Інформація про Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 27.12.2018 о 10:30

Адреса служби: 40000, Сумська обл.,  м. Суми, вул. Петропавлівська, 86

Адреса лабораторії з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції: 40002, Сумська обл., м. Суми,  вул. Українських Перемог, буд. 2

E–mail: dls.sumy@dls.gov.ua

тел.: +380 (542) 65-20-23 (телефон/факс, приймальня начальника служби)

 

СТРУКТУРА
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

 

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Відповідно до основних завдань сектор:

– здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо: якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять підконтрольні речовини, лікарських засобів на всіх етапах обігу; порядку відпуску лікарських засобів з аптечних закладів;  виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;

– здійснює державний ринковий нагляд у сферах медичних виробів, зокрема: приймає рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень; вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених законодавством вимог (складає протоколи та приймає рішення про накладення штрафів); узагальнює результати здійснення державного ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень; взаємодіє та обмінюється інформацією з органами державного ринкового нагляду, територіальними органами державної фіскальної служби, а також з центральними органами виконавчої влади, які здійснюють нагляд і контроль продукції, правоохоронними органами, громадськими організаціями споживачів (об’єднаннями споживачів) та об’єднаннями суб’єктів господарювання;

– узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Сумської області нормативно – правових документів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причини порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей / аналітичної нормативної документації (АНД)/ методів контролю якості (МКЯ), технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення і доповідає про результати узагальнення Держлікслужбі;

– передає в установленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам;

– здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів;

– виявляє умови та причини, що призводять до порушень у сфері законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, а також їх витоку із законного обігу;

– розглядає справи про адміністративні правопорушення у передбачених законом випадку;

– здійснює передліцензійну перевірку суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально – технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку;

– здійснює державний контроль якості лікарських засобів при ввезенні на митну територію Сумської області;

– погоджує перелік внутрішньоаптечної заготовки, що виробляє (виготовляє) аптека відповідно до порядку, визначеним чинним законодавством;

– готує інформаційно – аналітичні документи до Держлікслужби  щодо: основних результатів діяльності Служби; стану і проблемних питань обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, та протидії їх витоку із законного обігу; узагальнених даних про джерела та способи витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, тенденцій розвитку ситуації у сфері протидії такому витоку;

– здійснює в межах компетенції аналітичну обробку інформації у сфері обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини, та протидії їх витоку із законного обігу;

– здійснює профілактичну діяльність щодо попередження витоку із законного обігу лікарських засобів, що містять підконтрольні речовини;

– організовує ведення бази даних здійснених перевірок;

– здійснює в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного контролю якості.

 

Головний спеціаліст з питань персоналу:

– бере участь у забезпеченні реалізації державної політики з питань

персоналу у сфері державного контролю якості і безпеки лікарських засобів та

медичної продукції;

– здійснює контроль за дотриманням Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань персоналу та державної служби, сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю;

– приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору;

– готує матеріали до засідань конкурсної комісії Служби та є її адміністратором, забезпечує публікацію оголошень в засобах масової інформації, прийняття від претендентів на посади державних службовців відповідних документів, ведення протоколів засідань конкурсної комісії Служби;

– організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Служби;

– готує матеріали про призначення на посади та звільнення з посад працівників Служби;

– обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складає графіки щорічних відпусток працівників Служби, оформляє матеріали про їх надання;

– оформляє документи про прийняття Присяги та присвоєння чергових рангів державним службовцям, вносить про це записи до трудових книжок;

– забезпечує дотримання вимог Порядку ведення особових справ державних службовців, здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників;

– готує матеріали щодо проведення оцінювання виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов’язків;

– разом із державними службовцями Служби складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання службової діяльності;

– бере участь в роботі атестаційної комісії з атестації провізорів та фармацевтів, є секретарем атестаційної комісії. Забезпечує прийняття, оформлення документів атестації, ведення протоколів засідань атестаційної комісії Служби;

– організовує своєчасне подання державними службовцями декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан;

– оформляє і видає службові посвідчення працівникам Служби;

– готує документи про відрядження персоналу Служби;

– організовує впровадження в Службі єдиної державної комп’ютерної системи «Кадри», комп’ютерної системи обліку і обробки карток державних службовців «Картка»;

– ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Служби, посадовими інструкціями та іншими документами з проставлянням ними підписів та дати ознайомлення;

– забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати;

– проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу;

– забезпечує дотримання працівниками Служби законодавства України про працю, з питань державної служби.

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт

– бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері, що належить до компетенції Служби;

– розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належить до компетенції Служби;

– перевіряє відповідність законодавству України наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників зацікавлених структурних підрозділів;

– проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів та інших документів, підготовлених структурними підрозділами Служби;

– організовує роботу пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Служби, а також погоджує (візує) проекти договорів;

– організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

– представляє в установленому порядку інтереси Служби з правових питань у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами в судах, правоохоронних  та інших органах;

– сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушень їх вимог подає начальнику Служби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

– здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Служби;

– бере участь у розгляді справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, забезпечує передачу матеріалів перевірок, що містять ознаки злочину, правоохоронним органам;

– здійснює облік, зберігання, видачу протоколів та постанов про адміністративні правопорушення, здійснює контроль за веденням адміністративних справ;

– здійснює опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль щодо задоволення запитів на інформацію, надання консультації під час оформлення запитів, а також забезпечує оприлюднення інформації, передбаченої Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

– здійснює ведення обліку засобів електронного цифрового підпису, що використовують в установі, обліку носіїв особистих ключів підписувачів, зберігання документів, на підставі яких було сформовано посилені сертифікати відкритих ключів підписувачів;

– здійснює ведення обліку, зберігання та використання документів з грифом «Для службового користування».

 

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

Основними завданнями сектору є:

– ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;  

– проведення облікової політики направленої на дотримання сукупності принципів, методів і процедур, що використовуються при складанні та подання і фінансової звітності;

– ведення обліку фінансування, касових та фактичних видатків;

– організація та участь у проведенні інвентаризації майна Служби, активів і зобов’язань, своєчасне і правильне оформлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку;

– складання та оформлення штатного розпису;

– узагальнення потреби видатків структурних підрозділів Служби для

забезпечення їх діяльності;

– опрацювання нормативних документів з питань бюджетного процесу, постановки бухгалтерського обліку і звітності.

– аналіз фінансово-господарських операцій Служби, проведення аналітичної роботи, направленої на жорстку економію матеріальних, трудових та фінансових ресурсів;

– нарахування заробітної плати працівникам Служби;

– нарахування допомоги у зв‘язку з тимчасовою непрацездатністю, матеріальної допомоги;

– утримання та вчасне перерахування із заробітної плати податку на доходи фізичних осіб;

– видача довідок по заробітній платі;

– нарахування на фонд заробітної плати та перерахування страхових внесків до Пенсійного фонду та вчасний розрахунок з бюджетом;

– підготовка пропозицій щодо преміювання працівників за підсумками роботи за місяць;

– ведення, облік та зберігання банківських, казначейських документів, актів, звітів та передача їх в архів;

– підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності Служби та суб’єктів господарської діяльності;

–  здійснення відповідно до доручень керівництва Служби інших функцій.

 

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Основними завданнями лабораторії є:

– здійснення лабораторного аналізу якості лікарських засобів та медичної продукції, які виготовляються, зберігаються та реалізуються на території Сумської області та відібрані головними спеціалістами сектору  державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Служби в ході перевірок;

– надання Службі матеріалів про виявлені неякісні лікарські засоби та медичну продукцію для підготовки термінових повідомлень до Держлікслужби України;

– виконання вимог СОПи 02-20 в частині формування документів на лікарські засоби, які не відповідають вимогам АНД за результатами лабораторного аналізу якості;

– надання консультативно-методичної допомоги суб’єктам господарської діяльності різних форм власності і підпорядкування з питань методології аналізу якості лікарських засобів.

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку