Роз’яснення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області про загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та відповідальність за порушення цих правил

Опубліковано 09.07.2019 о 16:14

Наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158 затверджено Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (далі – Правила). Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані керуватися ними під час виконання службових обов’язків.

Правила складаються із розділів:

Розділ I

Загальні положення

Розділ II

Загальні обов’язки державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування

Розділ III

Використання службового становища

Розділ IV

Використання ресурсів держави та територіальної громади

Розділ V

Використання інформації

Розділ VI

Обмін інформацією

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Правилами узагальнено стандарти етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків.

Ґрунтуються Правила на положеннях:

 • Конституції України
 • законодавства про державну службу
 • законодавства про службу в органах місцевого самоврядування
 • законодавства у сфері запобігання корупції

Правила спрямовані на зміцнення авторитету державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, репутації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

Основною метою діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є:

 • служіння народу України та територіальній громаді
 • охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина

Поведінка державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування чи їх структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення Правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення — також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

 

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ ТА ПОСАДОВОЇ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування на відповідній території.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

У разі виникнення у державного службовця сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

Державні службовці повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають дбати про авторитет державної служби і служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

Одяг державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні поважати приватне життя інших осіб.

 

ВИКОРИСТАННЯ СЛУЖБОВОГО СТАНОВИЩА

Правилами передбачено, що державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

До цього ж, державному службовцю та посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

Окрім зазначеного вище, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

 

ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВИ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Правилами регламентовано, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

При виконанні своїх посадових обов’язків державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

 • раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат
 • не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах

Робочий час державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків. Відповідно до Правил державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій держави або місцевого самоврядування зобов’язані діяти відповідно в державних інтересах чи інтересах територіальної громади.

Варто звернути увагу, правила передбачають, що державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза державною службою або службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію державного службовця або посадової особи місцевого самоврядування.

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Правила забороняють державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Якщо державним службовцям чи посадовим особам місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом, вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

 

ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

Державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування Правила забороняють обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації»..

Нагадаємо, що відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону № 2939 публічною інформацією з обмеженим доступом є:

 • конфіденційна інформація
 • таємна інформація
 • службова інформація

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог (ч. 2 ст. 6 Закону № 2939):

 • виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя
 • розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам
 • шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні

Як вказано у Правилах, державний службовець та посадова особа місцевого самоврядування при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил:

 • надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують
 • своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків
 • викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття

Окрім цього державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

Щодо відповідальності, то за порушення вимог, встановлених Правилами, встановлено дисциплінарну відповідальність. Для більш детального з’ясування цього питання доцільно звернутися до Закону України «Про державну службу».

Згідно ст. 64 Закону дисциплінарна відповідальність державного службовця — невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами у сфері державної служби, посадовою інструкцією, а також порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової дисципліни державний службовець притягається до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом.

Серед основних обов’язків державного службовця, встановлених ст. 8 Закону є, зокрема, вимога дотримуватися правил етичної поведінки. У ст. 65 Закону  чітко встановлено, що порушення правил етичної поведінки державних службовців є дисциплінарним проступком, за допущення якого суб’єкт призначення або керівник державної служби може попередити такого державного службовця про неповну службову відповідність.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

В Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області відбулось засідання робочої групи по відстеженню шляхів розповсюдження фальсифікованих лікарських засобів, субстанцій ввезених на територію України, руху використаного та списаного технологічного обладнання на території Тернопільської області

Наступна

Основні характеристики роботи Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Тернопільській області у І півріччі 2019 році