноважена (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа).

У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та/ або її територіальних органів, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете надати відповідне повідомлення:

на поштову адресу: Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, просп. Перемоги, 120А, м. Київ, 03115; через Електронне звернення, яке розташоване сайті: https://www.dls.gov.ua; на електронні адреси Butrin_OA@dls.gov.ua, Chmyruk_MP@dls.gov.uaза телефоном: (044) 422-55-02.

У м. Дніпро: Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області за адресою: площа Соборна, буд. 4; 6-й поверх, кімн.601-605, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49027; на електронну адресуdls.dp@dls.gov.uaза телефоном: +380(066)3454171

Крім того, повідомлення про корупцію можна вкинути у скриньку «Для подання заяв та скарг на корупційні дії» безпосередньо біля входу до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області, або передати на особистому прийомі.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Це Положення визначає основні завдання, функції та права Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Уповноважена особа).
  • У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»(далі – Закон).
  • Уповноважена особа визначається шляхом покладення на одного з працівників Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (далі – Служба) функцій уповноваженої особи, шляхом видання відповідного Наказу.
  • Визначення працівника Служби уповноваженою особою не повинно призводити до реального чи потенційного конфлікту інтересів у зв’язку з виконанням таким працівником повноважень уповноваженої особи.
  • У разі відсутності Уповноваженої особи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, перебуванням у відпустці та з інших причин, її обов’язки виконує інша особа (за її згодою), визначена Начальником Служби.
  • Начальник Служби забезпечує гарантії незалежності Уповноваженої особи від впливу чи втручання у її роботу.
  • Уповноважена особа забезпечується окремим службовим приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на неї завдань.
  • Втручання у діяльність Уповноваженої особи під час здійснення нею своїх повноважень, а також покладення на Уповноважену особу обов’язків, що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання покладених на неї завдань, забороняються.
  • Уповноважена особа у своїй діяльності керується Конституцієюта законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженим наказом НАЗК від 27.05.2021 № 277/21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.2021        за № 914/36536 іншими нормативно-правовими актами, у тому числі цим Положенням.
  • Уповноваженій особі забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку з виконанням службових обов’язків, крім випадків, установлених законом.  
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ
  • Основними завданнями Уповноваженої особи є:
 • розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією;
 • організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення відповідних пропозицій Начальнику Служби;
 • надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування Начальника Служби, Уповноваженої особи Держлікслужби та Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення Уповноваженої особи Держлікслужби, Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку;
 • здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
 • розгляд повідомлень про порушення вимог Закону;
 • здійснення повноважень у сфері захисту викривачів відповідно до Закону;
 • інформування Начальника Служби, Уповноваженої особи Держлікслужби, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
  • Уповноважена особа відповідно до покладених на нього неї завдань:
 • розробляє проєкти актів з питань запобігання та виявлення корупції у Службі;
 • надає працівникам Служби, його структурним підрозділам методичну та консультаційну допомогу з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції;
 • здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства у Службі;
 • взаємодіє з Уповноваженою особою Держлікслужби, уповноваженими особами інших Служб, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;
 • за результатами роботи за звітний рік надає до Уповноваженої особи Держлікслужби, Національного агентства інформацію щодо своєї діяльності до 10 лютого року, наступного за звітним;
 • у разі зміни структури, штатної чисельності, контактних даних, а також Уповноваженої особи повідомляє про це Уповноважену особу Держлікслужби, Національне агентство протягом десяти робочих днів;
 • організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності Служби, підготовки заходів щодо їх усунення, вносить Начальнику Служби пропозиції щодо таких заходів, залучається для виконання цих функцій;
 • забезпечує підготовку Плану антикорупційних заходів Служби за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення;
 • здійснює підготовку звітів за результатами виконання Плану антикорупційних заходів Служби, а також надає пропозиції щодо внесення змін до нього;
 • візує проєкти актів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів;
 • вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Начальника Служби, Уповноважену особу Держлікслужби та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання;
 • надає консультаційну допомогу в заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 • проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють у Службі (працювали або входять чи входили до складу утвореної у Службі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності), відповідно до частини першої статті 512Закону декларацій та повідомляє Уповноважену особу Держлікслужби, Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку;
 • співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
 • надає працівникам Служби або особам, які проходять у ньому службу чи навчання або виконують певну роботу, методичну допомогу та консультацію щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
 • організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону, отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації;
 • здійснює перевірку отриманих повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону;
 • інформує Начальника Служби, Уповноважену особу Держлікслужби, Національне агентство або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у випадках, передбачених законодавством, про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками Служби;
 • здійснює моніторинг Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою забезпечення дотримання Службою вимог частини першої статті 59та частини другої статті 651 Закону;
 • повідомляє у письмовій формі Начальнику Служби, Уповноваженій особі Держлікслужби про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками Служби з метою забезпечення дотримання вимог частин другоїчетвертоїта п’ятої статті 651 Закону;
 • у разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівником Служби корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом;
 • організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Законув інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства;
 • інформує Уповноважену особу Держлікслужби, Національне агентство у разі ненаправлення службою управління персоналом Служби засвідченої в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення та інформаційної картки до розпорядчого документа про накладення (скасування розпорядчого документа про накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення відомостей до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 • веде облік працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 • здійснює інші заходи щодо запобігання та виявлення корупції.
 1. СТРУКТУРА
  • Обов’язки Уповноваженої особи покладаються наказом Начальника Служби на працівника з числа працівників Служби. Уповноважена особа не має у своєму підпорядкування працівників.
  • На час тимчасової відсутності з поважних причин (відпустка, хвороба тощо) Уповноваженої особи виконання її обов’язків покладається наказом Служби на іншого працівника Служби, з набуттям відповідних прав і відповідальності за неналежне виконання покладених на нього завдань та обов’язків.
 1. ПРАВА УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ СЛУЖБИ

Уповноважена особа з метою виконання покладених на неї завдань має право:

 • мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Служба, з урахуванням обмежень, встановлених законом, робити чи отримувати їх копії;
 • витребувати від інших структурних підрозділів Служби документи або їх копії, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці);
 • здійснювати обробку інформації, у тому числі персональних даних, з дотриманням законодавства про захист персональних даних;
 • викликати та опитувати осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлених викривачем фактів, у тому числі Начальника Служби, його заступників;
 • звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб;
 • вносити Начальнику Служби (суб’єкту призначення) подання про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Служби, винних у порушенні Закону;
 • виконувати інші визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону, у тому числі повідомлень викривачів, захист їхніх прав і свобод;
 • отримувати від посадових та службових осіб Служби письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог, обмежень та заборон;
 • брати участь та проводити для працівників внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції;
 • проводити аналіз потенційних та наявних контрагентів Служби і надавати інформацію про них Начальнику Служби;
 • витребувати від структурних підрозділів Служби інформацію щодо виконання заходів, передбачених Планом антикорупційних заходів Служби за результатами оцінки корупційних ризиків та визначення заходів з їх усунення;
 • вести листування з Уповноваженою особою Держлікслужби, Уповноваженими особами інших Служб, Національним агентством, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції з питань, що належать до компетенції Уповноваженої особи;
 • надавати на розгляд Начальника Служби пропозиції щодо удосконалення роботи Уповноваженої особи.
 1. УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА СЛУЖБИ
  • Уповноважена особа підзвітна і підконтрольна Начальнику Служби.
  • Уповноважена особа забезпечує своєчасність і повноту виконання завдань та обов’язків Уповноваженої особи.
  • Уповноважена особа підписує та направляє повідомлення до Уповноваженої особи Держлікслужби, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо порушень вимог Закону працівниками Служби, у тому числі Начальником Служби.
  • Уповноважена особа є особою, відповідальною за реалізацію повноважень із захисту викривачів, а у разі її тимчасової відсутності – визначається інша особа, яка виконуватиме такі повноваження.
 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Кабінет Міністрів України, Міністерство охорони здоров’я України, Держлікслужба, Уповноважена особа Держлікслужби центральні органи виконавчої влади, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне агентство з питань державної служби, спеціально уповноважені органи з питань запобігання та виявлення корупції, Територіальні органи Держлікслужби, Державні підприємства, що належать до сфери управління Держлікслужби, Громадські спілки або об’єднання.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • За якість і своєчасність виконання покладених на Уповноважену особу завдань та функцій, передбачених цим Положенням, несе відповідальність Уповноважена особа.
 • Уповноважена особа несе відповідальність за:
 • неналежне виконання покладених на неї цим Положенням службових обов’язків;
 • недотримання норм чинного законодавства при виконанні своїх службових обов’язків;
 • недотримання вимог з охорони праці, вимог пожежної безпеки, правил внутрішнього службового розпорядку та цивільного захисту;
 • розголошення відомостей про діяльність Служби, що є державною або службовою таємницею.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку