Положення про Громадську раду

Опубліковано 23.12.2020 о 12:58

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ Державної служби України
з лікарських засобів та контролю
за наркотиками

від 23 грудня 2020 року № 1140

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Державній службі України з лікарських засобів
та контролю за наркотиками

1. Громадська рада при Державній службі України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення, та обігу наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів, протидії їх незаконному обігу (далі – Державна політика).

2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням про Громадську раду.

Положення про Громадську раду та зміни до нього розробляються Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба)  разом з Громадською радою і затверджується Держлікслужбою.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному вебсайті Держлікслужби протягом трьох робочих днів з дати його затвердження.

3. Основними завданнями Громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

сприяння врахуванню Держлікслужбою громадської думки під час формування та реалізації Державної політики;

сприяння залученню представників заінтересованих сторін до проведення консультацій з громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації Державної політики;

проведення відповідно до законодавства громадського моніторингу за діяльністю Держлікслужби;

здійснення підготовки експертних пропозицій, висновків, аналітичних матеріалів з питань формування та реалізації Державної політики.

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Держлікслужбі пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю;

2) готує та подає Держлікслужбі пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі щодо залучення представників заінтересованих сторін;

3) готує та подає Держлікслужбі обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань Державної політики, підготовки проєктів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Держлікслужби;

4) проводить громадський моніторинг за врахуванням Держлікслужбою пропозицій та зауважень громадськості, забезпеченням нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотриманням нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання, подає в обов’язковому порядку відповідні відомості Держлікслужбі для оприлюднення на її офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом;

6) збирає, узагальнює та подає Держлікслужбі пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

7) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

Пропозиції Громадської ради розглядаються Держлікслужбою в установленому порядку. Розгляд пропозицій щодо проєктів нормативно-правових актів відображається у звіті за результатами проведення консультацій з громадськістю.

5. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до своєї роботи працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші публічні заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від Держлікслужби проєкти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;

6) проводити відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Держлікслужби та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів, проєктів нормативно-правових актів, розроблених Держлікслужбою;

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Держлікслужба.

6. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які не менше шести місяців до дати оприлюднення Держлікслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради провадять свою діяльність, реалізують свої проєкти у сфері, пов’язаній з діяльністю Держлікслужби, що підтверджується інформацією про результати діяльності інституту громадянського суспільства, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності.

Під провадженням інститутом громадянського суспільства діяльності у сфері, що пов’язана з діяльністю Держлікслужби, розуміється проведення інститутом громадянського суспільства заходів, досліджень, надання послуг, реалізація проєктів тощо з питань, пов’язаних з Державною політикою.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є фахівцями у відповідних сферах, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення Держлікслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства (два і більше інститути громадянського суспільства мають одного і того ж керівника чи спільних членів керівних органів тощо) не можуть делегувати своїх представників до складу однієї Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

7. Склад Громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу Громадської ради приймається Держлікслужбою.

Кількісний склад Громадської ради визначається утвореною Держлікслужбою відповідно до пункту 8 цього Положення ініціативною групою та не може становити більше ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу Громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу Громадської ради.

Строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження Держлікслужбою її складу.

Членство в Громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу Громадської ради Держлікслужба не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування утворює ініціативну групу (далі – ініціативна група).

Якщо при Держлікслужбі вже утворена Громадська рада і її повноваження не були припинені достроково, то ініціативна група утворюється Держлікслужбою не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

Персональний склад ініціативної групи визначається Держлікслужбою з урахуванням пропозицій представників інститутів громадянського суспільства.

Кількісний склад ініціативної групи не може становити більше ніж вісім осіб і формується на паритетних засадах з представників Держлікслужби та представників інститутів громадянського суспільства.

Інформацію про персональний склад ініціативної групи Держлікслужба оприлюднює на своєму офіційному вебсайті протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

Ініціативна група розпочинає свою роботу не пізніше ніж через три робочих дні з дня затвердження Держлікслужбою її персонального складу.

Формою роботи ініціативної групи є засідання. Засідання ініціативної групи є правоможним за умови присутності на ньому більше ніж половини членів ініціативної групи.

Голова та секретар ініціативної групи обираються на першому засіданні з числа її членів відкритим голосуванням.

Засідання ініціативної групи веде голова, а у разі його відсутності – секретар ініціативної групи.

Рішення ініціативної групи приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від числа присутніх на засіданні членів ініціативної групи. У разі рівного розподілу голосів під час голосування вирішальним для прийняття рішення є голос голови ініціативної групи.

Засідання ініціативної групи проводяться відкрито.

Повноваження ініціативної групи припиняються з дня затвердження Держлікслужбою складу Громадської ради.

9. Держлікслужба не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному вебсайті та будь-яким іншим способом повідомлення про спосіб формування складу Громадської ради та її кількісний склад.

У повідомленні зазначаються:

орієнтовна дата, час, місце, порядок проведення установчих зборів або орієнтовні строки проведення рейтингового електронного голосування;

вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу Громадської ради;

перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні;

строк подання документів;

відомості про склад ініціативної групи;

прізвище, ім’я, електронна адреса, номер телефону відповідальної особи.

10. Для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні до ініціативної групи подається заява, складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проєкти, виконані програми, друковані видання, подання Держлікслужбі письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації Державної політики та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення Держлікслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради;

відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу Громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків протягом п’яти календарних днів.

Інформація про інститут громадянського суспільства перевіряється ініціативною групою:

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

в інших відкритих джерелах.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу Громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні, із зазначенням підстави для відмови.

Рішення ініціативної групи може бути оскаржене до Держлікслужби, а також у судовому порядку.

Заяви та документи, що до них додаються, зберігаються в Держлікслужбі протягом двох років з дати затвердження складу Громадської ради.

11. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів або рейтингового електронного голосування Держлікслужба на своєму офіційному вебсайті оприлюднює:

список кандидатів до складу Громадської ради;

біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу Громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення Держлікслужбою повідомлення про формування складу Громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу Громадської ради, а також посилання на офіційні вебсайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності);

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів, строки проведення рейтингового електронного голосування.

12. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні є:

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 цього Положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) встановленим цим Положенням вимогам у визначений ініціативною групою строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 цього Положення;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 6 цього Положення;

13. Формування Громадської ради на установчих зборах здійснюється шляхом рейтингового голосування за внесених інститутами громадянського суспільства кандидатів до складу Громадської ради, які особисто присутні на установчих зборах.

Учасниками установчих зборів є кандидати до складу Громадської ради, які допускаються до зборів після пред’явлення ними документа, що посвідчує особу.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, відкритим голосуванням з числа кандидатів до складу Громадської ради обираються члени лічильної комісії, голова зборів, секретар, заслуховується інформація уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів, а також обирається склад Громадської ради.

Рейтингове голосування здійснюється шляхом письмового заповнення учасником установчих зборів бюлетенів для голосування, виготовлення яких забезпечується Держлікслужбою.

У бюлетені зазначаються в алфавітному порядку прізвища, імена, по батькові всіх кандидатів до складу Громадської ради, допущених до участі в установчих зборах, а також найменування інституту громадянського суспільства, який вони представляють. Бюлетень заповнюється шляхом обов’язкового проставлення учасником установчих зборів позначок біля прізвищ, імен, по батькові обраних кандидатів до складу Громадської ради у кількості, що відповідає визначеному кількісному складу Громадської ради. Бюлетень, заповнений з порушенням зазначених вимог, вважається недійсним.

Участь у голосуванні за довіреністю не допускається.

Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією відкрито у присутності учасників установчих зборів.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з дати їх проведення, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Держлікслужбі.

Держлікслужба оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати його надходження.

14. Рейтингове електронне голосування відбувається у визначений Держлікслужбою строк з використанням інформаційно-комунікативних технологій, у тому числі через офіційний вебсайт Держлікслужби, у порядку, визначеному Держлікслужбою.

Під час проведення рейтингового електронного голосування повинні бути забезпечені:

відкритий код системи голосування;

безоплатність доступу та використання обраної органом виконавчої влади інформаційно-комунікативної технології для голосування;

електронна реєстрація осіб для участі в голосуванні;

неможливість автоматичного введення інформації, в тому числі щодо голосування, без участі особи;

фіксація дати і часу голосування, можливість ознайомлення з ходом голосування та зарахуванням голосів (без розголошення персональних даних осіб, які проголосували);

відкритий протокол у форматі, що дає змогу автоматизовано його обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання (електронний документ, який може бути завантажений, або інтерфейс прикладного програмування) для надання можливості перевірки та альтернативного підрахунку голосів.

Рейтингове електронне голосування щодо формування складу Громадської ради здійснюється громадянами незалежно від місця проживання.

Кожен громадянин, який бере участь в рейтинговому електронному голосуванні, може проголосувати лише один раз та за ту кількість кандидатів до складу Громадської ради, що визначена ініціативною групою як кількісний склад Громадської ради.

Рейтингове електронне голосування за кандидатів до складу Громадської ради здійснюється протягом строку, визначеного Держлікслужбою, але не менше трьох діб без перерви.

Підрахунок голосів під час рейтингового електронного голосування та формування рейтингу представників інститутів громадянського суспільства здійснюється в автоматичному режимі.

Обраними до складу Громадської ради за результатами рейтингового електронного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

Інформація про кількість голосів, поданих за кожного кандидата під час рейтингового електронного голосування, оприлюднюється Держлікслужбою на своєму офіційному вебсайті.

15. Якщо за підсумками рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування кількість кандидатів до складу Громадської ради перевищує визначений ініціативною групою кількісний склад Громадської ради, серед кандидатів, які набрали однакову найменшу кількість голосів, у той самий спосіб проводиться повторне рейтингове голосування.

16. Держлікслужба на підставі протоколу установчих зборів або результатів рейтингового електронного голосування затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 30 календарних днів з дати проведення установчих зборів, рейтингового електронного голосування (за умови відсутності спорів щодо формування складу Громадської ради). Держлікслужба оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати затвердження.

17. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я.

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради.

Членство в Громадській раді припиняється без прийняття рішення Громадської ради у разі:

подання членом Громадської ради відповідної заяви – з дня надходження відповідної заяви;

надходження від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, повідомлення про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді – з дня надходження відповідного повідомлення;

обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування – з дня набуття ним повноважень на виборній посаді або з дня призначення на відповідну посаду;

державної реєстрації рішення про припинення інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради, – з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідного запису;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради, а також у разі визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним – з дня набрання законної сили рішенням суду;

смерті члена Громадської ради – з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

За підстав, визначених абзацами восьмим – одинадцятим цього пункту, членство в Громадській раді припиняється у разі отримання Держлікслужбою відповідної інформації.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

У разі коли наступними за рейтингом є двоє або більше кандидатів з однаковою кількістю балів, введення до складу Громадської ради здійснюється шляхом голосування членів Громадської ради за кожного із кандидатів. У такому разі до складу Громадської ради вважається обраним той кандидат, який набрав більшу кількість голосів порівняно з іншим кандидатом.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються у строк, що не перевищує семи робочих днів з дня отримання протоколу засідання Громадської ради, рішенням Держлікслужби на підставі протоколу засідання Громадської ради, а також у разі настання обставин, визначених абзацами шостим – одинадцятим цього пункту. Держлікслужба оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному вебсайті протягом трьох робочих днів з дати їх затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, Держлікслужба вживає заходів для приведення кількісного складу Громадської ради у відповідність із кількісним складом, визначеним ініціативною групою, в порядку, встановленому цим Положенням.

18. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:

коли засідання Громадської ради не проводилися протягом шести місяців;

відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради;

відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи, передбаченого пунктом 24 цього Положення;

прийняття відповідного рішення на її засіданні;

реорганізації або ліквідації Держлікслужби.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється наказом Держлікслужби.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим – п’ятим цього пункту, Держлікслужба утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів або рейтингового електронного голосування з метою формування нового складу Громадської ради.

19. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на
її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування на засіданні Громадської ради.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Громадською радою, а також у випадках, передбачених цим положенням.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради його обов’язки до обрання нового голови виконує заступник голови Громадської ради.

20. Голова Громадської ради:

організовує діяльність Громадської ради;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

підписує документи від імені Громадської ради;

представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії Держлікслужби з правом дорадчого голосу.

21. За заявою Громадської ради голова Держлікслужби може покласти функції секретаря Громадської ради на представника Держлікслужби.

22. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання Громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови Громадської ради, голови Держлікслужби або однієї третини загального складу її членів.

Повідомлення про скликання засідань Громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному вебсайті Держлікслужби.

Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні (у тому числі дистанційно) не менш як половина її членів від загального складу.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Держлікслужби, його заступник або інший уповноважений представник Держлікслужби.

За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

У виняткових випадках за рішенням Громадської ради до участі в засіданні може бути допущено представника члена Громадської ради на підставі відповідної довіреності з можливістю голосування по питанням порядку денного засідання. При цьому член Громадської ради повинен не пізніше ніж за один робочий день до її засідання повідомити голову Громадської ради про участь такого представника у засіданні Громадської ради.

Член Громадської ради може делегувати право голосу іншому члену Громадської ради, про що повинен повідомити голову або секретаря Громадської ради.

 

Громадська рада може схвалювати пропозиції та рекомендації з окремих питань шляхом опитування її членів у письмовому або електронному вигляді.

Ініціювати такі форми ухвалення рішень може голова та секретар Громадської ради.

Процедура ухвалення рішень шляхом електронних консультацій передбачає:

  • розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради проєкту рішення з використанням електронної пошти;
  • встановлення терміну для дистанційного надсилання членами Громадської ради власних зауважень та пропозицій до проєкту рішення;
  • узагальнення пропозицій та зауважень;
  • підготовку та розсилку секретарем Громадської ради кожному члену Громадської ради остаточного варіанта рішення;
  • голосування членів Громадської ради щодо остаточного варіанта проєкту рішення шляхом висловлення своєї позиції через електронну пошту.

При застосуванні такої форми ухвалення рішення має бути опитаний кожний член Громадської ради та/або застосовується принцип “мовчазної згоди”. Рішення вважається прийнятим за умови голосування за нього не менше як половини складу Громадської ради.

Інформація про дистанційну участь у засіданні Громадської ради фіксується
у протоколі засідання Громадської ради.

Інститути громадянського суспільства, які не увійшли до складу Громадської ради, можуть надавати пропозиції щодо розгляду питань Державної політики на засіданнях Громадської ради, та, у разі їх включення до порядку денного, делегувати представника до участі в засіданні.

23. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, що беруть участь у засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Держлікслужбою.

Рішення Держлікслужби, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті Держлікслужби та/або будь-яким іншим способом. Інформація про прийняте рішення повинна містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

24. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом трьох місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Держлікслужби в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи Громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному вебсайті Держлікслужби протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження від Громадської ради.

25. Положення про Громадську раду, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються Держлікслужбою на офіційному вебсайті в рубриці “Громадська рада”.

Відповідальність за достовірність відомостей несуть Держлікслужба та Громадська рада.

26. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням для роботи ради та проведення її засідань, а також у разі можливості засобами зв’язку здійснюється Держлікслужбою.

Відповідальність за збереження наданих Держлікслужбою в тимчасове користування секретаріату Громадської ради приміщень, майна тощо несе голова Громадської ради.

27. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Завантажити положення про громадську раду

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку