Звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2021 рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області

Опубліковано 11.01.2022 о 10:27

Звіт про виконання

     Плану заходів щодо запобігання корупції за 2021 рік

п\п

Заплановані заходи

Виконавці

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

І. Проведення навчання, роз’яснювальної роботи щодо запобігання та виявлення корупції

 

 1.1

Проведення навчань з працівниками Служби щодо роз’яснення положень Закону України “Про запобігання корупції”

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Відповідно до плану навчань протягом 2021 року проведено наступні навчання: “Обмеження щодо використання повноважень чи становища державним службовцем”,  “Декларування – подача електронної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави”, “Корупційне правопорушення і правопорушення пов’язане з корупцією”, “Шлях і засоби врегулювання конфлікту інтересів”.

Протягом року проводилися навчання щодо внесення змін до чинного антикорупційного законодавства.

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції Служби пройшла навчання в Сумському регіональному центрі підвищення кваліфікації за темою: “Сучасні інструменти запобігання корупції та забезпечення доброчесності”.

 

 1.2

Надання індивідуальних консультацій працівникам Служби щодо роз’яснень антикорупційного законодавства

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

В 2021 році уповноваженим з питань запобігання та виявлення корупції  надавалися індивідуальні консультації працівникам Служби, проводилися навчання щодо роз’яснення змін внесених до антикорупційного законодавства, ознайомлення з документами наданими Уповноваженим  з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби

 1.3

Проведення тренінгів з працівниками Служби щодо роз’яснення порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та інших питань фінансового контролю

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Січень – березень

 З працівниками проведено навчання щодо порядку заповнення е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

 1.4

Проведення роз’яснювальної роботи з працівниками Служби щодо своєчасного подання ними, шляхом заповнення на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції е-декларацій, а також здійснення контролю за їх поданням

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

Своєчасність подання електронних декларацій перевірено. Порушень щодо невчасного подання електронних декларацій не виявлено

 1.5

Забезпечення інформаційного наповнення розділу “Запобігання проявам корупції” веб-сайту Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

На офіційному вебсайті Служби протягом 2021 року функціонував  розділ “Запобігання проявам корупції”, в якому розміщено звіт про виконання плану заходів щодо запобігання корупції за 2020 рік, План заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік, а також інформація про порядок подання повідомлення про корупцію. На веб-сайті Служби функціонує розділ “Доступ до публічної інформації”, в якому вказаний порядок надання публічної інформації Службою, зазначені форми для подання запиту  усно, письмово та електронною поштою, а також звіти про надходження запитів на публічну інформацію

 

 1.6

Ознайомлення державних службовців з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Державні службовці Служби ознайомлені із вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», Загальними правилами етичної поведінки державних службовців

ІІ. Превентивні антикорупційні заходи

 

 2.1

Участь у експертизі проектів актів, що розробляються Службою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Всі організаційно – розпорядчі документи, що створювалися в ході діяльності Служби проходили юридичну експертизу на предмет відповідності вимогам чинного законодавства

 2.2

Організація та контроль проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державної служби пов’язаних із виконанням функцій держави

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

В разі необхідності

У зв’язку з відсутністю конкурсів на заміщення вакантних посад державної служби спеціальна перевірка не проводилася

 

 2.3

Участь у проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад працівників Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

В разі проведення конкурсів

Конкурси на заміщення вакантних посад не проводилися

 2.4

Розробка та затвердження Плану заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

До 30 грудня 2021 року

Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання корупції на 2022 рік який розміщено на вебсайті Служби

 

 2.5

Підготовка звіту про стан виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік та оприлюднення на веб-сайті Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

 

До 15 березня 2021 року

Підготовлено Звіт про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік та розміщено на вебсайті Служби

 

2.6

Надання інформації Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби про кількість працівників, які повинні подавати е-декларацію за 2021 рік

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

До 31 грудня 2021 року

Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби надано список декларантів Служби, які повинні подати електронну декларацію за 2021 рік

2.7

Забезпечення контролю за заповненням декларацій щодо наявності конфлікту інтересів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

При прийнятті працівників на державну службу

Декларація щодо наявності конфлікту інтересів працівниками, які працюють заповнено. Конфлікту інтересів серед державних службовців Служби не виявлено. Нові працівники у 2021 році не призначалися.

 2.8

    Контроль за проведенням державних     

закупівель для потреб Служби з метою

запобігання можливим проявам

корупції, фінансовим правопору- шенням та іншим зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок державних коштів

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

При проведенні державних     закупівель для   потреб Служби та здійсненні процедур закупівель товарів, робіт, послуг, за рахунок державних коштів, фінансових правопорушень не виявлено

 

ІІІ. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства

3.1

Проведення перевірки фактів своєчасності подання працівниками Служби електронних декларацій про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

В день подання декларацій

Своєчасність подання електронних декларацій перевірено. Порушень щодо невчасного подання не виявлено

3.2

Вжиття заходів щодо припинення корупційного правопорушення та негайне письмове повідомлення про його вчинення уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Служби (в разі наявності)

Посадові особи Служби

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

При виконанні посадових обов’язків державними службовцями корупційних правопорушень не виявлено

3.3

Участь у проведенні службових розслідувань з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення (в разі наявності)

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом року

За звітний період підстав для проведення службових розслідувань не було

 

 

 

3.4

Ведення обліку працівників Служби, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Подання цих даних до відповідних органів

 

 

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Працівники Служби до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень не притягувались

 

 

 

 

3.5

Письмове повідомлення начальника Служби та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у разі  встановлення за результатами перевірок ознак корупційних правопорушень

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

Посадовими особами Служби  порушень антикорупційного законодавства не допускалось

 

 

 

3.6

Участь у перевірках суб’єктів господарювання співробітниками Служби

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

У разі необхідності

 

За звітний період необхідності брати участь у перевірках суб’єктів господарювання не було

 

 

ІV. Взаємодія з державними та громадськими структурами з реалізації державної антикорупційної політики

 

4.1

Взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими у сфері протидії корупції

Уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції

Постійно

За звітний період надавалася інформація та звіти з питань запобігання та виявлення корупції Уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції Держлікслужби. До Служби надходили листи, методичні матеріали щодо змін в антикорупційному законодавстві.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

План заходів щодо запобігання корупції у Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2022 рік

Наступна

План заходів щодо запобігання корупції в Державній службі з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Сумській області на 2022 рік (зі змінами)