Інструкція із впровадження механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області

Опубліковано 07.05.2021 о 08:36

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної служби з лікарських засобів

та контролю за наркотиками у Луганській області

«07» травня 2021 року №101

 

ІНСТРУКЦІЯ

із впровадження механізму заохочення та формування культури
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання

корупції» в Державній службі з лікарських засобів
та контролю за наркотиками у Луганській області

 1. Загальні положення
  • Ця Інструкція визначає порядок застосування механізму заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» в Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками.
  • У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

анонімне повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), здійснене працівником Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області (далі – Служба) без зазначення авторства відповідно до частини п’ятої статті 53 Закону;

повідомлення про корупцію — повідомлення про порушення вимог Закону, яке містить інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону особами, визначеними у статті 3 Закону;

викривач — фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, вчинених іншою особою – працівником Служби, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі.

 • Служба в межах повноважень заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону усно та письмово, зокрема через спеціальну телефонну лінію, офіційний веб-сайт Служби, засоби електронного зв’язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок.

 

 1. Права та гарантії захисту

 

 • Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

 

 • Викривач має право:
 • бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом;
 • подавати докази на підтвердження своєї заяви;
 • отримувати від Служби підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення про корупцію, яке він подав;
 • давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;
 • на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;
 • на конфіденційність;
 • повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону без зазначення відомостей про себе (анонімно);
 • у разі загрози життю і здоров’ю — на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла відповідно до Закону або на відмову від таких заходів;
 • на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;
 • на винагороду у визначених законодавством випадках;
 • на отримання психологічної допомоги;
 • на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законодавством випадках;
 • отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.
  • Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.
  • Викривач може звернутися за роз’ясненням своїх прав до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Служби (далі – уповноважена особа).

 

 1. Захист трудових прав викривачів
  • Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено у прийнятті на роботу, їх не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку начальника Служби або безпосереднього керівника іншим негативним заходам впливу (переведення, оцінювання, зміна умов праці, відмова у призначенні на вишу посаду, зменшення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

До негативних заходів впливу також належать формально правомірні рішення і дії начальника Служби або безпосереднього керівника, які носять вибірковий характер, зокрема, не застосовувались до інших працівників Служби у подібних ситуаціях раніше.

 • У разі відсторонення працівника, який є викривачем, від виконання трудових обов’язків не з його вини оплата праці на період його відсторонення здійснюється в розмірі середньої заробітної плати за останній рік.
 • Викривачу, його близьким особам не може бути відмовлено в укладенні чи продовженні трудового договору (контракту), наданні відповідних послуг у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. Забороняється створювати перешкоди викривачу, його близьким особам у подальшому здійсненні ними їхньої трудової, професійної, господарської, громадської, наукової або іншої діяльності, проходженні ними служби чи навчання, а також вживати до них будь-яких дискримінаційних заходів у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 • Викривачу, його близьким особам, права яких порушено всупереч положенням пунктів 3.1-3.3 цього розділу, гарантується поновлення їхніх порушених прав.
 • Викривач, його близькі особи, звільнені з роботи у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується середній заробіток за час вимушеного прогулу, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі (посаді) розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 • Викривач, його близькі особи, переведені на іншу постійну нижчеоплачувану роботу (посаду) у зв’язку з повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, підлягають негайному поновленню на попередній роботі (посаді), а також їм виплачується різниця в заробітку за час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не більш як за один рік. Якщо заява про поновлення викривача, його близької особи на роботі розглядається більше одного року не з їхньої вини, їм виплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.
 • За наявності підстав для поновлення на роботі викривача, звільненого у зв’язку із здійсненим ним, його близькою особою повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, та за його відмови від такого поновлення йому виплачується грошова компенсація у розмірі шестимісячного середнього заробітку, а в разі неможливості поновлення – у розмірі двомісячного середнього заробітку.

 

 1. Право викривача на конфіденційність, анонімність та отримання інформації

 

 • Посадовим особам Служби заборонено розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені факти, крім випадків, установлених законодавством.
 • Якщо законодавством дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.
 • За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством.
 • Викривач має право отримувати інформацію про стан і результати розгляду, перевірки та/або розслідування у зв’язку зі здійсненим ним повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.
 • Інформація про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування надається викривачу за його заявою посадовою особою Служби, відповідальною за розгляд, проведення перевірки та/або розслідування у зв’язку зі здійсненим викривачем повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, не пізніше п’яти днів після отримання заяви, а також за кінцевими результатами розгляду, перевірки/або розслідування.

 

 1. Право викривача на винагороду, інше заохочення

 

 • Право на винагороду має викривач, який повідомив про вчинений працівником Служби корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки від якого у п’ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого чинним законодавством, на час вчинення злочину.
 • Розмір винагороди становить 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або розміру завданих державі збитків від злочину після ухвалення обвинувального вироку суду. Розмір винагороди не може перевищувати трьох тисяч мінімальних заробітних плат, установлених на час вчинення злочину.
 • У випадках повідомлення декількома викривачами різної інформації про один і той самий корупційний злочин, у тому числі інформації, що доповнює відповідні факти, розмір винагороди розподіляється у рівних частинах між такими викривачами.
 • Винагорода виплачується викривачу в розмірах та порядку, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».
 1. Повноваження уповноваженої особи щодо формування культура повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

 

 • Уповноважена особа:
 • співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом;
 • надає працівникам Служби методичну допомогу та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань;
 • надає викривачу роз’яснення щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації за його повідомленням, у випадках, коли отримана інформація не належить до компетенції Служби, в порядку, передбаченому статтею 5З2 Закону України «Про запобігання корупції».

  

 

 

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку