Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області

Опубліковано 07.05.2020 о 17:36

Організаційна структура

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками

у Кіровоградській області 

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Всього

Державних службовців

Службовців

1

2

3

4

1.

Керівництво 

1.1.

Начальник служби

1

1

 

1.2.

Заступник начальника служби

1

1

 

 

Всього

2

2

 

2.

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2.1.

Заступник начальника служби – завідувач сектору

1

1

 

2.2.

Головний спеціаліст

2

2

 

 

Всього

3

3

 

3.

Головний спеціаліст з питань персоналу

1

1

 

 

Всього

1

1

 

4.

Сектор бухгалтерського обліку та економіки 

4.1.

Завідувач сектору – головний бухгалтер

1

1

 

4.2.

Головний спеціаліст

1

1

 
 

Всього

2

2

 

5.

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

5.1.

Завідувач лабораторії

1

 

1

5.2.

Провідний фахівець

1

 

1

5.3.

Водій

1

 

1

 

Всього

3

 

3

 

Разом по службі:

11

8

3

 

Функціональні обов’язки сектору державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 1. Здійснює держаний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо: якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі-підконтрольні речовини). Медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу; порядку відпуску лікарських засобів з аптечних закладів; виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 2. Здійснює державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики in vitro та активних медичних виробів, які імплантують (далі – медичні вироби) зокрема:
 • готує рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;
 • вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених законодавством вимог (складає протоколи та приймає рішення про накладення штрафів);
 • узагальнює результати здійснення державного ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень;
 • взаємодіє та обмінюється інформацією з органами державного ринкового нагляду, територіальними органами державної фіскальної служби, а також з центральними органами виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль продукції, правоохоронними органами, громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів) та об’єднаннями суб’єктів господарювання.
 1. Здійснює послідуючі перевірки для перевірки виконання заходів з усунення порушень та недоліків за приписами та розпорядженнями, які були надані за результатами планової перевірки.
 2. Здійснює перевірки за дорученням:
 • за розпорядженням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба);
 • з метою перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів та розпоряджень про усунення порушень вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів;
 • за дорученням або за вимогою, зверненнями чи на запит інших державних контролюючих та правоохоронних органів та органів місцевої влади;
 • у разі надходження заяв, скарг фізичних чи юридичних осіб про порушення вимог законодавства щодо забезпечення якості лікарських засобів.
 1. При необхідності у межах своїх повноважень працівники сектору проводять спільні перевірки з відповідними органами виконавчої влади.
 2. Здійснює постійний контроль за наявністю в обігу лікарських засобів згідно інформаційних листів, розпоряджень, приписів, рішень, які надходять від Держлікслужби, та за виконанням суб’єктами господарювання вимог приписів Служби.
 3. Здійснює в установленому порядку контроль за додержанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності під час виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами.
 4. Організовує та забезпечує в установленому законодавством порядку відбір зразків лікарських засобів і медичної продукції для державного контролю їх якості.
 5. Бере участь у здійсненні державного контролю якості лікарських засобів та виробів медичного призначення, які закуповуються за державні кошти.
 6. За матеріалами перевірок видає суб’єктам господарської діяльності та закладам охорони здоров’я обов’язкові до виконання приписи та розпорядження про усунення виявлених порушень чинного законодавства щодо якості лікарських засобів.
 7. Здійснює в межах своїх повноважень методичну, інформаційно – консультативну роботу.
 8. Надає пропозиції начальнику Служби щодо передачі матеріалів перевірок, що мають ознаки злочину, органам дізнання та попереднього слідства.
 9. За дорученням керівництва Служби розглядає листи, заяви і скарги громадян щодо фактів порушення законодавства з питань якості, безпеки, обігу, в тому числі реалізації лікарських засобів та медичної продукції.
 10. Організовує в межах своїх повноважень розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання адміністративних стягнень.
 11. Надає в установленому порядку звіти до Держлікслужби про діяльність Служби.
 12. Здійснюю профілактичну діяльність щодо попередження витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини.
 13. Здійснює державний контроль якості лікарських засобів при ввезенні на митну територію Кіровоградської області.
 14. Здійснює перевірку суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази,кваліфікації персоналу,умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.
 15. Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Кіровоградської області нормативно – правових документів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей / аналітичної нормативної документації (АНД)/методів контролю якості (МКЯ), технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі.
 16. Виконує інші функції в межах існуючих та нових завдань.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Бере участь у розробленні проектів нормативно – правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби.
 2. Вносить пропозиції начальнику Служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту.
 3. Здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Служби з питань управління персоналом.
 4. Організовує роботу разом з іншими структурними підрозділами Служби щодо розробки положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій державних службовців, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам.
 5. Вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Службі та вносить відповідні пропозиції начальнику Служби.
 6. Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.
 7. Розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В».
 8. Надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу.
 9. За дорученням начальника Служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в державному органі.
 10. Організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Служби.
 11. Здійснює планування професійного навчання державних службовців Служби.
 12. Узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Служби.
 13. Разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
 14. Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань.
 15. Аналізує кількісний та якісний склад державних службовців.
 16. Надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Служби.
 17. Обчислює стаж роботи та державної служби.
 18. Здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю.
 19. Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік.
 20. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям.
 21. Ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення.
 22. Оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення.
 23. Забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу Служби.
 24. Здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років.
 25. Формує графік відпусток персоналу Служби, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік.
 26. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Служби.
 27. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
 28. Готує у межах компетенції розпорядчі документи про відрядження персоналу Служби.
 29. Готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Служби.
 30. Забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення, належно оформленої трудової книжки.
 31. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік до служби управління персоналу.
 32. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Службі.
 33. Забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати.
 34. Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в Службі.
 35. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;
 36. Здійснює організаційне забезпечення роботи  атестаційної комісії  з атестації  провізорів та фармацевтів.
 37. Приймає заяви на згоду працівників на обробку персональних даних з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами.
 38. Забезпечує своєчасне отримання зобов’язань про нерозголошення персональних даних.
 39. Ведення табелю обліку відпрацьованого часу працівниками Служби.
 40. Забезпечує роботу «Веб-сайту» Служби, наповнення та контроль за наповненням WEB-сторінки.
 41. Організовує та готує матеріали на проведення наради стосовно основної діяльності Служби.
 42. Робота у мережі Інтернет: прийом та реєстрація електронної пошти вхідної кореспонденції, реєстрація та відправка вихідної кореспонденції.
 43. Організація роботи з дотриманням єдиних вимог щодо підготовки документів та організації роботи з ними в умовах електронного документообігу.
 44. Забезпечує відбір, комплектування, використання, зберігання документів, які надійшли до архіву служби.
 45. Бере участь у розроблені номенклатури справ перевіряє правильність формування та оформлення справ під час їх передавання до архіву Служби.
 46. Готує зведені описи справ постійного, тривалого зберігання та з кадрових питань, акти для передавання на державне зберігання, на вилучення та знищення документів, строки зберігання яких закінчились, а також бере участь у роботі з експертизи цінності архівних документів Служби.
 47. Проводить підготовку та надання акредитованому центру сертифікації ключів інформації, необхідної для формування посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів.
 48. Здійснює ведення обліку засобів електронного цифрового підпису, що використовують в установі, обліку носіїв особистих ключів підписувачів, зберігання документів, на підставі яких було сформовано посилені сертифікати відкритих ключів підписувачів.
 49. Надає допомогу підписувачам під час генерації їх особистих та відкритих ключів.
 50. Забезпечує подання до акредитованого центру сертифікації ключів звернень про скасування, блокування або поновлення посилених сертифікатів відкритих ключів підписувачів.
 51. Зобов’язаний знати та виконувати вимоги системи управління якістю Служби.
 52. Зобов’язаний знати та виконувати вимоги з охорони праці техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.
 53. Дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.
 54. Виконує інші доручення керівництва.

 

Головний спеціаліст – юрисконсульт відповідно до покладених на нього завдань:

 1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері, що належить до компетенції Служби, правильного застосування законодавства в Службі, у представленні її інтересів в судах.
 2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Служби.
 3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальника Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 4. Інформує начальника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 5. Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Служби, та готує пропозиції до них.
 6. Бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів.
 7. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.
 8. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 9. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.
 10. Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.
 11. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Служби.

    12. Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Служби в судах та інших органах.

 1. Зобов’язаний знати та виконувати вимоги системи управління якістю Служби.
 2. Зобов’язаний знати та виконувати вимоги з охорони праці техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту.
 3. Дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку.
 4. Виконує інші доручення керівництва.

 

Функціональні обов’язки сектору бухгалтерського обліку та економіки

 1. Здійснює:
 • ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
 • складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;
 1. Здійснює поточний контроль за:
 • дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;
 • правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;
 • веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
 • своєчасне подання звітності;
 • своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів;
 • аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.
 1. Забезпечує:
 • дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій та інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;
 • дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;
 • достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;
 • повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;
 • зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;
 • користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;
 • відповідні структурні підрозділи бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.
 1. Бере участь у розробці та обговоренні проектів нормативно – правових актів з питань, що

відносяться до компетенції Сектору.

 1. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
 2. розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників та працівників бухгалтерських служб бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;
 3. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
 4. Виконує інші функції  та  доручення   начальника    Служби,   з  питань   забезпечення діяльності  Сектору та покладених на нього завдань.

 

Функціональні обов’язки лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

 1. Забезпечує проведення лабораторного контролю, зареєстрованих в Україні лікарських засобів, що випускаються серійно, ввозяться з-за кордону, а також лікарських засобів, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та за замовленням лікувально-профілактичних закладів із дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин та медичної продукції.
 2. Проводить контроль лікарсько-рослинної сировини на відповідність якості.
 3. Проводить за відібраними зразками державний контроль якості лікарських засобів та медичної продукції, які надходять на митну територію області.
 4. Проводить за дорученням Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Кіровоградській області аналіз якості лікарських засобів в т.ч. і за розглядом скарг та заяв.
 5. Бере участь у підвищенні кваліфікації кадрів, які працюють в галузі аналізу та технології ліків.
 6. Бере участь в розробці законодавчих актів та інструктивно-методичних матеріалів з питань контролю якості лікарських засобів.
 7. Бере участь у наданні консультативної, методичної та інформаційної допомоги суб’єктам господарської  діяльності  в межах своєї компетенції.
 8. Надає в установленому порядку відомості про встановлення невідповідності лікарських засобів вимогам статей Державної фармакопеї та аналітично-нормативній документації.
 9. Узагальнює результати діяльності Лабораторії і надає Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками звіти, згідно затверджених форм.
 10. Видає висновки щодо якості лікарських засобів вимогам нормативної документації. На підставі висновків лабораторії щодо якості відібраних зразків приймається рішення про дозвіл, призупинення або заборону реалізації лікарських засобів.
 11. Виконує інші функції в межах своєї компетенції, з метою виконання завдань, покладених на Лабораторію.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку