Інформація про структуру Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області

Опубліковано 20.04.2021 о 11:25

Адреса: 73003, вул. Богородицька, 24, м. Херсон.

Email: dls.ks@dls.gov.ua

тел./факс: +380 (552) 46-75-61

 

СТРУКТУРА

Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області 

з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Всього

Державних службовців

Службовців

1

2

3

4

1

Керівництво

1.1

Начальник служби

1

1

 

1.2

Заступник начальника служби

1

1

 

 

Всього:

2

2

 

2

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

2.1

Заступник начальника служби – завідувач сектору

1

1

 

2.2

Головний спеціаліст

2

2

 

 

Всього:

3

3

 

3

Головний спеціаліст з питань персоналу

1

1

 

 

Всього:

1

1

 

4

Головний спеціаліст – юрисконсульт

1

1

 

 

Всього:

1

1

 

5

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

5.1

Завідувач сектору – головний бухгалтер

1

1

 

5.2

Головний спеціаліст

1

1

 

 

Всього:

2

2

 

6

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

6.1

Завідувач лабораторії

1

 

1

6.2

Провідний фахівець

 

3

6.3

Молодша медична сестра (мийниця)

1

 

1

6.4

Водій

1

 

1

 

Всього:

6

 

6

 

Разом по Службі

15

9

6

 

Сектор державного контролю у сфері обігу лікарських засобів, медичної продукції та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 

Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

Здійснює державний контроль з питань забезпечення якості щодо:

– якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі тих, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини та їх прекурсори, отруйні та сильнодіючі засоби (далі – підконтрольні речовини), медичних імунобіологічних препаратів (далі – лікарські засоби) на всіх етапах обігу;

– порядку відпуску лікарських засобів з аптечних закладів;

– якості та безпеки медичних виробів;

– виконання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами

Здійснює державний ринковий нагляд в сферах медичних виробів, медичних виробів для діагностики invitro та активних медичних виробів, які імплантують, зокрема:

– приймає рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, здійснює контроль стану виконання суб’єктами господарювання цих рішень;

– вживає заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні встановлених законодавством вимог (складає протоколи та приймає рішення про накладення штрафів);

– узагальнює результати здійснення державного ринкового нагляду, аналізує причини виявлених порушень.

Бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, та підконтрольних речовин, протидії їх незаконному обігу.

Бере участь у реалізації державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів, та обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Узагальнює результати перевірок стану виконання суб’єктами господарської діяльності на території Херсонської області нормативно-правових документів з питань забезпечення якості лікарських засобів, аналізує причині порушення вимог стандартів, технічних умов, фармакопейних статей технологічних регламентів, норм, правил, вживає заходів до їх усунення.

Надає Держлікслужбі повідомлення про виявлені порушення і вжиті заходи, матеріали перевірок та копії приписів (розпоряджень) суб’єктам господарювання, іншу інформацію з виконання покладених на Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області завдань.

Передає у встановленому законодавством порядку матеріали перевірок, за результатами яких виявлені ознаки злочину, правоохоронним органам.

Здійснює контроль за виконанням правил утилізації та знищення лікарських засобів.

Здійснює контроль за дотриманням суб’єктами господарювання порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Здійснює в установленому порядку відбір зразків лікарських засобів для проведення їх лабораторного аналізу.

Організовує в межах своїх повноважень розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладає адміністративні стягнення.

Здійснює перевірку суб’єктів господарювання з метою встановлення їх фактичної наявності за адресою місця провадження діяльності, наявності матеріально-технічної бази, кваліфікації персоналу, умов щодо контролю за якістю лікарських засобів, що вироблятимуться відповідно до встановленого порядку.

Здійснює діяльність, пов’язану зі зберіганням, перевезенням, наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів для проведення лабораторного контролю якості лікарських засобів.

Здійснює державний контроль якості лікарських засобів при ввезенні на територію Херсонської області

Здійснює в межах компетенції аналітичну обробку інформації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та протидії їх незаконного розповсюдження.

Готує інформаційно-аналітичні документи до Держлікслужби щодо:

– тенденцій розвитку ситуації у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, пропозиції щодо адекватної протидії поширенню наркоманії та наркозалежності;

– стану і проблемних питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконного розповсюдження;

– узагальнених даних про джерела та способи витоку в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, появу нових психоактивних речовин і компонентів для їх виготовлення.

Вживає заходів щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Проводить постійний моніторинг ситуації, пов’язаної з:

– процесами поширення незаконного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території Херсонської області;

– заходами, спрямованими на зниження рівня немедичного вживання наркотичних засобів, психотропних речовин і  прекурсорів, функціонуванням системи профілактики, лікування та медико-соціальної реабілітації хворих на наркоманію;

– легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Виявляє умови та причини, що призводять до порушень у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також незаконного їх обігу, забезпечує в межах повноважень заходи щодо їх усунення.

Отримує, аналізує та узагальнює інформацію про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та проти їх незаконному обігу; у сфері протидії наркозлочинності, забезпечує збирання узагальнення інформації про джерела і шляхи надходження в незаконний наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема шлях моніторингу ситуації.

Здійснює прогнозування розвитку ситуації у сфері протидії незаконно обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Повідомляє Уповноважену особу з  якості про проблеми, пов’язані з функціонуванням системи управління якістю Держлікслужби.

Здійснює інші повноваження, визначені законодавством України.

З виробничою необхідністю працівники Сектору можуть відбувати у службові відрядження (зокрема місцевого значення).

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у сфері контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, правильного застосування законодавства в Службі її працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов`язків, у представленні інтересів Служби в судах.

Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативних актів з питань, що належать до компетенції Служби, перевіряє на відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис начальнику Служби, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників (уповноважених осіб) заінтересованих структурних підрозділів та/або головних спеціалістів, на яких покладено відповідний напрямок роботи.

Проводить юридичну експертизу проектів актів, підготовлених структурними підрозділами Служби, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Міністерством юстиції України, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів. Переглядає разом із структурними підрозділами Служби акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством.

Інформує начальника Служби про необхідність вжиття заходів для внесення змін до актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування. Разом із заінтересованими структурними підрозділами Служби узагальнює практику застосування законодавства у сфері державного контролю якості лікарських засобів, обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, державного ринкового нагляду, дотримання відповідних ліцензійних умов, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд керівника Служби для вирішення питання щодо підготовки проектів актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти.

Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів органу виконавчої влади, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів.

Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням, забезпечує в установленому порядку представлення інтересів Служби в судах, інших органах.

Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Служби, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків. Подає пропозиції начальнику Служби про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу).

Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає начальнику Служби письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в Службі, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд начальнику Служби щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності з правових питань Служби, виконання актів Мін’юсту та його територіальних органів.

Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях. Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції Служби, а також за дорученням його керівника розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників Служби.

Зобов`язаний знати та виконувати вимоги з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, системи управління якістю Служби,  дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку, виконувати інші доручення начальника Служби. 

Головний спеціаліст з питань персоналу

Основні посадові обов’язки:

Організовує роботу щодо розробки структури Служби; розробляє і бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби; вносить пропозиції начальнику Служби з питань удосконалення управління персоналом та кадрового менеджменту; здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи начальника Служби з питань управління персоналом; контролює розроблення посадових інструкцій державних службовців Служби, які затверджує начальник Служби, а також переглядає їх на відповідність встановленим законодавством вимогам; проводить роботу щодо створення сприятливого організаційного та психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій; вивчає потребу в персоналі на вакантні посади в Службі та вносить відповідні пропозиції начальнику Служби.

Приймає документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», проводить перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляє кандидатів про результати такої перевірки та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору; розробляє спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»; надсилає кандидатам на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В» письмові повідомлення про результати конкурсу; за дорученням начальника Служби перевіряє дотримання вимог законодавства про працю та державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Службі.

Разом з іншими структурними підрозділами Служби: організовує роботу щодо розробки положень про структурні підрозділи; опрацьовує штатний розпис Служби; спільно з сектором бухгалтерського обліку та економіки Служби організовує роботу щодо мотивації персоналу Служби; забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків; організовує роботу щодо стажування державних службовців та молоді; організовує проведення внутрішніх навчань державних службовців Служби; здійснює планування професійного навчання державних службовців Служби; узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику Служби; разом із державним службовцем складає індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності.

Веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань; аналізує кількісний та якісний склад державних службовців; надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Служби; обчислює стаж роботи та державної служби; здійснює контроль за додержанням законодавства про державну службу, про працю.

Розглядає пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік; організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям; ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Служби, посадовими інструкціями та іншими документами з проставленням ними підписів та дати ознайомлення; оформляє і видає державному службовцю службове посвідчення; забезпечує підготовку матеріалів щодо призначення на посади та звільнення персоналу із Служби; здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років; формує графік відпусток персоналу в Службі, готує проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролює їх подання та веде облік; здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників Служби;  оформляє і видає довідки з місця роботи працівника; опрацьовує листки тимчасової непрацездатності; у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження працівників Служби; готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу державного органу; забезпечує видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки.

– Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад в Службі; забезпечує організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готує довідку про її результати. Забороняється покладати на головного спеціаліста з питань персоналу виконання завдань і функцій, не передбачених цією посадовою інструкцією, і таких, що не стосуються питань управління персоналом, організаційного розвитку та державної служби, не допускається.

– Здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних в державному органі, забезпечує контроль за станом військового обліку військовозобов’язаних і призовників в Службі.

– Вносить начальнику Служби пропозиції щодо штатної чисельності, структури та штатного розпису Служби, призначення, звільнення з посади, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Служби.

– У разі відсутності головного спеціаліста з питань персоналу з поважних причин (відпустка, хвороба тощо), його обов’язки виконує інший працівник, призначений наказом начальника Служби. Виконує обов’язки  щодо ведення діловодства у Службі.

– Зобов`язаний знати та виконувати вимоги з охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту, системи управління якістю Служби,  дотримуватись правил внутрішнього службового розпорядку, виконувати інші доручення начальника Служби.

Сектор бухгалтерського обліку та економіки

Основними завданнями  сектору бухгалтерського обліку та економіки є:

1) ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області та складання звітності;

2) відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

3) забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

4) забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

5) запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Сектор бухгалтерського обліку та економіки  відповідно до покладених на нього завдань:

1) веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

2) складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством;

3) здійснює поточний контроль за:

– дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

– правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

4) своєчасно подає звітність;

5) своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів;

6) забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

– використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

– інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу;

7) проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства;

8) забезпечує:

– дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

– достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

– повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

– зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

– користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

– відповідні структурні підрозділи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Херсонській області даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності;

9) бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

10) здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

Лабораторія з контролю якості лікарських засобів та медичної продукції

Головним завданням лабораторії є здійснення, згідно чинного законодавства аналізу якості вітчизняних та імпортних лікарських засобів (крім радіофармацевтичних препаратів, препаратів крові), що реалізуються підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

1. Функцією Лабораторії є проведення робіт з аналізу якості лікарських засобів в системі державного контролю відповідно до галузі атестації.

2. Лабораторія проводить процедуру контролю якості лікарських засобів та медичної продукції, що знаходяться в обігу на території Херсонської області.

3. За завданням Служби проводить аналіз якості лікарських засобів за зверненнями та скаргами щодо їх якості від фізичних осіб, установ, організацій, правоохоронних органів (а при планових перевірках спеціалістами).

4. Надає методичну допомогу з аналізу якості лікарських засобів закладам, що виготовляють лікарські засоби.

5. Повідомляє Службу  про всі випадки невідповідності лікарських засобів вимогам АНД.

6. Приймає участь в проведенні нарад та конференцій фармацевтичних працівників з питань аналізу лікарських засобів.

7. Суб’єкту господарювання видається висновок щодо якості, що формується в інформаційно-аналітичній системі «Megapolis. Лабораторна система», робота з модулем «Лабораторний аналіз якості лікарських засобів», підписаний керівником лабораторії та завірений печаткою організації.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку